Calendar Σάββατο, Φεβρουάριος 28, 2015
Text Size
   

Έχουμε πιστοποιηθεί κατά ISO 9001 για όλες της υπηρεσίες που παρέχουμε.

Κάντε κλικ για δείτε το πιστοποιητικό
iso

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΝΕΑ

3η προκήρυξη για το πρόγραμμα Leader Iωάννινα - Θεσπρωτία.

Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013»

Δάνειο από ΕΤΕπ προκειμένου να καλυφθεί η εθνική συμμετοχή για το νέο ΕΣΠΑ

Από τις 4 Φεβρουαρίου 2015 ξεκινάει για τους δικαιούχους πολίτες η δράση "Επιταγή Ψηφιακής Αλληλεγγύ

Επιχορήγηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων νια τη διατήρηση θέσεων εργασίας 2013−2014.

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦ

Πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που λειτουργούν εποχικά, κατά

Στις 19/1 η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για το πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. που αφορά 7.000 άνεργους α

«Πράσινο» φως σε 17 προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ ύψους 19 δισ. ευρώ

Δράση «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΙΣ 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΜΙΓΟΥΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ».

Υπ. Διοικ. Μεταρ. Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/4095/07.03.2013 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/20089 PDF Εκτύπωση E-mail

Υπ. Διοικ. Μεταρ. Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/4095/07.03.2013
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/20089/12.12.2011 (Β΄ 3036) απόφασης «Καθορισμός ωρών εισόδου του κοινού στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων −Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ−ΕΤΑΜ)».

Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/4095

(ΦΕΚ Β΄ 660/21.03.2013)

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/20089/12.12.2011 (Β΄ 3036) απόφασης «Καθορισμός ωρών εισόδου του κοινού στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων −Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ−ΕΤΑΜ)».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

α) της παρ. 6 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α΄ 126), όπως ισχύει,

β) των παρ. 1 και 2 του άρθρου 23 του Ν. 1735/1987 (Α΄ 195) «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικά δικαιώματα και άλλες διατάξεις»

γ) του άρθρου 41 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»,

δ) του Π.Δ. 65/2011 (Α΄ 147) «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς»,

2. Την υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (Β΄ 1659) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27.6.2006 (Β΄ 769) απόφασης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.»,

3. Την υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/20089/12.12.2011 (Β΄ 3036) απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός ωρών εισόδου του κοινού στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων − Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ−ΕΤΑΜ)».

4. Το υπ' αριθμ. Φ80000/27616/1899/06.2.2013 έγγραφο του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και το υπ' αριθμ. Γ99/30/23.11.2012 έγγραφο του Διοικητή του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων− Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, με τα οποία ζητείται τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/20089/12.12.2011 (Β΄ 3036) απόφασης του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός ωρών εισόδου του κοινού στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων −Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ−ΕΤΑΜ)», προκειμένου να εξαιρεθούν οι Υπηρεσίες Ανακεφαλαίωσης, Απονομών και Πληρωμών Συντάξεων των Περιφερειακών Μονάδων του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ από τη συναλλαγή με το κοινό μία (1) ημέρα εβδομαδιαίως (Τετάρτη) για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, με στόχο τη γρηγορότερη διεκπεραίωση του αυξημένου όγκου αιτήσεων συνταξιοδότησης των υπαλλήλων.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε Την υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.10/20089/ 12.12.2011 (Β΄ 3036) απόφαση του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Καθορισμός ωρών εισόδου του κοινού στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων −Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Μισθωτών (ΙΚΑ−ΕΤΑΜ)» ως προς το στοιχείο (5) της περίπτωσης Β'. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΠΙΚΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΙΚΑ−ΕΤΑΜ), ως εξής:

«(5) Υπηρεσίες Απονομών και Πληρωμών Συντάξεων:

Καθημερινά 11.00 έως 14.00, εκτός Τετάρτης» Β. Στην περίπτωση Β΄ της ως άνω απόφασης προστίθενται στοιχεία (6) και (7) ως εξής:

«(6) Οι Υπηρεσίες Ανακεφαλαίωσης Συντάξεων που λειτουργούν σε Υποκαταστήματα που απονέμουν συντάξεις, καθώς και στο Περιφερειακό Υποκατάστημα ΙΚΑ− ΕΤΑΜ Αθηνών, θα ακολουθούν το ωράριο των Υπηρεσιών Απονομών και Πληρωμών Συντάξεων, δηλαδή καθημερινά 11.00 έως 14.00, εκτός Τετάρτης.

(7) Ώρες εισόδου δικηγόρων και επιμελητών: 08.00 έως 14.00 κατά τις ημέρες συναλλαγής των Υπηρεσιών».

Η απόφαση αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Aθήνα, 7 Μαρτίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ


Add this to your website
 
IMAGE Advertising