Calendar Σάββατο, Μάρτιος 25, 2017
Text Size
   

Έχουμε πιστοποιηθεί κατά ISO 9001 για όλες της υπηρεσίες που παρέχουμε.

Κάντε κλικ για δείτε το πιστοποιητικό
iso

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ

Επιβαρύνσεις μέχρι 580 ευρώ φέρνει η μείωση του αφορολόγητου - Παραδείγματα.

Πρακτορεία Ταξιδίων

ΠΟΛ 1034/07.03.2017 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων,

ΠΟΛ 1034/07.03.2017 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων,

Απενεργοποίηση ΑΦΜ λόγω θανάτου-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΑ

Οι 15 κλάδοι που πρέπει να βάλουν υποχρεωτικά POS. Και οι λογιστές - φοροτεχνικοί στην λίστα Πηγή:

ΠΟΛ 1029/02.03.2017 Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση δικαιωμάτω

ΠΟΛ 1028/22.02.2017 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις απαλλαγές από τον φόρο ασφαλίστρων.

Χρόνος έκδοσης τιμολογίου από υπεργολάβο ανώνυμης τεχνικής εταιρείας για την εκτέλεση των εργασιών ε

Ρυθμίσεις ειδικότερων λεπτομερειών σχετικά με τη διενέργεια ελέγχου και τον τρόπο επιβολής προστίμου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/09/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012. PDF Εκτύπωση E-mail

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/09/2012)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012.

Θέμα
(Αλφαβητικά)

Παρατάσεις σε υποχρεώσεις προηγούμενων μηνών

Α.Π.Δ., υποβολή – Προθεσμία καταβολής εισφορών

Με το Γ99/1/118/15.06.2012 ορίζονται τα ακόλουθα:
«Υποβολή Α.Π.Δ. – Προθεσμία καταβολής εισφορών
ΣΧΕΤ. : Το με αριθ. πρωτ. Ε10/9/23-4-12 Γενικό Έγγραφο.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4075/2012 (Φ.Ε.Κ. 89/τ.Α΄/2012) οι εργοδότες που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση φορέων ή κλάδων, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούνται από 1/7/2012 να υποβάλλουν Α.Π.Δ. κάθε μήνα
Επίσης, οι ασφαλιστικές εισφορές πρέπει βάσει του άρθρου 20 του ιδίου νόμου, να καταβάλλονται μέχρι την πέμπτη (5η ) για τις δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα απασχόλησης.
Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες, από την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και προκειμένου να παρασχεθεί ο απαιτούμενος χρόνος για την τροποποίηση – προσαρμογή των μηχανογραφικών προγραμμάτων μισθοδοσίας, την πληρέστερη ενημέρωση και διευκόλυνσή τους, κρίνει αναγκαίο η ισχύς των εν λόγω διατάξεων να έχουν εφαρμογή από τον 10/2012 (μισθολογική περίοδος Οκτωβρίου 2012).
Κατόπιν των προαναφερομένων, αφενός η υποβολή της Α.Π.Δ. Γ΄ τριμήνου 2012 εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων και αφετέρου οι καταβολές των ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικών περιόδων Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2012 θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με βάση τις προθεσμίες του προϊσχύοντος νομικού καθεστώτος.».
Επίσης με το από 06/06/2012 Δελτίο Τύπου του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ορίζονται τα εξής:
«Ταυτόχρονη καταβολή αποδοχών και εισφορών μέσω Τραπεζικού Συστήματος ή ΕΛΤΑ κατ' εφαρμογήν του Ν.4075/12
Η εφαρμογή από 1/6/2012 της ταυτόχρονης καταβολής των αποδοχών των εργαζομένων και των ασφαλιστικών εισφορών στα πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ, όπως προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 16 του Ν.4075/ 2012 (ΦΕΚ 89/ 11-1-2012 τ.Α΄) αναστέλλεται έως την έκδοση της σχετικής εφαρμοστικής απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Με νεότερη ανακοίνωση θα καθοριστεί η νέα ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της ταυτόχρονης καταβολής, αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών στα πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛΤΑ.».

Γ.Ε.ΜΗ.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ.

(Υπ. Αν. Αντ. & Ναυτ. Αριθμ. Κ1−941 οικ./27.04.2012 (ΦΕΚ Β΄ 1468/03.05.2012))
Άρθρο 2 - Προθεσμίες υποβολής αίτησης εγγραφής (παρ. 1-3)
1. (α) Για τους υπόχρεους της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 (β) , όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η προθεσμία υποβολής ορίζεται ως εξής:
α) Οι ανώνυμες εταιρείες και οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης υποβάλλουν την σχετική αίτηση από 2/7/2012 έως και 30/09/2012.
β) Οι ομόρρυθμες εταιρίες και οι ετερόρρυθμες εταιρίες υποβάλλουν την σχετική αίτηση από 23/7/2012 έως και 11/10/2012.
γ) Οι αστικοί συνεταιρισμοί, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πιστωτικοί και αλληλασφαλιστικοί, υποβάλλουν την σχετική αίτηση εντός προθεσμίας 20 ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της λήξης της προθεσμίας της αμέσως προηγούμενης περίπτωσης.
2. (α) Οι υπόχρεοι των περιπτώσεων ζ' και η' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει υποβάλλουν την σχετική αίτηση εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην περίπτωση γ' της προηγουμένης παραγράφου.
3. (α) Οι υπόχρεοι των λοιπών περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δύνανται να προβαίνουν στις ενέργειες που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 4 του άρθρου 1, εντός προθεσμίας 60 ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της λήξης της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου.
...
Άρθρο 4 - Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 2 Ιουλίου 2012. (γ)
_____________
(α) Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 2 της Αριθμ. Κ1−941 οικ./27.04.2012 τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 της Αριθμ. Κ1−1136/30.05.2012. Οι διατάξεις που αντικαταστάθηκαν είχαν ως εξής:
«1. Για τους υπόχρεους της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η προθεσμία υποβολής ορίζεται ως εξής:
α) Οι ανώνυμες εταιρείες, οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες υποβάλλουν την σχετική αίτηση εντός προθεσμίας 60 ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.
β) Οι αστικοί συνεταιρισμοί, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι πιστωτικοί και αλληλασφαλιστικοί, υποβάλλουν την σχετική αίτηση εντός προθεσμίας 20 ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της λήξης της προθεσμίας της αμέσως προηγούμενης περίπτωσης.
2. Οι υπόχρεοι των περιπτώσεων ζ' και η' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει υποβάλλουν την σχετική αίτηση εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην περίπτωση β' της προηγουμένης παραγράφου.
3. Οι υπόχρεοι των λοιπών περιπτώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δύνανται να προβαίνουν στις ενέργειες που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 4 του άρθρου 1, εντός προθεσμίας 60 ημερών, η οποία αρχίζει από την επομένη της λήξης της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου.».
(β) Το άρθρο 1 του Ν. 3419/2005 έχει ως εξής:
«Άρθρο 1 - Γενικό Εμπορικό Μητρώο - Υπόχρεοι καταχώρησης
1. Καθιερώνεται Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά τα κατωτέρω πρόσωπα και ενώσεις προσώπων (εφεξής «οι υπόχρεοι»).
α. Τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή.
β. Η ένωση προσώπων που ασκεί εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή και κάθε εμπορική εταιρεία, εφόσον η σύστασή της έγινε κατά το ελληνικό δίκαιο, ήτοι η ομόρρυθμη και ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) εταιρεία, ο αστικός συνεταιρισμός, στον οποίο περιλαμβάνεται ο αλληλοασφαλιστικός και ο πιστωτικός συνεταιρισμός, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και η ανώνυμη εταιρεία. Από την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. εξαιρούνται οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί που προβλέπονται στο π.δ.53/1987 (ΦΕΚ Α' 52), οι ναυτικές εταιρείες που συνιστώνται κατά το ν.959/1979 (Α' 192) και οι ναυτιλιακές εταιρείες πλοίων αναψυχής που συνιστώνται κατά το ν.3182/2003 (ΦΕΚ Α' 220).
γ. Οι ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, που προβλέπονται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (EEEK L.199, διορθωτικό L.247) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
δ. Οι ευρωπαϊκές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (EEEK L.294) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
ε. Οι ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρείες που προβλέπονται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (EEEK L.207) και έχουν την έδρα τους στην ημεδαπή.
στ. Οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις και έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην ημεδαπή έχουν αυτοτελή υποχρέωση εγγραφής, ως προς τα υποκαταστήματα που διατηρούν στην ημεδαπή.
ζ. Οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ (EEEK L.65), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/58/ΕΚ (EEEK L.221) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή.
η. Οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ζ', ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή.
θ. Άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ζ' και η', ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία μέσω των οποίων ασκούν εμπορία στην ημεδαπή.
2. Στο Γ.Ε.ΜΗ. εγγράφονται προαιρετικά:
α. οι κοινοπραξίες,
β. οι αστικές εταιρείες που προβλέπονται στο άρθρο 784 ΑΚ,
γ. τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που ασκούν ή προτίθενται να ασκήσουν οικονομική ή επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν καταστεί έμποροι από την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να προβλέπεται η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. φυσικών ή νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων, πέραν αυτών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπορεί να αποφασισθεί η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Α.Σ.Ο.) όλων των βαθμίδων τους, όπως προβλέπονται στις διατάξεις του ν.2810/2000 (ΦΕΚ 61 τ.Α'), μετά από αίτηση των Α.Σ.Ο. και γνώμη της ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ. Με όμοια απόφαση ορίζονται η διαδικασία, οι τεχνικές λεπτομέρειες της εγγραφής, οι σχετικές προθεσμίες και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.».
(γ) Το άρθρο 4 της υπ΄ αριθμ. Κ1−941/2012 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 της Αριθμ. Κ1−1136/30.05.2012. Οι διατάξεις που αντικαταστάθηκαν είχαν ως εξής:
«Η ισχύς της παρούσας αρχίζει ένα μήνα μετά από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

Δικηγόροι – Καταστάσεις των έγγραφων συμφωνιών

Παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους, των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους καθώς και των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και από το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, που λήγουν την 20η Φεβρουαρίου μέχρι και την 28η Σεπτεμβρίου 2012. ( Δελτίο Τύπου Υπ. Οικονομικών (23/02/2012) και ΠΟΛ. 1043/21.2.2012)

Μέχρι 28 Σεπτεμβρίου

Ε9

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έτους 2012 με ηλεκτρονικό τρόπο, φυσικών και νομικών προσώπων, παρατείνεται μέχρι και την 30ή Νοεμβρίου 2012.
(βλ. το από 12/07/2012 Δελτίο Τύπο του Υπ. Οικονομικών και την ΠΟΛ 1162/16.07.2012).

Μέχρι 30 Νοεμβρίου

Κάτοικοι εξωτερικού

1. Ειδικά για το οικονομικό έτος 2012, τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν τόπο κατοικίας ή συνήθους διαμονής στην αλλοδαπή και υπόκεινται σε φόρο μόνο για τα εισοδήματά τους, που προκύπτουν στην Ελλάδα, υποβάλλουν τα δικαιολογητικά, που ορίζονται στην ΠΟΛ.1145/31.05.2012 Α.Υ.Ο., μέσω του αντικλήτου τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μέχρι 31.12.2012.
2. Από την ως άνω υποχρέωση εξαιρούνται όσοι αποκτούν εισόδημα από την Ε΄ πηγή εισοδήματος (εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις) και μέχρι ποσού 500 € με βάση τις διατάξεις του άρθρου 42 του ΚΦΕ, καθώς και όσοι αποκτούν εισόδημα από τόκους καταθέσεων που φορολογούνται αυτοτελώς και εφόσον στην περίπτωση αυτή δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα.
( ΠΟΛ 1161/16.07.2012 (ΦΕΚ Β΄ 2202/26.07.2012))

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου

Κωδικοί πρόσβασης χρηστών

Παρατείνεται η ισχύς των κωδικών πρόσβασης των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ήταν εγγεγραμμένοι πριν την έναρξη λειτουργίας του νέου TaxisNet, που λήγει την 30η Ιουνίου 2012 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012. ( ΠΟΛ 1079/26.03.2012 (παρ. 6))

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου

Μηχανικοί - Καταστάσεις που υποβάλλονται

Παρατείνουμε τις προθεσμίες υποβολής των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι δικηγόροι με τους εντολείς τους, των καταστάσεων των γραμματίων προκαταβολής από τους δικηγορικούς συλλόγους καθώς και των καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλόμενους τους που υποβάλλονται από τους μηχανικούς και από το Τ.Ε.Ε αντίστοιχα, που λήγουν την 20η Φεβρουαρίου μέχρι και την 28η Σεπτεμβρίου 2012. ( Δελτίο Τύπου Υπ. Οικονομικών (23/02/2012) και ΠΟΛ. 1043/21.2.2012)

Μέχρι 28 Σεπτεμβρίου

Οριστική δήλωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της οριστικής δήλωσης αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα που λήγει την 30η Απριλίου μέχρι και την 28η Σεπτεμβρίου 2012. (Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών (02/04/2012) και ΠΟΛ 1083/30.03.2012)

Μέχρι 30 Απριλίου
Μέχρι 28 Σεπτεμβρίου

Οριστική δήλωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχ/σεις

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της οριστικής δήλωσης εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις που λήγει την 31η Μαΐου μέχρι και την 28η Σεπτεμβρίου 2012. (Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών (02/04/2012) και ΠΟΛ 1083/30.03.2012 )

Μέχρι 31 Μαΐου
Μέχρι 28 Σεπτεμβρίου

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

1. Kαταβάλλεται η πέµπτη δόση (5/8) του φόρου εισοδήµατος και της προκαταβολής του φόρου από τα νοµικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ηµεδαπές Α.Ε., Συνεταιρισµούς, ΕΠΕ, αλλοδαπές εταιρείες και οργανισµούς, δηµόσιες δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις) που έκλεισαν ισολογισµό στις 31.12.2011 (Άρθρο 110§1α΄ Ν. 2238/94).

