Calendar Monday, May 30, 2016
Text Size
   

Έχουμε πιστοποιηθεί κατά ISO 9001 για όλες της υπηρεσίες που παρέχουμε.

Κάντε κλικ για δείτε το πιστοποιητικό
iso

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ

Οι αλλαγές της φετινής φορολογικής δήλωσης - Τι θα ισχύσει για αποδείξεις και ποιοι θα είναι υπόχρεο

Υπαγωγή ή μη σε Φ.Π.Α. της παροχής υπηρεσιών με σύμβαση μίσθωσης έργου.

Σχετικά με παρακρατήσεις επιστροφής ΦΠΑ σε αγρότες για μελλοντικές δόσεις φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙ

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή τ

ΠΟΛ 1268/21.12.2015 Υποχρεώσεις υποκειμένων που παρέχουν απαλλασσόμενες από το ΦΠΑ υπηρεσίες εκ

Παράταση του Προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας σύμφωνα με τον Ν. 3723/2008.

Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2016

ΠΟΛ 1265/18.12.2015 Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/2013 (Β

ΠΟΛ 1266/18.12.2015 Τροποποίηση της απόφασης Αναπληρώτριας Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1080/2015 (

Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/2013 (Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΝΕΑ

Χαρίτσης: Τέλος η εγγυητική επιστολή για τη χρήση της προκαταβολής του ΕΣΠΑ

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ 12017/1245/27.10.2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Σύσταση Ταμείου Χαρ

Πάνω από 8 δισ. ευρώ το 2016 μέσω ΕΣΠΑ

Το ΕΣΠΑ ως Χρηματοδοτικό Εργαλείο Ανάπτυξης της Τοπικής Κοινωνίας

Παράταση στους αναπτυξιακούς νόμους του 2004 και του 2011.

Α) Πρόγραμμα Επιχορήγησης Εργοδοτών για τη Δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας κατά τη διάρκεια της κρίσ

Πρόταση για έκδοση ΚΥΑ των νέων προγραμμάτων «Ενίσχυσης της ρευστότητας και της απασχόλησης» για 12.

Προδημοσίευση του προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπ

Προδημοσίευση του προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό τους και

Προδημοσίευση του προγράμματος «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» από το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματι

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 74/01.11.2010 (Αρ. Πρωτ. Ε40/711) Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών - PDF Print E-mail
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αθήνα 1/11/2010

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                     Αριθμ. Πρωτ. Ε40/711

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ              ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 74

Δ I Ο Ι Κ Η Σ Η                                                                 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Α. Ζορμπά

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 244

FAX : 210 52 23 228

E - mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ΘΕΜΑ : Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών - υπεύθυνος εργοδότης»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 3, 6 και 7 του άρθρ. 68 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ τ.Α'/115/15-7-2010) και παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες για την υλοποίησή τους.

ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 άρθρ. 68 του Ν.3863/2010, προβλέπεται ότι, ο εργολάβος παροχής υπηρεσιών που αναθέτει την εκτέλεση του έργου ή μέρος του έργου σε υπεργολάβο, υποχρεούται άμεσα να ενημερώνει εγγράφως, τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Ο εργολάβος και ο υπεργολάβος, ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι των εργαζομένων για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών.

Τόσο ο εργολάβος όσο και ο υπεργολάβος είναι υπόχρεοι υποβολής Α.Π.Δ. και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, ο καθένας ξεχωριστά για το δικό του προσωπικό. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, ο εργολάβος και ο υπεργολάβος, που έχουν αναλάβει την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, καθίστανται συνυπεύθυνοι για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και ως εκ τούτου για την λήψη αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

Οι αποδέκτες των υπηρεσιών οφείλουν να αποστέλλουν στη Διεύθυνση μας, αντίγραφα των υφιστάμενων συμβάσεων καθώς και κάθε νέα σύμβαση που συνάπτεται με τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, φύλαξης κ.λ.π. (εργολάβων και υπεργολάβων), οι οποίες εν συνεχεία διαβιβάζονται στα αρμόδια Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. προκειμένου να διασταυρωθεί το περιεχόμενό τους, με αυτό των υποβληθεισών Α.Π.Δ. (Γεν. Έγγραφο Ε40/170/15-4-2009).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 68 του Ν.3863/2010 ορίζεται ότι, όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενημερώνουν εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Επίσης τον ενημερώνουν εγγράφως για τις πράξεις επιβολής προστίμου που αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις. Για τους φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., η επιβολή δεύτερης κύρωσης στον εργολάβο από τα ίδια όργανα θεωρείται υποτροπή και οδηγεί υποχρεωτικά : α) την καταγγελία της σύμβασης και β) επιφέρει από τον χρόνο επιβολής και δεύτερης κύρωσης, τον αποκλεισμό του εν λόγω εργολάβου από δημόσιους διαγωνισμούς για τρία χρόνια.

Ακολούθως με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 68 του παραπάνω νόμου, προβλέπεται ότι ο εργολάβος υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζόμενους με αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού ή απόσπασμα αυτής όταν απασχολούνται εκτός της έδρας της επιχείρησης.

ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εφόσον, κατά τον έλεγχο, διαπιστώνεται η απασχόληση προσωπικού που δεν ανήκει στο προσωπικό του εργολάβου αλλά σε άλλον που τυχόν έχει την ιδιότητα του υπεργολάβου, όπως αυτό προκύπτει από τις σχετικές συμβάσεις, τότε το αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. πρέπει να ενημερώνει άμεσα τη Διεύθυνσή μας, προκειμένου να ενημερωθεί η Κεντρική Υποστηρικτική Βάση Δεδομένων της υπηρεσίας μας, σύμφωνα με το Γενικό Έγγραφο Ε57/93/11-11-2003 Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ.. Εξυπακούεται ότι σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης συμβάσεων εργολαβίας - υπεργολαβίας, θα πρέπει να ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία.

Αν σε βάρος του εργολάβου ή υπεργολάβου που εκτελούν συγκεκριμένο έργο, διαπιστωθούν από τα αρμόδια όργανα παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, θα πρέπει τα αρμόδια Υποκαταστήματα να ενημερώσουν εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών, για τις σχετικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν, κοινοποιώντας το παράλληλα στην Διεύθυνσή μας.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, για την έκδοση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας σε εργολάβο ή υπεργολάβο παροχής υπηρεσιών θα ακολουθούνται οι οδηγίες της εγκυκλίου 45/2001 (παρ. 9.3) Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. περί συνυπεύθυνων επιχειρήσεων.

ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Φ11321/5924/270/04 (ΦΕΚ 722/τ.β'/04) απόφασης του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, από την τήρηση του Ειδικού Βιβλίου στο χώρο απασχόλησης, μπορούν να εξαιρούνται οι εργοδότες εκείνοι, των οποίων το προσωπικό δεν απασχολείται εντός της επιχείρησής τους, αλλά σε άλλους χώρους εκτός αυτής. Στις περιπτώσεις αυτές το Βιβλίο να τηρείται στην έδρα ή στα γραφεία του εργοδότη (εγκ. 95/2004 Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.).

Συν/να: 1 φύλλο

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

α/α

ΓΡ. ΑΞΙΩΤΑΚΗ

Add this to your website
 
IMAGE Advertising