Μέχρι 28 Σεπτεµβρίου

2. Τα Νοµικά Πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΑΕ, ΕΠΕ, αλλοδαπές επιχειρήσεις Συνεταιρισµοί, Δηµόσιες και Δηµοτικές επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα), εφόσον κλείνουν διαχείριση σε άλλη ηµεροµηνία, υποβάλλουν δήλωση µέχρι την 10η του πέµπτου µήνα από την λήξη της διαχειρίσεως. Ο φόρος καθώς και η προκαταβολή φόρου αποδίδονται σε οκτώ µηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης (Άρθρο 107§2α Ν. 2238/94).

3. Νοµικά πρόσωπα υπό εκκαθάριση ή διαλυόµενα:

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο φόρος εισοδήµατος εφάπαξ για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο της εκκαθάρισης.

Μέσα σε ένα µήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης

– ­Όταν πα­ρα­τεί­νε­ται ­η εκ­κα­θά­ρι­ση πέ­ραν ­του ­έτους κα­τα­βάλ­λε­ται εφά­παξ ­ο φό­ρος ει­σο­δή­µα­τος ­και ­η προ­κα­τα­βο­λή φό­ρου ­για ­τα ει­σο­δή­µα­τα εκά­στου έτους ­µε υπο­βο­λή προ­σω­ρι­νής δή­λω­σης, επι­φυ­λασ­σο­µέ­νης ­της υπο­βο­λής της ορι­στι­κής δή­λω­σης ­µε ­τη λή­ξη ­της εκ­κα­θά­ρι­σης. (Άρ­θρο 107§2 ­γ', ­και άρ­θρο 111§2 ­Ν. 2238/94).

Σε ένα µήνα από τη λήξη εκάστου έτους.

Τα διαλυόµενα νοµικά πρόσωπα, για τα οποία δεν επιβάλλεται από τον νόµο εκκαθάριση, υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήµατος και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση µε οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων τους (Άρθρα 107 παρ. 2δ΄, 110 και 111 Ν. 2238/94).

Σε ένα µήνα από τη διάλυση

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Καταβάλλεται η έκτη δόση (6/8) του φόρου εισοδήµατος και της προκαταβολής φόρων από τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ή δηλώνουν εισόδηµα από την εκµίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, υποκείµενο σε φορολογία.

Μέχρι 28 Σεπτεµβρίου

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, (Ο.Ε. Ε.Ε.) ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ

1. Καταβάλλεται η έκτη δόση (6/8) του φόρου και της προκαταβολής του φόρου από τις Ο.Ε., Κοινωνίες αστικού δικαίου και κοινοπραξίες µε βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Άρθρο 64§3 Ν. 2238/94).

Μέχρι 28 Σεπτεµβρίου

2. Καταβάλλεται η έκτη δόση (6/8) του φόρου και της προκαταβολής του φόρου από επιχειρήσεις Ο.Ε. Ε.Ε., Κοινοπραξίες και κοινωνίες αστικού δικαίου που τήρησαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και έκλεισαν ισολογισµό το Νοέµβριο ή Δεκέµβριο του 2011. (Άρθρο 64§3 Ν. 2238/94).

Μέχρι 28 Σεπτεµβρίου

3. Εταιρείες, κοινωνίες και κοινοπραξίες που διαλύονται, µετατρέπονται ή συγχωνεύονται:

– Οι εταιρίες, κοινωνίες και κοινοπραξίες µε βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ και λήξη της διαχειριστικής περιόδου µέχρι 30.11 που µετατρέπονται, συγχωνεύονται ή διαλύονται, υποβάλλουν δήλωση αποτελεσµάτων.

Μέσα σε 3 µήνες από τη διάλυση, συγχώνευση ή µετατροπή

– Παρόµοια δήλωση υποβάλλουν οι εταιρίες και κοινοπραξίες που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Άρθρο 64§1 περ. δ΄ Ν. 2238/94).

Μέσα σε 3,5 µήνες από την ηµεροµηνία λήξεως της διαχειριστικής περιόδου

Δ. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ

1. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται εφάπαξ ο παρακρατηθείς φόρος 20% για εισοδήµατα από οµολογίες και χρεώγραφα ηµεδαπών προσώπων καθώς και από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης, που η εξαργύρωση των τοκοµεριδίων ή η είσπραξη των µερισµάτων από τον δικαιούχο πραγµατοποιήθηκε µέσα στον µήνα Αύγουστο. (Άρθρα 24§1, 54§4, και 60§2 Ν. 2238/94).

Μέχρι 17 Σεπτεµβρίου

2. ΤΟΚΟΙ - ΛΟΙΠΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται εφάπαξ ο παρακρατηθείς φόρος 20% για τόκους δανείων που συνοµολογούνται µεταξύ ιδιωτών ή παρέχονται από εταιρία προς τα µέλη της ή προς τρίτους (εξαιρούνται οι τόκοι από εµπορικές συναλλαγές) που καταβλήθηκαν ή έγινε εγγραφή στα βιβλία του οφειλέτη τον µήνα Αύγουστο. (Άρθρα 25§2, 54§4 και 60§2 Ν. 2238/94).

Μέχρι 17 Σεπτεµβρίου

– Οµοίως αποδίδεται ο παρακρατηθείς φόρος 20% για τους τόκους που επιδικάζονται µε δικαστική απόφαση µε εξαίρεση τα αναφερόµενα στο τελευταίο εδάφιο άρθρ. 25§4 και στο άρθρο 48§4. (Άρθρο 24§1γ Ν. 2238/94).

3. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

α) Τα πιστωτικά ιδρύµατα που υπολογίζουν τόκους εφάπαξ κατ' έτος υποχρεούνται στην υποβολή προσωρινής δήλωσης για την απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 10% (άρθρο 12 παρ. 1, 2 και 3 Ν. 2238/94) για τους τόκους που υπολογίστηκαν κατά το µήνα. Το ίδιο ισχύει και για τόκους από οµολογιακά δάνεια που εκδίδονται στην αλλοδαπή και για δεδουλευµένους τόκους κατά τον χρόνο µεταβίβασης του οµολόγου αλλοδαπής προέλευσης ή τοκοµεριδίου σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3842/23.04.2010, καθώς και για εισοδήµατα από κάθε µορφής τίτλους που εκδίδονται από θυγατρικές εταιρείες ηµεδαπών τραπεζικών ιδρυµάτων στο εξωτερικό. Τα ίδια αφορούν και την είσπραξη τόκων οµολογιακών δανείων από εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αµοιβαία κεφάλαια υπό την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι από τους οποίους προκύπτουν έχουν αποκτηθεί λιγότερο από 30 µέρες πριν από το χρόνο που έχει ορισθεί για την εξαργύρωση των τοκοµεριδίων (άρθρα 39 παρ. 2 Ν. 3371/2005 και 33 παρ. 2 Ν. 3283/2004).

Μέχρι 17 Σεπτεµβρίου

β) Τόκοι από πράξεις repos και reverse repos:

Οι Τράπεζες και τα µέλη του Χ.Α., όταν πιστώνουν τους δικαιούχους ή καταβάλλουν σ' αυτούς εισοδήµατα από πράξεις repos (άρθρο 12 παρ. 1 και 2 Ν. 2238/94 και ΠΟΛ. 1011/2002) υποχρεούνται να διενεργούν ταυτόχρονα παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 10%, για εισοδήµατα που προκύπτουν από πράξεις που συνάπτονται από την 1 η Ιανουαρίου 2005 και µετά. Ο φόρος που παρακρατείται αποδίδεται στη ΔΟΥ που υπάγονται οι Τράπεζες και τα µέλη του Χ.Α. εφάπαξ µε δήλωση, η οποία υποβάλλεται µέσα στο πρώτο 15νθήµερο του επόµενου από την παρακράτηση µήνα και περιλαµβάνει τα εισοδήµατα που πιστώθηκαν ή καταβλήθηκαν τον προηγούµενο µήνα (εν προκειµένω κατά το µήνα Αύγουστο), καθώς και το φόρο που παρακρατήθηκε.

Μέχρι 17 Σεπτεµβρίου

Σηµείωση: Όσον αφορά εισοδήµατα που προκύπτουν από πράξεις που έχουν συναφθεί µέχρι και την 31 η Δεκεµβρίου 2004, η ως άνω παρακράτηση διενεργείται µε συντελεστή 7%.

γ) Τόκοι έντοκων τίτλων ειδικών πιστωτικών ιδρυµάτων: Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούµενου φόρου (10%) στους τόκους που προκύπτουν από έντοκους τίτλους που εκδίδονται από 03/01/98 και µετά στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Διεθνή Οργανισµό Χρηµατοδοτήσεως, τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως και την Ασιατική Τράπεζα Αναπτύξεως, κατά τη λήξη και εξόφληση των τοκοµεριδίων ή τη λήξη των τίτλων (όταν πρόκειται για οµόλογα χωρίς τοκοµερίδια) µέσα στο µήνα Αύγουστο από το διαχειριστή του δανείου ή από το νόµιµο εκπρόσωπο του ή από άλλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο (άρθρο 12 παρ. 8 Ν. 2238/94). Σύµφωνα µε το άρθρο 10 παρ. 2α και 2β ν. 3842/2010 για µεταβιβάσεις τίτλων που πραγµατοποιούνται µετά την παρέλευση ενός µηνός από τη δηµοσίευση του διενεργείται παρακράτηση φόρου για τους δεδουλευµένους τόκους µέχρι τη µεταβίβασή του

Μέχρι 17 Σεπτεµβρίου

δ) Παράγωγα χρηµατοοικ/κά προϊόντα: Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος κατά τo µήνα Αύγουστο φόρου 15% στο εισόδηµα από συµβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηµατοοικ/κών προϊόντων, εφόσον ο δικαιούχος είναι κάτοικος Ελλάδας, και δεν είναι επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ ή Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ή Αµοιβαίο Κεφάλαιο του Ν. 1969/91 (άρθρο 24 παρ.1 και 54 παρ.3 Ν. 2238/94).

Μέχρι 17 Σεπτεµβρίου

4. ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

– Υποβολή δήλωσης και καταβολή του φόρου 3% που παρακρατήθηκε από την αξία του κατασκευαζόµενου έργου ή του µισθώµατος ενοικίασης δηµοσίων, δηµοτικών ή λιµενικών προσόδων που καταβλήθηκε κατά το µήνα Αύγουστο. Στην παρακράτηση υπόχρεος είναι το Δηµόσιο καθώς και κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που κάνει την εκκαθάριση ή την καταβολή. (Άρθρα 55§1 περ. β΄ και 60§3 Ν. 2238/94 και άρθρο 3§14 Ν. 2579/98).

Μέχρι 17 Σεπτεµβρίου

5. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΣΙΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ Κ.ΛΠ. ΟΙΚΟΥΣ

– Καταβάλλεται µε υποβολή δήλωσης ο παρακρατηθείς φόρος 15% επί των αµοιβών ή προµηθειών των πρακτόρων, µεσιτών, αντιπροσώπων κλπ. που καταβλήθηκαν σ' αυτούς κατά τον µήνα Αύγουστο από αλλοδαπούς οίκους ή από αλλοδαπά εργοστάσια. (Άρθρο 55§1 περ. γ΄ και 60§3 Ν. 2238/94 και άρθρο 3§14 Ν. 2579/98).

Μέχρι 17 Σεπτεµβρίου

6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, κ.λπ.

– Υποβάλλεται δήλωση από τους ανωτέρω υπόχρεους και αποδίδεται ο φόρος εισοδήµατος που παρακρατήθηκε τον µήνα Αύγουστο στην καθαρή αξία των αγαθών και υπηρεσιών που προµηθεύτηκαν από επιχειρήσεις.

Ο φόρος παρακρατείται κατά την καταβολή ή την έκδοση της εντολής πληρωµής και υπολογίζεται µε συντελεστή 1% για τα υγρά καύσιµα και τα τσιγάρα, 4% για τα λοιπά αγαθά και 8% για παροχή υπηρεσιών. Εξαιρούνται από την παρακράτηση: α) αγαθά και υπηρεσίες που δεν υπερβαίνουν τα 150 Ευρώ και δεν απαιτείται σύµβαση, β) οι λαµβανόµενες υπηρεσίες ή προµήθειες ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεγραφήµατα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, γραµµατόσηµα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά, γ) όπου προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου για τα ίδια έσοδα και δ) αγαθά και υπηρεσίες από τις ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ, ΕΛΒΟ, ΚΕΠΑ και ΑΝΕΜ (Άρθρα 55§1 περ. στ΄ και 60§3 ν. 2238/94 και άρθρο 4§19 Ν. 2873/2000).

Με το άρθρο 15§1 του ν. 2992/2002 οι οργανισµοί και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και οι δηµόσιες επιχειρήσεις (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π.) ή εκµεταλλεύσεις εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση να παρακρατούν φόρο εισοδήµατος για την αξία των πιο πάνω προϊόντων που αγοράζουν ή τις υπηρεσίες που τους παρέχουν άλλες επιχειρήσεις για λόγους εξοµοίωσης προς τις λοιπές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν προβαίνουν σε παρακράτηση. (ΠΟΛ. 1228/20.9.2002).

Μέχρι 17 Σεπτεµβρίου

7. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΣΤΟΝ ΜΙΣΘΩΤΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται ο παρακρατηθείς φόρος 20% για την παραπάνω αποζηµίωση που καταβλήθηκε µέσα στο δίµηνο Ιουλίου - Αυγούστου 2012, βάσει δικαστικής απόφασης ή συµφωνίας των διαδίκων που παραιτήθηκαν της σχετικής δίκης. (Άρθρο 55§ιε΄ Ν. 2238/94 & ΠΟΛ. 1267/28.12.99).

8. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

– Υποβάλλεται στο αρµόδιο δηµόσιο ταµείο προσωρινή δήλωση απόδοσης του φόρου µισθωτών υπηρεσιών που παρακρατήθηκε το δίµηνο Ιουλίου - Αυγούστου 2012. (Άρθρα 57§1, 59§1 Ν. 2238/94). Με την ΠΟΛ. 1033/18.2.2011 καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ για αποδοχές που καταβάλλονται από 1.7.2011 και µετά.

9. Ο ΦΟΡΟΣ 20% ΕΠΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡIΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

– Ο φόρος αποδίδεται στο δηµόσιο ταµείο µε προσωρινή δήλωση που υποβάλλεται στον αρµόδιο έφορο και περιλαµβάνει τα παρακρατηθέντα ποσά φόρου του διµήνου Ιουλίου - Αυγούστου 2012. (Άρθρο 58§1 Ν. 2238/94).

|

|

|

|

|

|

|

Περιπτώσεις 7 έως και 12:

Ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:

10. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

– Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας ΚΒΣ, τράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα ή οργανισµοί, συνεταιρισµοί κ.λπ. που κατέβαλαν αµοιβές σε τρίτους για προµήθειες, µεσιτείες κ.λπ., υποβάλλουν προσωρινή δήλωση και αποδίδουν τον παρακρατηθέντα φόρο 20% και τα τέλη χαρτοσήµου, εφόσον οι δικαιούχοι της αµοιβής δεν υποχρεούνται σε έκδοση θεωρηµένου αποδεικτικού στοιχείου του διµήνου Ιουλίου - Αυγούστου 2011. (Άρθρα 55§1ε, 59§1 ν. 2238/94).

11. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

– Υποβάλλεται στο αρµόδιο δηµόσιο ταµείο προσωρινή δήλωση απόδοσης του ΦΜΥ που παρακρατήθηκε το µήνα Αύγουστο από υπόχρεους που απασχολούν ή καταβάλλουν συντάξεις σε περισσότερα από 50 πρόσωπα, ανεξάρτητα από το διάστηµα που διαρκεί µέσα στο έτος η απασχόληση. (Άρθρο 59§2 Ν. 2238/94 και άρθρο 20§1 Ν. 3943/2011).

Υπολογισµός µέσου όρου προσωπικού:Για τον υπολογισµό του µέσου όρου προσωπικού της χρήσης 2011 λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των ηµεροµισθίων του έτους δια του αριθµού των εργάσιµων ηµερών του έτους.

Π.χ. Ηµεροµίσθια χρήσης 2011: 15.700.

Εργάσιµες ηµέρες έτους: 300

Άρα 15.700 /300 =52 εργαζόµενος µέσος όρος.

1 έως 20/9

2 έως 21/9

3 έως 2 4 /9

4 έως 25 /9

5 έως 26/9

6 έως 27/9

7 έως 28/9

8 έως 1/10

9 έως 2/10

10, 20, 30

40, 50

έως 3/10

60, 70, 80, 90

και 00 έως 4/10

12. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται ο παρακρατηθείς φόρος από δηµόσιες υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τράπεζες και πιστωτικούς οργανισµούς επί του ποσού των καταβληθέντων επιχορηγήσεων ή επιδοτήσεων επί της παραγωγής φυσικών ή ζωικών προϊόντων κατά το δίµηνο Ιουλίου - Αυγούστου 2012. (Άρθρα 56 και 58§1 και 8 Ν. 2238/94 και ΠΟΛ. 1267/28.12.99).

|

|

|

13. ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΄Η ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται από την επιχείρηση φόρος 15% στο ακαθάριστο ποσό της νόµιµης αµοιβής (πλέον ΟΓΑ 15% στο ποσό του φόρου) του αρχιτέκτονα ή πολιτικού µηχανικού που αναλαµβάνει την σύνταξη της µελέτης ή την επίβλεψη ανέγερσης οικοδοµής. (Άρθρα 13§4,5 Ν. 2238/94).

Πριν από την έκδοση της πολεοδοµικής άδειας

14. ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

Υποβολή προσωρινής από το δημόσιο κ.λπ. δήλωσης και απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου 15% για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου του 2012 για δικηγορικές αμοιβές οι οποίες υπολογίζονται επί των ακαθαρίστων αμοιβών των συναρτωμένων από το αποτέλεσμα των δικηγορικών υπηρεσιών ή της δίκης. Ο φόρος αποδίδεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά για ποσά που καταβάλλονται από 1.1.2012 μέσω διαδικτύου στο δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ (άρθρο 52 παρ. 5 και 59 παρ.1 του ΚΦΕ – ΑΥΟ ΠΟΛ. 1210/06.10.2011).

Ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:

1 έως 20/9

2 έως 21/9

3 έως 24/9

4 έως 25/9

5 έως 26/9

6 έως 27/9

7 έως 28/9

8 έως 1/10

9 έως 2/10

10, 20, 30

40, 50

έως 3/10

60, 70, 80, 90

και 00 έως 4/10

ΙΙ. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

1. ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Κ.ΛΠ.

– Καταβάλλεται ο αναλογών φόρος 20% µε υποβολή σχετικής δήλωσης πάνω στην ωφέλεια ή το κέρδος που προέρχεται από την µεταβίβαση ολόκληρης της επιχείρησης µε τα άϋλα στοιχεία αυτής ή υποκαταστήµατος, εταιρικών µερίδων ή µεριδίων, ποσοστών συµµετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου, σε κοινοπραξία. (Άρθρο 13§1 περίπτ. α΄ Ν. 2238/94). [Με µεταβίβαση εταιρικών µεριδίων ή µερίδων εξοµοιώνεται και η µη συµµετοχή εταίρων στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου].

Σηµείωση: Προκειµένου για µεταβιβάσεις από επαχθή αιτία σε συγγενείς που υπάγονται στην Α΄ ή Β΄ κατηγορία του άρθρου 29 του ν. 2961/2001, η πραγµατική αξία πώλησης αυτών φορολογείται µε συντελεστή 5% και 10% αντίστοιχα. (Άρθρο 5§2 Ν. 3842/2010, ισχύει από 23.4.2010).

Πριν από τη µεταβίβαση

2. ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

– Καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 20% µε υποβολή σχετικής δήλωσης επί της αξίας της ωφέλειας ή του κέρδους που προέρχεται από την µεταβίβαση ή εκχώρηση αυτοτελώς κάθε δικαιώµατος που είναι συναφές µε την άσκηση επιχείρησης ή επαγγέλµατος (όπως δικαιώµατος µίσθωσης, υποµίσθωσης, προνοµίου, διπλώµατος ευρεσιτεχνίας κ.λπ., αδείας κυκλοφορίας αυτοκινήτων και µοτοσυκλετών ΔΧ, παραίτησης από µισθωτικά δικαιώµατα). Για κάθε ποσό που καταβάλλεται πέρα από τα µισθώµατα προς τον εκµισθωτή, σε περίπτωση µίσθωσης ακινήτου (αέρας), καταβάλλεται φόρος 20%. (Άρθρο 13§1 περίπτ. β΄ και γ΄ Ν. 2238/94 και άρθρο 9§2 Ν. 3091/2002).

Πριν από τη µεταβίβαση

3. ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

– Καταβάλλεται ο αναλογών φόρος 5% µε υποβολή σχετικής δήλωσης πάνω στην πραγµατική αξία πώλησης µετοχών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, που µεταβιβάζονται από ιδιώτες ή από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. (Άρθρο 13§2 περ. α΄ Ν. 2238/94 και 3§4 Ν. 2753/99).

Σηµείωση: Προκειµένου για µεταβιβάσεις από επαχθή αιτία σε συγγενείς που υπάγονται στην Α΄ ή Β΄ κατηγορία του άρθρου 29 του ν. 2961/2001, η πραγµατική αξία πώλησης αυτών φορολογείται µε συντελεστή 5% επίσης. (Άρθρο 5§2 Ν. 3842/2010, ισχύει από 23.4.2010).

Πριν από τη µεταβίβαση

4. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ν. 2112/20 ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

– Αποζηµίωση Ν. 2112/20 λόγω απολύσεως µισθωτών: Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 20% επί των αποζηµιώσεων λόγω απολύσεως των µισθωτών που καταβλήθηκαν µέσα στο µήνα Αύγουστο. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.5 του Ν. 3842/23.04.2010, από τη δηµοσίευση του εν λόγω νόµου ο φόρος υπολογίζεται µε την εξής κλίµακα:

0 - 60.000

0%

60.001-100.000

10%

100.001-150.000

20%

150.001 και άνω

30%

O φόρος παρακρατείται κατά την πληρωµή της αποζηµίωσης στον δικαιούχο. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 45, οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης εφαρµόζονται αναλόγως και για κάθε εφάπαξ αποζηµίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης εργασίας ή άλλης σύµβασης, η οποία συνδέει τον φορέα µε το δικαιούχο της αποζηµίωσης. Αν το ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο της αποζηµίωσης υπερβαίνει εκείνο που πρέπει να του καταβληθεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, το συνολικό ποσό της αποζηµίωσης που καταβάλλεται φορολογείται σύµφωνα µε την πιο πάνω κλίµακα (άρθρο 14 παρ. 1 Ν. 2238/94).

Μέχρι 28 Σεπτεµβρίου

5. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 3842/23.04.2010 για ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές, καθώς και άλλους αµειβόµενους αθλητές, το εισόδηµα που αποκτούν, κατά περίπτωση, εξαιτίας της υπογραφής συµβολαίου µετεγγραφής ή της ανανέωσης συµβολαίου συνεργασίας µε ποδοσφαιρικές ανώνυµες εταιρίες ή αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία, κατανέµεται ισοµερώς για να φορολογηθεί σε όλα τα έτη, για τα οποία διαρκεί το εκάστοτε συµβόλαιο. Κατά την καταβολή και ανεξάρτητα της σχέσης που τους συνδέει παρακρατείται φόρος µε βάση την κλίµακα του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994 στο σύνολο του ετήσιου καταβλητέου ποσού που ανάγεται σε όσα έτη διαρκεί το εκάστοτε συµβόλαιο. Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου κατά το µήνα Αύγουστο σε ποδοσφαιριστές ή άλλους αµειβόµενους αθλητές από ποδοσφαιριστές ή ανώνυµες εταιρείες ή αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία. Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 60 του Ν. 2238/1994. ( ΠΟΛ. 1054/2010).

Μέχρι 28 Σεπτεµβρίου

6. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

(ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΙΩΝ Κ.ΛΠ.)

– Καταβάλλεται εφάπαξ ο παρακρατηθείς φόρος 35% µε υποβολή σχετικής δήλωσης για τους εκπιπτόµενους από τα ακαθάριστα έσοδα των ΑΕ τόκους ιδρυτικών τίτλων και προνοµιούχων µετοχών που δεν προέρχονται από τα κέρδη τους, καθώς και για τις αµοιβές µελών ΔΣ Ανων. Εταιριών που βαρύνουν την ίδια την ΑΕ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/20, άρθρο 24§2. Επίσης αποδίδεται ο φόρος 35% επί των παροχών σε χρήµα ή σε είδος που διενεργούνται από ηµεδαπή ΑΕ χωρίς νόµιµη ή συµβατική υποχρέωση προς διευθύνοντες ή εντεταλµένους συµβούλους ή προέδρους ή µέλη του ΔΣ ή διευθύνοντες και γενικά νοµίµους εκπροσώπους και επί των ποσών που λαµβάνουν οι κάτοχοι ιδρυτικών τίτλων κατά την εξαγορά τους, τα οποία καταβλήθηκαν ή µε τα οποία πιστώθηκαν οι λογαριασµοί των δικαιούχων κατά τον µήνα Αύγουστο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, όταν τα πιο πάνω εισοδήµατα προέρχονται από ΑΕ µε ανώνυµες µετοχές που δεν είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο. Για εισοδήµατα που προέρχονται από ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες των οποίων οι µετοχές κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο ο φόρος είναι επίσης 35%. (Άρθρα 54§4 και 60§2 Ν. 2238/94 και άρθρο 6§4 Ν. 2873/2000). [Το τέλος χαρτοσήµου 1,2% καταβάλλεται στο δηµόσιο εντός 5 ηµερών από την ηµέρα πίστωσης των µετόχων ή καταβολής των αµοιβών].

Μέχρι 17 Σεπτεµβρίου

7. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ A.E.

Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος κατά το µήνα Αύγουστο 2012 από τους ενεργήσαντες στην Ελλάδα εξαργύρωση ή καταβολή µερισµάτων από αλλοδαπές Α.Ε. σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους Ελλάδας. (άρθρο 54 παρ. 3, ν. 2238/94 και άρθρο 14 παρ. 3 ν. 3943/2011).

Μέχρι 17 Σεπτεµβρίου

8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Κ.ΛΠ.

– Καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 25% µε υποβολή σχετικής δήλωσης για τα ποσά αποζηµιώσεων ή δικαιωµάτων για τη χρήση τηλεοπτικών ή κινηµατογραφικών ταινιών, µαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκποµπές και για αναπαραγωγή βιντεοκασετών κ.λπ. που πιστώθηκαν ή καταβλήθηκαν το µήνα Αύγουστο σε αλλοδαπές εταιρίες και οργανισµούς µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. (Άρθρο 13§6 Ν. 2238/94 και άρθρο 5§4 ν. 3842/2010).

Μέχρι 17 Σεπτεµβρίου

9. ΜΙΣΘΟΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΕΤΑΙΡΩΝ Ε.Π.Ε.

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται παρακρατηθείς φόρος για τους µισθούς που κατεβλήθησαν το δίµηνο Ιουλίου-Αυγούστου 2012 στα µέλη του Δ.Σ. Ανωνύµων Εταιριών ή στους εταίρους Ε.Π.Ε. που είναι ασφαλισµένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταµείο, εκτός ΙΚΑ. (Άρθρο 28§3 στ΄ Ν. 2238/94). Ο φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή 35%.

Ο παραπάνω συντελεστής παρακράτησης φόρου εφαρµόζεται στο ποσό που προκύπτει µετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται και των αναλογούντων τελών χαρτοσήµου 1,2%. Οι ως άνω µισθοί θεωρούνται ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και µε την παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου.

(Άρθρα 55§1α΄ και 59§§1, 2 Ν. 2238/94 και άρθρο 5§14 Ν. 2753/99).

[Όταν απασχολούνται περισσότερα από 50 πρόσωπα, τότε ο φόρος αποδίδεται µέσα στο πρώτο εικοσαήµερο του εποµένου από την παρακράτηση µήνα].

Ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:

1 έως 20/9

2 έως 21/9

3 έως 24/9

4 έως 25/9

5 έως 26/9

6 έως 27/9

7 έως 28/9

8 έως 1/10

9 έως 2/10

10, 20, 30

40, 50

έως 3/10

60, 70, 80, 90

και 00 έως 4/10

10. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

– Καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 25% µε υποβολή σχετικής δήλωσης για τα ποσά των λοιπών αποζηµιώσεων και δικαιωµάτων (για εκπαίδευση προσωπικού, εκµίσθωση µηχανηµάτων, οργάνωση επιχειρήσεων κ.λπ.) που πιστώθηκαν ή καταβλήθηκαν σε αλλοδαπές εταιρίες ή οργανισµούς ή σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήµατα κατά το µήνα Αύγουστο, µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. (Άρθρο 5§4 Ν. 3842/2010).

Μέχρι 17 Σεπτεµβρίου

11. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

– Καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 25% µε υποβολή σχετικής δήλωσης για τις πιστωθείσες ή καταβληθείσες κατά τον µήνα Αύγουστο ακαθάριστες αµοιβές της αλλοδαπής εταιρίας για κατάρτιση µελετών, σχεδίων και διεξαγωγή ερευνών µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. (Άρθρο 13§7 του Ν. 2238/94 και άρθρο 5§5 Ν. 3842/2010).

Μέχρι 17 Σεπτεµβρίου

12. ΦΟΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Υποβάλλεται δήλωση από την «ΑΕ Αποθετηρίων Τίτλων» και καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 2‰ στις πωλήσεις µετοχών εισηγηµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών για συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µέσω αυτού και αφορούν το µήνα Αύγουστο (Άρθρο 9§2 Ν. 2579/98 και άρθρο 22 Ν. 2742/99).

Την ίδια υποχρέωση – υποβολής δήλωσης και απόδοσης φόρου 2‰ επί της αξίας πώλησης – έχουν τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα για τις πωλήσεις που πραγµατοποιούν κατά το µήνα Ιανουάριο µετοχών τους εισηγµένων σε αλλοδαπά Χρηµατιστήρια ή διεθνώς αναγνωρισµένους χρηµατιστηριακούς θεσµούς.

Μέχρι 17 Σεπτεµβρίου

13. ΦΟΡΟΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ

– Υποβάλλεται δήλωση από τους ραδιοφωνικούς σταθµούς, τηλεοπτικούς σταθµούς και λοιπές επιχειρήσεις που διενεργούν διαγωνισµούς και καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 20% για τα χρηµατικά ποσά που καταβλήθηκαν το µήνα Αύγουστο άνω των 1.500 ευρώ. (Άρθρο 13§13 και 60§3 Ν. 2238/94).

Μέχρι 17 Σεπτεµβρίου

14. ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο φόρος 20% που παρακρατήθηκε το µήνα Αύγουστο στα χρηµατικά ποσά που χορηγούνται σε αθλητές εθνικών οµάδων από το Δηµόσιο ως επιβράβευση. (Άρθρα 13§12 και 60§3 Ν. 2238/94).

Μέχρι 17 Σεπτεµβρίου

15. ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

–Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 10% στα εισοδήµατα µηνός Αυγούστου από τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων (χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια ή ο τόπος που διαµένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους) και προκύπτουν από εθνικά δάνεια που εκδίδονται µε έντοκα γραµµάτια ή οµολογίες. (Άρθρο 12§8 Ν. 2238/94). Με το άρθρο 3§2 του Ν. 3091/2002 η φορολογική υποχρέωση εξαντλείται µόνο για τα φυσικά πρόσωπα και τις προσωπικές εταιρείες.

Μέχρι 17 Σεπτεµβρίου

16. ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 15% ή 20% κατά περίπτωση, από τον καταβάλλοντα τόκους σε Αµοιβαία Κεφάλαια. (Άρθρο 48§2 Ν. 1969/91).

Μέχρι 17 Σεπτεµβρίου

17. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 101 ΤΟΥ Ν. 1892/90

– Καταβάλλεται ο αναλογών φόρος για τα κεφαλαιοποιούµενα αφορολόγητα αποθεµατικά διαφόρων αναπτυξιακών νόµων µε υποβολή σχετικής δήλωσης. Εξαιρούνται τα αποθεµατικά του άρθρ. 18 Α.Ν. 942/49, του άρθρου 10§4 του Α.Ν. 148/67, καθώς και αυτών που ρητά προβλέπεται η απαλλαγή τους µε την απόφαση Ε. 2665/88, το άρθρο 22 Ν. 1828/89 και το άρθρο 11 Ν. 1882/90. Τα κεφαλαιοποιούµενα αποθεµατικά φορολογούνται µε συντελεστή 5% για τις ΑΕ που έχουν µετοχές εισηγµένες στο χρηµατιστήριο και 10% για τις Α.Ε. που δεν έχουν µετοχές εισηγµένες στο χρηµατιστήριο, καθώς και για τις Ε.Π.Ε. Ο φόρος καταβάλλεται σε (4) ισόποσες τριµηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης. (Άρθρο 101§1 και 7 Ν. 1892/90 και άρθρο 23§2 Ν. 2214/94).

Μέχρι 17 Σεπτεµβρίου

18. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Α.Ε., ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ Ή ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

– Υποβάλλεται δήλωση του άρθρου 107 Ν. 2238/94 για τα διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα αφορολόγητα αποθεµατικά των πιο πάνω νοµικών προσώπων, εφ' όσον η σχετική απόφαση ελήφθη από την επιχείρηση τον µήνα Αύγουστο. Ο φόρος που προκύπτει καταβάλλεται σε (3) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη µε την υποβολή της δήλωσης, οι δε επόµενες δύο την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των δύο επόµενων, από την υποβολή της δήλωσης, µηνών, µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Τα παραπάνω δεν έχουν εφαρµογή: α) σε αφορολόγητα αποθεµατικά για την κεφαλαιοποίηση των οποίων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 Ν. 1473/84 καθώς και του άρθρου 101 Ν. 1892/90 και β) όταν αφορούν αφορολόγητα αποθεµατικά που έχουν σχηµατίσει οι Ε.Π.Ε. µέχρι 30.6.1992 µε εξαίρεση τα σχηµατισθέντα βάσει αναπτυξιακών νόµων. (Άρθρο 23§2 του Ν. 2214/94 και άρθρο 106§4 Ν. 2238/94).

Μέσα σ' ένα µήνα από τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ της αύξησης κεφαλαίου

19. ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΤΟΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται το τέλος συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας για τους λογ/σµούς που εκδόθηκαν κατά το µήνα Ιούλιο. (Άρθρο 12 Ν. 2579/1998).

Μέχρι 28 Σεπτεµβρίου

ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

– Προσωπικές εταιρίες, ΕΠΕ, ατοµικές επιχειρήσεις, κοινοπραξίας και κοινωνίες αστικού δικαίου, των οποίων η διαχειριστική χρήση έληξε στις 30.6.2011 έχουν υποχρέωση να κλείσουν τα βιβλία τους (σύνταξη Ισολογισµού, εκτύπωση τελευταίου ισοζυγίου Ισολογισµού 30.6.2012) µέσα σε τρεις µήνες από την λήξη της διαχειριστικής περιόδου.

Μέχρι 30 Σεπτεµβρίου

2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ

Υποβολή καταστάσεων-Πιστοποίηση υποκειµένων

1. Οι υπόχρεοι σε υποβολή των καταστάσεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ., 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές που πραγµατοποιούνται από 1/1/2005 και εφεξής, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις αρχικές εµπρόθεσµες καταστάσεις αποκλειστικά και µόνο µε τη χρήση ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας µέσω Διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) http://www.gsis.gr/ (ή µέσω των ΚΕΠ εφόσον πρόκειται για καταστάσεις µέχρι 10 καταχωρήσεις) ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούν και ανεξάρτητα από τον τρόπο ενηµέρωσης τους (µηχανογραφικά ή χειρόγραφα).

2. Στις διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου, εµπίπτουν οι υπόχρεοι των ενταγµένων και των µη ενταγµένων Δ.Ο.Υ. στο σύστηµα TAXIS. Οι παραπάνω µετά από αίτηση - εγγραφή τους στο ειδικό δίκτυο (TAXISnet) πιστοποιούνται από τη Γ.Γ.Π.Σ. και λαµβάνουν όνοµα και κωδικό χρήστη. Η υποβολή της σχετικής αίτησης θα πρέπει να γίνει τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες πριν από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της Γ.Γ.Π.Σ. http://www.gsis.gr/ για την υποβολή των ανωτέρω καταστάσεων είναι εφικτή µε τη χρήση των κωδικών αυτών.

3. Εξαιρετικά και για διευκόλυνση της εκπλήρωσης της υποχρέωσης υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. που αφορούν τις συναλλαγές του ηµερολογιακού έτους 2011, λόγω του περιορισµένου χρόνου µεταξύ της ψήφισης του σχετικού νόµου και εφαρµογής των συγκεκριµένων διατάξεων, παρατείνεται ο χρόνος υποβολής τους και ορίζεται ως ακολούθως: ( ΠΟΛ. 1135/31.05.2012).

Μέχρι την 20η Σεπτεµβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3.

Μέχρι την 24η Σεπτεµβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6.

Μέχρι την 27η Σεπτεµβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9.

Μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2012 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0.

Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας, ή τοπικά µη εργάσιµης ηµέρας οι παραπάνω προθεσµίες των παραγράφων 1, 2 και 3 µετακυλίονται ανάλογα.

Ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:

1,2,3 έως 20/9

4,5,6 έως 24/9

7,8,9 έως 27/9

0 έως 1/10

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Α) Υποβολή καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) για τις συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν το ηµερολογιακό έτος 2011 ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων των υπόχρεων και του τρόπου τήρησής τους µε χρήση:

– χειρόγραφων εντύπων (µόνο µέσω των ΚΕΠ και µε συνολικές εγγραφές που δεν ξεπερνούν τις δέκα (10) καταχωρίσεις).

– µαγνητικών µέσων αποθήκευσης δεδοµένων (δισκέτες) µόνο στις περιπτώσεις που οι καταστάσεις υποβάλλονται από επιτηδευµατίες που έχουν διακόψει τη δραστηριότητα τους και µέσω των ΚΕΠ χωρίς να υφίσταται περιορισµός εγγραφών

– διαδικτύου (INTERNET).

(Α.Υ.O. 1079229/18.8.2005, πολ. 1114, Α.Υ.O.1062608/3.7.2003, πολ. 1090 Υπ.O.O. 1048730/22.5.2006, ΠΟΛ. 1081 και άρθρο 19§26 Ν. 3842/2010). Οι καταστάσεις αυτές αφορούν συναλλαγές από: Αγορές αγαθών, Λήψη υπηρεσιών, Χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, Καταβολή ή είσπραξη αµοιβών, αποζηµιώσεων, οικονοµικών ενισχύσεων και άλλων δικαιωµάτων.

Εξαιρετικά, δεν συµπεριλαµβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. συναλλαγές, εφόσον η αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι' αυτές δεν υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ (Άρθρο 20§1 ΚΒΣ και άρθρο 19§26 Ν. 3842/2010).

Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις αναγράφεται η καθαρή αξία των τιµολογίων, δηλαδή, οι συναλλαγές προ του ΦΠΑ και εµπεριέχονται σε αυτές οι λοιπές φορολογία και µη επιβαρύνσεις, π.χ., δηµοτικός φόρος, ειδικός φόρος κατανάλωσης, αγγελιόσηµο κ.λπ. (Υπ. Οικ. 1136402/94 πολ. 1286) και ο συνολικός αριθµός των στοιχείων που εξέδωσε ή έλαβε αντίστοιχα ο υπόχρεος, δηλαδή, χρεωστικά συν πιστωτικά. Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις υποβάλλονται για τις συναλλαγές του προηγουµένου ηµερολογιακού και όχι διαχειριστικού έτους. Υποχρέωση για υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων έχουν και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες (δικηγόροι (πολ. 1220/2001), συµβολαιογράφοι ( ΠΟΛ. 1137/2007) όπως και οι επιτηδευµατίες της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ΚΒΣ (εκµεταλλευτές ξενοδοχείων, εκπαιδευτηρίων, κλινικών, χώρων σταθµεύσεως αυτοκινήτων, ψυκτικών χώρων κ.λπ.) για τα έσοδα τους, για τα οποία εκδίδουν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών προς επιτηδευµατία (Ερµην. Εγκ. ΚΒΣ 3/1992§20.4).

Δεν συµπεριλαµβάνονται στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προµηθευτών:

Το ηλεκτρικό ρεύµα (ΔΕΗ), νερό (ΕΥΔΑΠ) και λοιποί δηµοσίου χαρακτήρα φορείς, 0ΤΕ, Ταχυδροµικά τέλη ΕΛΤΑ, φορτωτικές ΟΣΕ, αποδείξεις ΚΤΕΛ, συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά - επαγγελµατικές οργανώσεις, κοινόχρηστες δαπάνες, ενοίκια ακινήτων, πάρκινγκ επαγγελµατικών αυτοκινήτων, διόδια, έξοδα κίνησης προσωπικού και εισιτήρια µεταφορικών µέσων. Eπίσης, δεν θα υποβάλλονται στοιχεία για τα τιµολόγια αγοράς αγαθών από µη υποχρέους σε έκδοση στοιχείων (π.χ., δηµόσιοι υπάλληλοι) καθώς και τα τιµολόγια που εκδόθηκαν προς πρόσωπα που αρνήθηκαν να εκδώσουν τιµολόγιο ή εξέδωσαν τιµολόγιο µε ανακριβές περιεχόµενο (Άρθρο 20§§1 και 3 ΚΒΣ, Υπ. Οικ. 1076242/94 πολ. 1163).

Eπίσης για τους τόκους και προµήθειες που καταβάλλονται σε τράπεζες ή λαµβάνουν από αυτές καθώς και για µισθούς και ηµεροµίσθια που χορηγούν (Άρθρο 20§6 περίπτ. β ΚΒΣ).

Οι επιτηδευµατίες για τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών εκτός της χώρας καθώς και για τις αγορές αγαθών ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δεν ασκούν δραστηριότητα εντός της χώρας.

Οι τράπεζες δεν υποχρεούνται σε υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων για τόκους και προµήθειες που χορηγούν σε άλλες τράπεζες ή λαµβάνουν από άλλες τράπεζες και για τόκους και προµήθειες που χορηγούν σε άλλους επιτηδευµατίες. Αντίθετα υποχρεώνονται να υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις για τις προµήθειες που λαµβάνουν από επιτηδευµατίες ή παρέχουν υπηρεσίες σε κατόχους-χρήστες πιστωτικών καρτών (Άρθρο 20§6 ΚΒΣ, Ερµην. Εγκ. Υπ. Οικον. 3/1992 §§ 20.0-20.12 και Υπ. Οικ. 1138458/93 πολ. 1346].

Β) Υποβολή συγκεντρωτικής κατάστασης βιβλίου µεριδολογίου γιατρών µαζί µε ένα αντίτυπο της µερίδας κάθε γιατρού (Άρθρο 20§1β ΚΒΣ).

Γ) Υποβολή συγκεντρωτικής κατάστασης µερίδων βιβλίου αποθήκευσης µαζί µε ένα αντίτυπο της µερίδας κάθε αποθέτη (Άρθρο 20§1γ ΚΒΣ).

Δ) Υποβολή καταστάσεων από τους υπόχρεους σε έκδοση δελτίων κίνησης τουριστικού λεωφορείου για τους αντισυµβαλλόµενους επιτηδευµατίες (Άρθρο 20§1δ ΚΒΣ).

Ε) Αγρότες παραγωγοί, µη υπαχθέντες στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ: Υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις µόνο για τα τιµολόγια πώλησης των προϊόντων τους που εκδίδουν οι ίδιοι µετά από έγκριση της αρµόδιας Δ.Ο.Υ. (Άρθρο 20 §§ 5 και 1 ΚΒΣ).

ΣΤ) Οι υπόχρεοι τήρησης βιβλίων Γ΄ κατηγορίας που τηρούνται µηχανογραφικά: Υποχρεούνται αντί των ανωτέρω χειρογράφων καταστάσεων, να υποβάλλουν τα ηλεκτροµαγνητικά µέσα αποθήκευσης των δεδοµέ­νων, στα οποία περιέχονται όλα τα δεδοµένα που απαιτούνται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις. (Άρθρο 20§3)

Ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:

1,2,3 έως 20/9

4,5,6 έως 24/9

7,8,9 έως 27/9

0 έως 1/10

Ζ) Υποβολή τριπλότυπης συγκεντρωτικής κατάστασης διαγραφέντων επισφαλών πελατών µε πλήρη στοιχεία για τον καθένα (ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία, επάγγελµα, διεύθυνση, Δ.Ο.Υ., Α.Φ.Μ.) καθώς και το διαγραφέν ποσό (Άρθρο 31§1θ Ν. 2238/1994 και Εγκ. Υπ.Ο.Ο. 1012212/7.2.2005, ΠΟΛ. 1016). (Υπ. Οικ. 1079229/18.8.2005, ΠΟΛ. 1114, και Υπ.Ο.Ο 1048730/22.5.2006, ΠΟΛ. 1081).

3. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

– Υποβολή ισοζυγίων όλων των λογαριασµών του ΓΛΣ από τους τηρούντες βιβλία Γ΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ. µε διαχειριστική περίοδο 1/1-31/12. Υποβάλλονται οι λογαριασµοί όλων των βαθµίδων των οµάδων 2 (πλην µερίδων αποθήκης) 6, 7, 8, και ο λογαριασµός 54. Ειδικά οι τράπεζες στις οµάδες 2 και 7 υποβάλλουν ισοζύγια Α/θµων, Β/θµίων και Γ/θµιων λογαριασµών. Στις οµάδες 1, 3, 4, 5 (εκτός του 54) και 10 υποβάλλονται ισοζύγια Α/θµίων, Β/θµίων λογαριασµών ( ΠΟΛ. 1090/14.06.2010)

Ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:

1 έως 3 μέχρι 30/9

4 έως 6 μέχρι 3/10

7 έως 9 μέχρι 6/10

0 μέχρι 9/10

IV. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΔΑΝΕΙΩΝ

– Καταβάλλεται το χαρτόσηµο: α) Των δανείων µεταξύ των εµπόρων ή εµπορικών επιχειρήσεων ή τρίτων, β) Των καταθέσεων ή αναλήψεων χρηµάτων από εταίρους ή µετόχους από ή προς επιχειρήσεις που καταχωρήθηκαν στα βιβλία των εταιριών µέσα στο µήνα Ιούνιο. [Το χαρτόσηµο υπολογίζεται ως εξής: (α) για δάνεια µεταξύ εµπόρων τα τέλη χαρτοσήµου ανέρχονται σε 2%, (β) για δάνεια µεταξύ εµπόρων και εµπορικών εταιριών και τρίτων σε 3%, (γ) για δάνεια µεταξύ Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και τρίτων σε 2% χαρτοσήµου καταβάλλονται προσαυξηµένα κατά 20% υπέρ ΟΓΑ) και (δ) για καταθέσεις ή αναλήψεις χρηµάτων από εταίρους ή µετόχους προς εταιρίες σε 1%]. Όταν συνάπτεται γραπτή σύµβαση δανείου, το χαρτόσηµο αποδίδεται εντός 5 ηµερών.

Μέχρι 17 Σεπτεµβρίου

V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. ΠΟΛΥΩΡΟΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

– Υποχρεούνται σε υποβολή αντιγράφου της οικοδοµικής άδειας που εκδόθηκε, όσοι ανεγείρουν πολυώροφες οικοδοµές. (Άρθρο 18 του Ν. 820/78).

Πριν από έναρξη εργασιών

2. ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

– Θα πρέπει να καταθέτουν αντίγραφο του συµφωνητικού και να γνωστοποιούν τα στοιχεία του εργολάβου, όσοι αναθέτουν εργολαβίες ή υπεργολαβίες εκτέλεσης τεχνικών έργων αξίας πάνω από 6.000 ευρώ (Άρθρο 19 Ν. 820/78, άρθρο 3§1 Ν. 4045/60, 16§2 Ν. 1828/89, Εγκ. Υπ. Οικον. 1055500/ΠΟΛ. 1165/90 και άρθρο 2§5 Ν. 2954/2001).

Πριν αρχίσουν οι εργασίες

3. ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

– Οι εκµισθωτές που εκµισθώνουν ακίνητα, θα πρέπει να προσκοµίζουν τα ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης στην αρµόδια ΔΟΥ για θεώρηση. (Άρθρο 16§2 Ν. 1828/89 και Εγκ. Υπ. Οικον. 1055500/ΠΟΛ. 1165/90 και άρθρο 22§1 Ν. 2238/94).

Μέσα σε 30 ηµέρες από τη σύνταξή τους

4. ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

– Υποβάλλονται στο Πολεοδοµικό γραφείο πληροφοριακά στοιχεία για το έργο που θα εκτελεσθεί. (Άρθρο 37§2 του Ν. 2859/2000 και Απόφαση Υπ. Οικον. ΠΟΛ. 1181/88).

Με την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας

5. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ Κ.ΛΠ.

Υποβολή στη Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου αντιγράφου της απόφασης ή του συµβιβασµού µεταξύ οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου. Σύµφωνα µε το άρθρο 11 παρ. 9 του Ν. 3842/23.04.2010, το οποίο ισχύει από την δηµοσίευση του εν λόγω νόµου, αποζηµιώσεις καθώς και πάσης φύσεως αµοιβές, που οφείλονται από επιχειρήσεις ή επιτηδευµατίες σε οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, µε βάση δικαστική ή διαιτητική απόφαση ή οποιαδήποτε αναγνώριση ή συµβιβασµό, δεν αναγνωρίζονται ως δαπάνη για τον προσδιορισµό των καθαρών κερδών, που υπάγονται στη φορολογία εισοδήµατος του οφειλέτη, εάν µέσα σε ένα µήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου εντός της οποίας πραγµατοποιείται η καταβολή ή η πίστωση αυτών, δεν υποβληθεί στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία φορολογίας του δικαιούχου αντίγραφο της απόφασης ή του εγγράφου και θεωρηθεί από αυτή, η απόφαση ή το έγγραφο, βάσει του οποίου καταβάλλεται ή πιστώνεται η αποζηµίωση ή η αµοιβή στον δικαιούχο.

6. ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ - ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ - ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ.

– Υποβάλλεται αίτηση στην αρµόδια ΔΟΥ, που υπάγεται το κέντρο ή το ξενοδοχείο, στην οποία αναφέρεται ο σκοπός της εκδήλωσης ή η επιβάρυνση κατ' άτοµο και ο αριθµός των προσκλήσεων που θα εκδοθούν. Στην αίτηση επισυνάπτεται και το συµφωνητικό µε το κέντρο ή το ξενοδοχείο. Επίσης, στην εν λόγω ΔΟΥ υποβάλλεται φωτοτυπία του τιµολογίου του κέντρου ή του ξενοδοχείου που εκδόθηκε για την πραγµατοποιηθείσα εκδήλωση. Στην περίπτωση που δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία, επιβάλλεται πρόστιµο στον υπόχρεο από 117 έως 1170 ευρώ (Άρθρο 4§1 Ν. 2523/97).

Μέσα σε 5

ηµέρες από την πραγµατοποίηση της εκδήλωσης

7. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ ΚΑΙ

ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Κ.ΛΠ.

– Για κάθε σύµβαση µίσθωσης εργασίας ή έργου µεταξύ τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης, αναψυκτηρίων ή συναυλιών και οποιουδήποτε αντισυµβαλλοµένου, για την άσκηση του επαγγέλµατός του, καταρτίζεται συµφωνητικό, το οποίο κατατίθεται από τον αντισυµβαλλόµενο του τραγουδιστή µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη σύνταξή του, στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, που είναι αρµόδιος για τη φορολογία του. Το συµφωνητικό αυτό υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρηµένο σε αυτόν που τα προσκόµισε και το άλλο διαβιβάζεται στον προϊστάµενο της αρµόδιας για τη φορολογία του τραγουδιστή, δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας. Αν δεν τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία ή τα στοιχεία που δηλώνονται είναι ανακριβή, επιβάλλεται µε πράξη του προϊσταµένου της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας στον υπόχρεο πρόστιµο, για κάθε παράβαση. Επίσης, αν δεν κατατεθεί το παραπάνω συµφωνητικό στην αρµόδια δηµόσια οικονοµική υπηρεσία, η αµοιβή που καταβλήθηκε στον τραγουδιστή δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα του αντισυµβαλλοµένου. (Άρθρο 82§8 Ν. 2238/94).

Μέσα σε 10 ηµέρες από την κατάρτιση

8. ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ

Με την Υπουργική Απόφαση Αριθµ. 1065606/7222/ΔΕ - Β/18-7-2000 από 1-7-2000 ισχύει νέος τρόπος υποβολής των συµφωνητικών:

α) Τα συµφωνητικά που καταρτίζονται µεταξύ επιτηδευµατιών ή τρίτων καταχωρούνται σε κατάσταση, η οποία υποβάλλεται από κάθε υπόχρεο επιτηδευµατία για θεώρηση στην αρµόδια ΔΟΥ, µέχρι την 20ή ηµέρα των µηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου εκάστου έτους, στην οποία (κατάσταση) συµπεριλαµβάνονται τα συµφωνητικά που κατάρτισαν το αµέσως προηγούµενο ηµερολογιακό τρίµηνο.

β) Στην παραπάνω κατάσταση αναγράφονται τα στοιχεία κάθε συµφωνητικού (αριθµός - ηµεροµηνία - ονοµατεπώνυµο - επάγγελµα - διεύθυνση - ΑΦΜ κάθε συµβαλλόµενου στο συµφωνητικό - αντικείµενο συµφωνητικού - ποσό - διάρκεια συµφωνητικού - λοιπές παρατηρήσεις).

γ) Η κατάσταση, µε τα αναγραφόµενα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β', υποβάλλεται µόνο από κάθε συµβαλλόµενο επιτηδευµατία στην αρµόδια για τη φορολογία του εισοδήµατος του ΔΟΥ προς θεώρηση. Για τον τόπο και χρόνο φύλαξης των συµφωνητικών και καταστάσεων της προηγούµενης παραγράφου, ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του π.δ. 186/92 περί ΚΒΣ.

Εξαιρούνται οι χρηµατιστηριακές επιχειρήσεις από την υποχρέωση υποβολής στην αρµόδια ΔΟΥ των συµφωνητικών που καταρτίζουν µε τους πελάτες τους, και αφορούν πράξεις σχετιζόµενες µε µετοχές που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών.

– Με την εγκ. Υπ. Οικον. ΠΟΛ. 1270/16.11.2000 δίνονται µεταξύ άλλων και οι εξής διευκρινίσεις:

«Συµφωνητικά, µε τα οποία επέρχονται τροποποιήσεις, συµπληρώσεις µεταβολές, ακυρώσεις, λύσεις, παύσεις, κ.τ.λ., επί των αρχικών συµφωνητικών, συµπεριλαµβάνονται στην υποβαλλόµενη αντίστοιχη τριµηνιαία κατάσταση και στην στήλη «Λοιπές παρατηρήσεις» γίνεται, από τον υπόχρεο επιτηδευµατία, σχετική µνεία του αρχικού συµφωνητικού και της τριµηνιαίας κατάστασης στην οποία καταχωρήθηκε τούτο και η οποία (κατάσταση) υποβλήθηκε στην ΔΟΥ».

Μέχρι 20 Σεπτεµβρίου

VI. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ Κ.ΛΠ. ΦΟΡΟΙ

1. ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΣΙΜΩΝ (ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΜΗ) ΥΔΑΤΩΝ

– Καταβάλλεται µε υποβολή δήλωσης στο δηµοτικό ή κοινοτικό ταµείο το δικαίωµα υδροληψίας µηνός Αυγούστου και αποστέλλεται το γραµµάτιο είσπραξης στο δικαιούχο Δήµο ή Κοινότητα. (Άρθρο 12 ΒΔ 24-9-58 και άρθρο 2 Ν. 1080/80).

Μέχρι 10 Σεπτεµβρίου

2. ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ CAMPINGS, ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Κ.ΛΠ.

– Καταβάλλεται, µε υποβολή δήλωσης, στο δηµοτικό ή κοινοτικό ταµείο το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων του µηνός Αυγούστου. (Άρθρο 6§4 του Ν. 1080/80 και άρθρο 17 του Ν. 2093/1992).

Στην προθεσµία που αποδίδεται ο Φ.Π.Α., αν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., άλλως µέχρι 10 Σεπτεµβρίου

3. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ Κ.ΛΠ.

– Καταβάλλεται µε υποβολή δήλωσης στο δηµοτικό ή κοινοτικό ταµείο του τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων του µηνός Αυγούστου των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ..

Το τέλος αυτό επιβάλλεται υπέρ των Δήµων και Κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των ακίνητων, στα ακαθάριστα έσοδα των κάθε είδους µορφής και ονοµασίας καταστηµάτων στα οποία πωλούνται – είτε για κατανάλωση µέσα στο κατάστηµα είτε σε πακέτο- φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκοµικά και γλυκίσµατα εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσµατα επί των ζυθοπωλείων και µπαρ ανεξάρτητα από ιδιαίτερη ονοµασία και κατηγορία, καθώς επίσης και επί των καντινών. Στο τέλος αυτό υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήµατα των ανωτέρω περιπτώσεων τα οποία λειτουργούν µέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τα οργανωµένα τµήµατα των super market στα οποία πωλούνται έτοιµα φαγητά. Όσον αφορά τα νυχτερινά κέντρα, τις αίθουσες χορού και άλλα καταστήµατα µε ποτό και θέαµα, κέντρα διασκέδασης κ.λπ. καθώς και χορευτικά κέντρα µε µουσική, το τέλος αυτό επιβάλλεται σε ποσοστό 5%.

[Το τέλος στα ακαθάριστα έσοδα στις περιπτώσεις που προβλέπεται σε ποσοστό 2% στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (ΦΕΚ 136Α΄), όπως ισχύει, ορίζεται από 1.1.2009 σε ποσοστό 0,5%. Εξαιρούνται από την ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου τα έσοδα από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός Καζίνο. Άρθρο 23§2 ν. 3756/31.3.2009]

Στην προθεσµία που αποδίδεται ο Φ.Π.Α.

4. ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MOTELS, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, BUNGALOWS κ.λπ.).

– Καταβάλλεται, µε υποβολή δήλωσης το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων του µηνός Αυγούστου. (Άρθρο 6§6 του Ν.1080/80, άρθρο 17 του Ν.2093/1992 και άρθρο 17§6 Ν.2130/93).

Μέσα στην προθεσµία που αποδίδεται από τον υπόχρεο Φ.Π.Α.

5. ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Με τον νόµο 2880/2001 επαναδιατυπώθηκε το περιεχόµενο των διατάξεων της Δ΄ κατηγορίας της παραγρ. 1 του άρθρου 15 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ. (ΦΕΚ 171Α).

Σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις:

α. Για διαφηµίσεις που γίνονται µε ηµερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη µε διαφηµιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή µε άλλο παρόµοιο τρόπο, καθώς και για διαφηµίσεις που γίνονται από τον αέρα µε οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήµισης.

Τα ένθετα διαφηµιστικά φυλλάδια, που διανέµονται µαζί µε τις εφηµερίδες και τα περιοδικά, υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος διαφήµισης.

Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος

β. Η προβολή προϊόντων σε χώρους καταστηµάτων, που γίνεται είτε µε την τοποθέτησή τους σε ειδικά σηµεία εντός του καταστήµατος, είτε µε έντυπα δώρα, επιγραφές κάθε είδους, είτε µε άλλο παρόµοιο τρόπο, θεωρείται διαφήµιση και υπόκειται σε τέλος διαφήµισης, βάσει των εκδιδοµένων από τα καταστήµατα τιµολογίων παροχής υπηρεσιών. Το τέλος υπολογίζεται µε συντελεστή 2% επί της διαφηµιστικής δαπάνης που καταβάλλεται για τις πράξεις αυτές.

Προβολή προϊόντων, που εντάσσεται στην παραπάνω έννοια της διαφήµισης, συνιστούν οι εξής ενέργειες:

– η ενοικίαση χώρων σε ειδικά ράφια,

– η τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικές προθήκες ή περίπτερα,

– η διανοµή δοκιµαστικών προϊόντων,

– εκδηλώσεις - εκπλήξεις ("Happenings") στους χώρους του καταστήµατος.

– Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης µπορεί να καθορίζονται και άλλες ενέργειες που συνιστούν διαφήµιση κατά τα ανωτέρω οριζόµενα.

γ. Η απόδοση του τέλους, για όλες τις ενέργειες της κατηγορίας αυτής, γίνεται πάντοτε από τον διαφηµιζόµενο, µέχρι τη λήξη προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Η καταβολή πραγµατοποιείται σε οποιοδήποτε γραφείο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων λειτουργεί σε Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) και αποδεικνύεται µε την παροχή ανάλογου παραστατικού στοιχείου (διπλότυπου).

δ. Ως δαπάνη διαφήµισης για τις διαφηµίσεις της παρούσας κατηγορίας λογίζεται το ποσό που καταβάλλεται από τον διαφηµιζόµενο για τη διενέργεια της διαφήµισης, βάσει του εκδιδόµενου, για κάθε περίπτωση, φορολογικού στοιχείου.

Όταν τα οφειλόµενα τέλη καταβάλλονται εκπρόθεσµα, οι σχετικές δαπάνες διαφήµισης δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.

VII. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

[ΠΟΛ. 1240/21.10.2002, ΠΟΛ. 1242/24.10.2002, ΠΟΛ. 1019/2003 και ΠΟΛ. 1063/2004 και ΠΟΛ. 1267/2011]

Α) Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ για το φόρο του µηνός Αυγούστου 2012.

[Η ίδια ηµέρα θεωρείται ως καταληκτική για τις πληρωµές των οφειλόµενων ποσών µέσω Τραπεζών].

Με την ΠΟΛ. 1240/21.10.2002 ορίζεται ότι η υποβολή των αρχικών εµπρόθεσµων περιοδικών δηλώσεων µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet παρατείνεται µέχρι την 26η ηµέρα του επόµενου µήνα που ακολουθεί την λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά.

Μέχρι 26

Σεπτεµβρίου, [µέσω Internet υποχρεωτικά]

Β) Οι υποκείµενοι στο ΦΠΑ που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ εφόσον είναι εγκεκριµένοι αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων υποβάλλουν την αρχική εµπρόθεσµη περιοδική δήλωση του µηνός Αυγούστου ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. ( ΠΟΛ. 1019/2003)

Μέχρι 26 Σεπτεµβρίου

Γ) Οι υποκείµενοι στο ΦΠΑ υποβάλλουν τις αρχικές εµπρόθεσµες περιοδικές δηλώσεις µε πιστωτικό ή µηδενικό υπόλοιπο του µηνός Αυγούστου ηλεκτρονικά µέσω του ειδικού δικτύου Taxisnet ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ. ( ΠΟΛ. 1060/2006).

Μέχρι 30 Σεπτεµβρίου

Δ) Οµοίως οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας υποβάλλουν τις αρχικές εµπρόθεσµες περιοδικές δηλώσεις µε πιστωτικό ή µηδενικό υπόλοιπο µηνός Αυγούστου.

• Οι υποκείµενοι στο ΦΠΑ που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., για πράξεις που διενεργούν από την 1η Ιανουαρίου 2002, υποχρεούνται πλέον να υποβάλλουν τις αρχικές εµπρόθεσµες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., µε τη χρήση αποκλειστικά και µόνο ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας (Internet) µέσω του ειδικού συστήµατος Taxisnet.

Σε ειδικές και µόνο περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας υποβολής των παραπάνω δηλώσεων µέσω του συστήµατος Taxisnet ή πληρωµής αυτών µέσω των πιστωτικών ιδρυµάτων και του διατραπεζικού συστήµατος ΔΙΑΣ, δύνανται οι υποκείµενοι να υποβάλουν αυτές στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. (ΠΟΛ. 1257/14.11.2001). Επίσης στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. υποβάλλονται οι εκπρόθεσµες και οι τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.

Μέχρι 30 Σεπτεµβρίου

2. ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ Φ.Π.Α. Ν. 3296/04 (ΠΟΛ. 1098/2011, ΠΟΛ. 1191/2010)

– Το «Ειδικό Σηµείωµα Αυτοελέγχου Φ.Π.Α» υποβάλλεται από υποκείµενους οι δηλώσεις των οποίων υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 3842/2010, εφόσον επιλέγουν να φορολογηθούν µε τις διατάξεις αυτές και εφόσον προκύπτουν διαφορές αυτοελέγχου ή/και διαφορές µετακύλισης.
Το χρεωστικό υπόλοιπο που προκύπτει καταβάλεται σε έξι (6) µηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται ταυτόχρονα µε την υποβολή του ειδικού σηµειώµατος περαίωσης και οι επόµενες µέχρι την τελευταία εργάσιµη για τις Δηµόσιες Υπηρεσίες ηµέρα των µηνών που ακολουθούν. Εάν το οφειλόµενο ποσό είναι µέχρι και 300 ευρώ καταβάλλεται εφάπαξ µε την υποβολή του ειδικού σημειώματος.

Μέχρι 28 Σεπτεμβρίου *

* Με την ΠΟΛ. 1159/16.07.2012δόθηκε παράταση έως 28/9 για την υποβολή του Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου Φ.Π.Α., καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθάριστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004, έως και 28.09.2012.

3. ΕΙΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α

Η "Δήλωση Μεταβίβασης Ακινήτου", υποβάλλεται ως "Ειδική Δήλωση Φ.Π.Α." από τον υποκείµενο στο φόρο όταν:

(i) ενεργεί πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ.

(ii) ενεργεί πράξεις της περίπτ. α' της παρ. 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.

(iii) ενεργεί πράξεις που προβλέπουν οι διατάξεις της περίπτ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7, του Κώδικα ΦΠΑ. Σηµειώνεται ότι, για κάθε µεταβίβαση ορίζοντα ή κάθετα ιδιοκτησίας υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση. Τροποποιητική "Ειδική Δήλωση Φ.Π.Α." µπορεί να υποβληθεί πριν την ολοκλήρωση τα ελεγκτικής διαδικασίας που προβλέπεται µε τις εγκυκλίους ΠΟΛ. 1054/2006 και ΠΟΛ.1071/2006, π.χ. λόγω διόρθωσης στοιχείων των συµβαλλόµενων, περιγραφής του ακινήτου, κ.λπ.

Η δήλωση αυτή, υποβάλλεται κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κώδικα Φ.Π.Α., και σε κάθε περίπτωση πριν την "παράδοση" του ακινήτου, (περ. γ, παρ. 4 άρθρου 36, Ν.2859/2000, ΠΟΛ.1054/2006, ΠΟΛ.1071/2006 και ΠΟΛ.1053/2006).

4. ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α. (ΠΟΛ. 1019/4.2.2003)

Οι υποκείµενοι στον φόρο που πραγµατοποιούν πράξεις χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, τα µη υποκείµενα στον φόρο νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όταν πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν.2859/2000 (δηλαδή οι ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις φορολογούνται, υποχρεωτικά η προαιρετικά, στην Ελλάδα), υποβάλλουν περιοδική δήλωση µόνο για τις περιόδους κατά τις οποίες πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις και ο φόρος που προκύπτει καταβάλλεται µε µία ενιαία έκτακτη περιοδική δήλωση µέχρι τη 15η ηµέρα του επόµενου µήνα που ακολουθεί τον µήνα που κατέστη απαιτητός ο φόρος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του Ν.2859/2000.

Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν εκκαθαριστική δήλωση. Αντίθετα, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση Ιntrastat, εφόσον έχουν υπερβεί το κατώφλι εξοµοίωσης και ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή παραδόσεων, κατά περίπτωση, µε τις προϋποθέσεις και µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται από τις οικείες αποφάσεις.

Έκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται για µία αιτία ή ενιαία για περισσότερες αιτίες µέχρι τη 15η ηµέρα του επόµενου µήνα που ακολουθεί τον µήνα:

i. κατά τον οποίο έγινε η σχετική πίστωση του λογαριασµού του προµηθευτή στα βιβλία του υπόχρεου εφόσον τηρεί βιβλία ή από τη λήψη του σχετικού παραστατικού και το αργότερο µέχρι την έγκριση του απαιτούµενου συναλλάγµατος από τη µεσολαβούσα τράπεζα ή την αποστολή του σχετικού εµβάσµατος ή την καταβολή της οφειλής ή

ii. έκδοσης του φορολογικού στοιχείου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Υποκείµενοι στον φόρο µε δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών τους οι οποίοι καθίστανται υπόχρεοι υποβολής έκτακτης δήλωσης σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 1105799/1797/8881/0014/ΠΟΛ.1214/19.9.1994 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών, όταν ο υπόχρεος στον φόρο που είναι εγκατεστηµένος σε τρίτη χώρα, δεν όρισε ως όφειλε φορολογικό αντιπρόσωπo υποβάλλουν έκτακτη περιοδική δήλωση.

β) Υποκείµενοι στον φόρο, των οποίων η επιχείρηση έχει τεθεί σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, στην περίπτωση πώλησης παγίου αποδίδουν τον ΦΠΑ που αναλογεί στη συναλλαγή αυτή µε έκτακτη περιοδική δήλωση.

γ) Τα λοιπά πρόσωπα (π.χ. ιδιώτες οι οποίοι καθίστανται υπόχρεοι στον φόρο (Ν.2859/2000, άρθρο 35) και οι εκµεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητων (ΤΑΞΙ), όταν βάσει συµφωνίας αναλαµβάνουν τη µεταφορά προσώπων για την οποία εκδίδουν τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, αποδίδουν τον ΦΠΑ µε έκτακτη περιοδική δήλωση µε το Έντυπο 050-ΦΠΑ, Φ2 TAXIS.

δ) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δηµιουργηθεί υποχρέωση απόδοσης του φόρου και δεν ορίζεται άλλος χρόνος για την υποβολή της έκτακτης περιοδικής δήλωσης (απόφαση 1003644/194/27/0014/ΠΟΛ. 1019/4.2.2003 του Υπουργείου Οικονοµικών).

5. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

– Οι υποκείµενοι στο φόρο που πραγµατοποιούν πράξεις χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, τα µη υποκείµενα στο φόρο νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όταν πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 11 N. 2859/2000 (δηλαδή οι ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις φορολογούνται, υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην Ελλάδα), υποβάλλουν περιοδική δήλωση µόνο για τις φορολογικές περιόδους, κατά τις οποίες πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις και ο φόρος που προκύπτει, καταβάλλεται µε έκτακτη περιοδική δήλωση στις δεκαπέντε (15) του επόµενου µήνα που ακολουθεί το µήνα που κατέστη απαιτητός ο φόρος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του Ν. 2859/2000.

Τα παραπάνω πρόσωπα δεν έχουν υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης. Αντίθετα, υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης Intrastat και ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή παραδόσεων, κατά περίπτωση, µε τις προϋποθέσεις και µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται από τις οικείες αποφάσεις µας. (Άρθρο 3§1, ΠΟΛ. 1308/ 19.12.2000).

Μέχρι 17 Σεπτεµβρίου

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Σε περίπτωση οριστικής παύσης των εργασιών του υπόχρεου, η φορολογική περίοδος θεωρείται ότι λήγει την ηµεροµηνία της οριστικής παύσης εργασιών, η δε περιοδική δήλωση υποβάλλεται µέσα σε 20 ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης της φορολογικής περιόδου, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του ΚΒΣ, που τηρούσε ο υπόχρεος. Στην περίπτωση αυτή, δεν έχουν εφαρµογή οι πιο πάνω προθεσµίες, που είναι ανάλογες µε τον ΑΦΜ. (Άρθρο 36§1 γ΄ Ν. 2859/2000).

7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Υποβολή ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για υποκείµενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει άλλη ηµεροµηνία από οποιαδήποτε αιτία ή λόγω οριστικής παύσης εργασιών ή διακοπής των υπαγοµένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων µετά την 1/1/2010 ( ΠΟΛ. 1141/2009).

Ι. Μέχρι την 20ή ηµέρα του τρίτου µήνα από το τέλος του µήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγοµένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

ΙΙ. Μέχρι την 20ή ηµέρα του πέµπτου µήνα από το τέλος του µήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγοµένων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

8 . ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ

– Υποβάλλεται δήλωση µε την αξία των αποθεµάτων κατά συντελεστή ΦΠΑ και καταβάλλεται ο φόρος. (Άρθρο 39 §§ 10 και 11 του Ν.2859/2000).

Μέσα σε 2 µήνες από τη µετάταξη

9 . ΕΝΤΑΞΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

– Υποβάλλεται δήλωση νέων αγροτών για ένταξη στο κανονικό καθεστώς του ΦΠΑ. (Άρθρο 41§13 του Ν. 2859/2000).

Μέσα σε 20 ηµέρες από την έναρξη των αγροτικών εργασιών

10. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση έναρξης εργασιών της ατοµικής ή εταιρικής δραστηριότητος. Σαν έναρξη εργασιών θεωρείται ο χρόνος που πραγµατοποιείται η πρώτη συναλλαγή. Για τα νοµικά πρόσωπα, σαν χρόνος έναρξης θεωρείται ο χρόνος της νόµιµης σύστασης αυτών και δεν θεωρείται εκπρόθεσµη η πιο πάνω δήλωση, αν υποβληθεί σε τριάντα ηµέρες από τη σύσταση του Ν.Π. (Άρθρο 36§1α Ν.2859/2000). Από 1.1.2002 καταργούνται τα τέλη χαρτοσήµου που επιβάλλονται στις βεβαιώσεις που χορηγούνται από τις Δ.Ο.Υ για την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών (ΠΟΛ. 1281/7.12.2001)

11. ΑΥΤΟΨΙΑ

– Με την υποβολή της δήλωσης έναρξης ή µεταβολής εργασιών και σε κάθε περίπτωση αλλαγής της επαγγελµατικής εγκατάστασης, εκδίδεται από τον προϊστάµενο της αρµόδιας Δ.Ο.Υ. εντολή ελέγχου για την διαπίστωση της ύπαρξης ή µη της δηλούµενης επαγγελµατικής εγκατάστασης. (Άρθρο 7, ΠΟΛ. 1169/9-6-98, ΠΟΛ. 1220/4.9.2002, ΠΟΛ. 1051/2004 και ΠΟΛ. 1102/2005).

12. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

– Για οποιαδήποτε µεταβολή όπως: αλλαγή της επωνυµίας, του αντικειµένου εργασιών, του τόπου επαγγελµατικής εγκατάστασης (υποκαταστήµατος - γραφείου - αποθήκης), αλλαγής µελών ή εταίρων, ίδρυσης ή κατάργησης υποκαταστήµατος - γραφείου - αποθήκης, καθώς και κάθε άλλη αλλαγή που δεν συνεπάγεται την οριστική παύση εργασιών, υποβάλλεται η αντίστοιχη δήλωση µεταβολής εργασιών στην αρµόδια Δ.Ο.Υ.

Η δήλωση µεταβολής υποβάλλεται από την ηµεροµηνία µεταβολής και πριν από την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής, µε εξαίρεση την µίσθωση ακινήτου για επαγγελµατική στέγη. (Άρθρο 5, ΠΟΛ. 1169/9-6-98, άρθρο 36§1 Ν. 2859/2000 και άρθρο 11§1 Ν. 3052/2002). [Για τις δηλώσεις µεταβολών είτε ηλεκτρονικά είτε µέσω fax ή ταχυδροµικά βλ. ΠΟΛ. 1042/4.3.2002].

Μέσα σε 30 ηµέρες από τη µεταβολή

13. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

– Από 1.1.93 οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες να δηλώνουν έναρξη ή παύση πραγµατοποίησης ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών καθώς και παραδόσεων αγαθών προς άλλα κράτη-µέλη της Ε.Ε. µε την υποβολή της σχετικής δήλωσης µεταβολών. (Άρθρο 29§5 του Ν.1642/86 και Εγκ. Υπ. Οικον. 1131481/7043/0014/23.12.92).

Μέσα σε 30 ηµέρες από τη µεταβολή

14. ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση για την οριστική παύση των εργασιών των φυσικών ή νοµικών προσώπων. Χρόνος εξαφάνισης για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. θεωρείται εκείνος της δηµοσίευσης της πράξης λύσης στο Πρωτοδικείο, για τις ΕΠΕ η δηµοσίευση περίληψης πράξης λύσης στο ειδικό ΦΕΚ και για τις ΑΕ η καταχώρηση πράξης λύσης στο οικείο βιβλίο Α.Ε. της Νοµαρχίας. (Άρθρο 36§1β΄ Ν. 2859/2000 και ΠΟΛ.1032/4.2.99).

– Για τα φυσικά πρόσωπα που η αιτία παύσης των εργασιών είναι ο θάνατος, η δήλωση διακοπής υποβάλλεται από τους κληρονόµους µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας αποποίησης που ορίζεται από το άρθρο 1847 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση κληρονοµικής διαδοχής επιχείρησης ως συνόλου, η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται από τους κληρονόµους µέσα στην παραπάνω προθεσµία και πάντοτε πριν από την ενεργό ανάµιξή τους στην επιχείρηση που κληρονοµείται.

– Με την δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8, Ν. 1599/1986 µε την οποία δηλώνεται ότι δεν υφίστανται αποθέµατα της επιχείρησης πάγια ή εµπορεύµατα (Άρθρο 6 Πολ. 1169/9.6.98 και Πολ. 1068/19.3.2001).

Μέσα σε 10 ηµέρες από το χρόνο οριστικής παύσης των εργασιών προκειµένου για φυσικά πρόσωπα και µέσα σε 30 ηµέρες για τα νοµικά πρόσωπα

15. ΑΔΡΑΝΕΙΑ Ή ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Περιοδική δήλωση δεν υποβάλλουν οι επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι βρίσκονται σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, για χρονική περίοδο πέραν του έτους, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική δήλωση µεταβολών µετάταξης και έχουν ακυρωθεί τα στοιχεία του ΚΒΣ (Άρθρο 11§37 Ν.2386/96).

16. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΦΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

α) Υποβολή δήλωσης INTRASTAT για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν τον µήνα Αύγουστο 2012 ταυτόχρονα µε την υποβολή της προσωρινής δήλωσης.

Υποχρέωση υποβολής της δήλωσης αυτής έχουν µόνο οι πραγµατοποιούντες ενδοκοινοτικές συναλλαγές µεγαλύτερες από ένα όριο «κατώφλι εξοµοίωσης», για το έτος 2012 έχει καθοριστεί στο ύψος των 115.000 EURO προκειµένου για τις αφίξεις και 90.000 EURO προκειµένου για τις αποστολές (Άρθρο 36§5 περίπτ. γ Ν. 2859/2000 και ΠΟΛ. 1036/06.02.2012).

Μαζί µε την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α

β) Ειδικά για τους τηρούντες Α΄ ή Β΄ κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ η δήλωση INTRASTAT αποδεσµεύεται από τον χρόνο υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και θα υποβάλλεται κάθε µήνα:

• Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ. και όσον αφορά τους δύο πρώτους µήνες του ηµερολογιακού τρίµηνου αναφοράς (κατά τους οποίους δεν υποβάλλονται αντίστοιχες δηλώσεις Φ.Π.Α), οι δηλώσεις INTRASTAT θα συνεχίσουν να υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ µηνιαία.

• Οι προθεσµίες υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT για το διάστηµα των δύο πρώτων µηνών του τριµήνου αναφοράς, θα ακολουθούν τις ηµεροµηνίες του τρίτου µήνα (του εν λόγω ηµερολογιακού τριµήνου αναφοράς), που καθορίζονται στις προαναφερόµενες Α.Υ.Ο, για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α, σε έντυπη µορφή στη Δ.Ο.Υ.

• Οι προθεσµίες υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT για τον τρίτο µήνα του τρίµηνου αναφοράς, θα ακολουθούν τις ηµεροµηνίες που καθορίζονται στις προαναφερόµενες Α.Υ.Ο, για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.

• Εξυπακούεται ότι, και µόνο για τον τρίτο µήνα της τρίµηνης περιόδου αναφοράς, στην περίπτωση που η περιοδική δήλωση Φ.Π.Α υποβληθεί µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, η δήλωση INTRASTAT θα υποβάλλεται στις Δ.Ο.Υ εµπρόθεσµα, εντός των προθεσµιών που ισχύουν για την ηλεκτρονική υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., βάσει των προαναφεροµένων Α.Υ.Ο.

Ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:

1, 2 έως 20/9

3, 4 έως 21/9

5, 6 έως 24/9

7, 8 έως 25/9

9, 0 έως 26/9

γ) Υποχρεωτική υποβολή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ηλεκτρονικά µέσω TAXISnet για τις αποκτήσεις αγαθών, παραδόσεις αγαθών, παρεχόµενων υπηρεσιών και λήψεων υπηρεσιών του µηνός Αυγούστου από τους τηρούντες Α', Β' και Γ κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ (Άρθρα 11,12,14 παρ. 2 περ. α', 15 παρ. 2,19 παρ. 3, 28 παρ. α' και γ', 29, 36 παρ. 5 περ. α', β' και δ', 5α', 5β΄ 6 περ. ε', 9 περ. γ' και 11 Ν. 2859/2000 και ΑΥΟ ΠΟΛ. 1127/25.9.2009).

Εξαιρούνται:

– οι υποκείµενοι στο φόρο που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.,

– οι υποκείµενοι στο φόρο που πραγµατοποιούν µόνο παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, που δεν τους παρέχουν κανένα δικαίωµα έκπτωσης,

– το Ελληνικό Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οι δήµοι, οι κοινότητες, οι συνεταιρισµοί και γενικά τα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

– οι υποκείµενοι που έχουν δηλώσει παύση εργασιών ή έχουν τεθεί σε αδράνεια, εκκαθάριση ή πτώχευση, εφόσον έχουν υποβάλλει ανάλογη δήλωση µεταβολών στην αρµόδια Δ.Ο.Υ., κατά το χρόνο υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα,

– οι επιχειρήσεις που µετασχηµατίζονται, µετατρέπονται, συγχωνεύονται, διασπώνται ή απορροφώνται,

– οι υποκείµενοι που διενήργησαν παύση και επανέναρξη εργασιών εντός της ίδιας ηµερολογιακής περιόδου και για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν για πράξεις που διενήργησαν από την ηµεροµηνία επανέναρξης µέχρι το τέλος της οικείας ηµερολογιακής περιόδου αναφοράς, εφόσον προηγήθηκε υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα για πράξει που διενεργήθηκαν την περίοδο προ της παύσης εργασιών και·για την ίδια ηµερολογιακή περίοδο και

– η Τράπεζα της Ελλάδος

που υποβάλλουν τους αρχικούς εµπρόθεσµους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. σε έντυπη µορφή σε (2) αντίγραφα.

Eπίσης οι φορολογητέες αξίες των πράξεων που περιλαµβάνονται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες αναγράφονται σε «ευρώ». Στην περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης πράξεων για τις οποίες τα στοιχεία της φορολογητέας αξίας εκφράζονται σε νόµισµα άλλου κράτους-µέλους το οποίο δεν έχει ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ, η αξία θα µετατρέπεται σε «ευρώ» λαµβάνοντας υπόψη την ισοτιµία του νοµίσµατος του κράτους-µέλους προς το «ευρώ», όπως αυτή προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

Τέλος η υποβολή των διορθωτικών ή εκπρόθεσµων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγµατοποιείται υποχρεωτικά αποκλειστικά και µόνο σε έντυπη µορφή στην αρµόδια Δ.Ο.Υ.

Μέχρι 26 Σεπτεµβρίου

[µέσω Internet υποχρεωτικά]

17. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ.

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο αναλογών ΦΠΑ όταν το ελάχιστο κόστος κατασκευής της οικοδοµής δεν καλύπτεται µε δικαιολογητικά. Ο φόρος καταβάλλεται µέσα σε δύο µήνες από την έγκριση παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος. (Άρθρα 53 Ν. 2065/92,35 Ν. 2238/94, Α.Υ.0.1277/94 και ΠΟΛ. 1327/95).

18. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΩ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Γίνεται γνωστοποίηση στην αρµόδια ΔΟΥ του πωλητή ή του παρέχοντα τις υπηρεσίες τουλάχιστον τέσσερις (4) µήνες πριν από την πραγµατοποίησή τους για τα ποσοστά των εκπτώσεων που θα χορηγηθούν λόγω τζίρου. (Άρθρο 11 §1 Ν.2386/96, ΠΟΛ. 1212/22.07.1996).

19. ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

– Αποδίδεται από τον δανειοδοτούµενο η εισφορά 0,6% επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγµα από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα του εξωτερικού, που ελήφθησαν µέσα στο µήνα Αύγουστο (ΑΥΟ 1095776/1997, άρθρο 18 Ν.2703/99 και ΠΟΛ. 1261/19.9.97).

Μέχρι 28 Σεπτεµβρίου

ΙΧ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ

– Κάθε ηµερολογιακό δίµηνο και µέχρι την 20ή ηµέρα του µήνα που ακολουθεί το δίµηνο καταβάλλεται από το διαφηµιζόµενο ή, εφόσον µεσολαβεί διαφηµιστής κατ' εντολή του διαφηµιζόµενου, από το διαφηµιστή, ο µεν ειδικός φόρος υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου σε τράπεζες συµβεβληµένες µε αυτό, το δε αγγελιόσηµο σε τράπεζες συµβεβληµένες µε το ΤΣΠΕΑΘ και ΕΔΟΕΑΠ, κατά περίπτωση. Για την καταβολή των ποσών αυτών εκδίδονται δύο (2) παραστατικά της Τράπεζας, ένα (1) για τον ειδικό φόρο κι ένα (1) για το αγγελιόσηµο. Από την τράπεζα χορηγούνται σε κάθε υπόχρεο δύο (2) αντίγραφα του κάθε παραστατικού από τα οποία το ένα (1) επισυνάπτεται στο σχετικό τιµολόγιο που λαµβάνει ο υπόχρεος για τη συγκεκριµένη διαφήµιση και το άλλο αποστέλλεται στον εκδότη του τιµολογίου και το οποίο πάντως πρέπει να έχει περιέλθει σ' αυτόν το αργότερο µέχρι την 25η ηµέρα του µήνα της καταβολής, για την ενηµέρωση του ηµερολογίου δια φηµίσεων και την επισύναψή του στο σχετικό τιµολόγιο. Στις περιπτώσεις αµφισβήτησης ως προς την απαλλαγή των υπόχρεων από την καταβολή των παραπάνω επιβαρύνσεων προσκοµίζεται βεβαίωση που εκδίδεται από την αρµόδια Δ.Ο.Υ. ή το ΤΣΠΕΑΘ κατά περίπτωση. (Απόφαση Υπ. Οίκον. 1086567/40/ΠΟΛ.1217/29.7.96 και άρθρο 12 Ν. 2328/1995).

Μέχρι 20 Σεπτεµβρίου

Χ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο φόρος για το σύνολο των εισιτηρίων που εκδόθηκαν κατά τον µήνα Αύγουστο από τις επιχειρήσεις εκµεταλλευσης κινηµατογράφων (Άρθρο 38 Ν. 3220/2004, Πολ. 1019/27.2.2004).

Μέχρι 28 Σεπτεµβρίου

ΧΙ. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Υποβάλλεται δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήµου 1,2% εντός δύο µηνών από την έγκριση του ισολογισµού της Α.Ε. από την γενική συνέλευση των µετοχών.

XΙΙ. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται ο φόρος 10% από τους τηλεοπτικούς σταθµούς και άλλους φορείς για τα τηλεοπτικά δικαιώµατα των αθλητικών σωµατείων, των Τµηµάτων Αµειβοµένων Αθλητών, των Αθλητικών Α.Ε. και Αθλητικών Οργανισµών µηνός Αυγούστου ( ΠΟΛ. 1008/23.1.2006).

Μέχρι 28 Σεπτεµβρίου

ΧΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Φ.Κ.Ε ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο φόρος κύκλου εργασιών που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα Β΄ τριµήνου 2012. Ο φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή 20% στα ασφάλιστρα πυρός, 4% για ασφάλιστρα ζωής και 10% για ασφάλιστρα λοιπών κλάδων.

Μέχρι 28 Σεπτεµβρίου

ΧΙV. ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ

Η εισφορά που επιβάλλεται στα εισιτήρια δηµοσίων θεαµάτων, αποδίδεται µε µηνιαίες δηλώσεις από τους εκµεταλλευτές θεαµάτων, οι οποίες υποβάλλονται στην αρµόδια για τη φορολογία εισοδήµατος τους ΔΟΥ µέχρι το τέλος κάθε µήνα και στις οποίες περιλαµβάνονται τα εισιτήρια που εκδόθηκαν τον προηγούµενο µήνα. Η δήλωση περιλαµβάνει το σύνολο των εισιτηρίων που εκδόθηκαν από 1.8.2011 από τις επιχειρήσεις εκµετάλλευσης των δηµοσίων θεαµάτων, ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης αυτών, µε εξαίρεση τα εισιτήρια για τα οποία η εισφορά έχει αποδοθεί κατά τη θεώρηση τους από τις ΔΟΥ [άρθρο 12 του Ν.3790/2009 (ΦΕΚ143/Α /7.8.2009) και ΑΥΟΟ 1085742/819/Τ.&Ε. Φ./ΠΟΛ. 1116/8.9.2009 (ΦΕΚ 2017/Β΄/17.9.2009).

Μέχρι 28 Σεπτεµβρίου

XV . EIΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ (άρθρο 17, ν. 3833/2010)

1. Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο ειδικός φόρος πολυτελείας µηνός Αυγούστου.

2. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται για κάθε φορολογική περίοδο εντός της οποίας προκύπτει υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου πολυτελείας. Ως φορολογική περίοδος ορίζεται ο εκάστοτε ηµερολογιακός µήνας. Η απόδοση του ειδικού φόρου πολυτελείας ενεργείται µέχρι την 26η του εποµένου µηνός από τη λήξη της φορολογικής περιόδου.

3. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τους υπόχρεους που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. στην αρµόδια αυτών Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος σε δύο (2) αντίτυπα από τα οποία το ένα παραδίδεται στον υπόχρεο µετά την καταβολή του ειδικού φόρου πολυτελείας.

4. Τα ποσά του ειδικού φόρου πολυτελείας που οφείλονται και αναλογούν στην αξία επιβολής του φόρου, καταχωρούνται σε ξεχωριστό λογαριασµό στα βιβλία των υπόχρεων επιχειρήσεων.

5. Η δήλωση υπογράφεται από φυσικό πρόσωπο λογιστή φοροτεχνικό, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285). (Σχετ. ΠΟΛ. 1107/25.6.10, 1117/27.7.10, 1119/3.8.10)

Μέχρι 26 Σεπτεµβρίου

Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραµµάτων ωρών εργασίας στην επιθεώρηση εργασίας

Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταθέτουν µια φορά το χρόνο, εντός προθεσµίας δύο (2) µηνών και συγκεκριµένα από 15 Σεπτεµβρίου έως 15 Νοεµβρίου (διάστηµα κατά το οποίο έχει συνοµολογηθεί το σύνολο σχεδόν των Δ.Α. και Σ.Σ.Ε. και το ποσό των αποδοχών έχει οριστικοποιηθεί), πίνακα προσωπικού, εις διπλούν.

Μέχρι 15 Νοεµβρίου


Add this to your website
 
IMAGE Advertising