Calendar Wednesday, April 01, 2015
Text Size
   

Έχουμε πιστοποιηθεί κατά ISO 9001 για όλες της υπηρεσίες που παρέχουμε.

Κάντε κλικ για δείτε το πιστοποιητικό
iso

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΟΛ 1069/23.03.2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έ

Περαίωση για ξεχασμένες δηλώσεις και άλλες υποχρεώσεις για περιόδους έως 31.12.2014

ΠΟΛ 1070/27.03.2015 Στατιστικά κατώφλια έτους 2015 για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές

Ιδιοκτήτες ακινήτων θα φορολογηθούν για ενοίκια που δεν εισέπραξαν το 2014

ΠΟΛ 1069/23.03.2015 Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των

«Μεταπασχαλινός μποναμάς» η έναρξη της ρύθμισης των 100 δόσεων.

Μέχρι την 30ή Ιουνίου η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων

ΠΟΛ 1067/20.03.2015 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν.41

ΠΟΛ.1067/20.3.2015 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/20

Διπλογραφικό λογιστικό σύστημα θα πρέπει να τηρούν τα κοινοφελή ιδρύματα Σε ερώτημα σχετικά με το λ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΝΕΑ

Αρχίζει η χρηματοδότηση επενδύσεων στην Ελλάδα από την European Bank for Reconstruction and Developm

Οδηγός υλοποίησης έργων δικαιούχων προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ

3η προκήρυξη για το πρόγραμμα Leader Iωάννινα - Θεσπρωτία.

Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007 -2013»

Δάνειο από ΕΤΕπ προκειμένου να καλυφθεί η εθνική συμμετοχή για το νέο ΕΣΠΑ

Από τις 4 Φεβρουαρίου 2015 ξεκινάει για τους δικαιούχους πολίτες η δράση "Επιταγή Ψηφιακής Αλληλεγγύ

Επιχορήγηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων νια τη διατήρηση θέσεων εργασίας 2013−2014.

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦ

Πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που λειτουργούν εποχικά, κατά

Στις 19/1 η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης για το πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. που αφορά 7.000 άνεργους α

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 74/01.11.2010 (Αρ. Πρωτ. Ε40/711) Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών - PDF Print E-mail
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αθήνα 1/11/2010

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                     Αριθμ. Πρωτ. Ε40/711

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ              ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 74

Δ I Ο Ι Κ Η Σ Η                                                                 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Α. Ζορμπά

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 244

FAX : 210 52 23 228

E - mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ΘΕΜΑ : Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών - υπεύθυνος εργοδότης»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 3, 6 και 7 του άρθρ. 68 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ τ.Α'/115/15-7-2010) και παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες για την υλοποίησή τους.

ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 άρθρ. 68 του Ν.3863/2010, προβλέπεται ότι, ο εργολάβος παροχής υπηρεσιών που αναθέτει την εκτέλεση του έργου ή μέρος του έργου σε υπεργολάβο, υποχρεούται άμεσα να ενημερώνει εγγράφως, τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Ο εργολάβος και ο υπεργολάβος, ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι των εργαζομένων για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών.

Τόσο ο εργολάβος όσο και ο υπεργολάβος είναι υπόχρεοι υποβολής Α.Π.Δ. και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, ο καθένας ξεχωριστά για το δικό του προσωπικό. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, ο εργολάβος και ο υπεργολάβος, που έχουν αναλάβει την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, καθίστανται συνυπεύθυνοι για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και ως εκ τούτου για την λήψη αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

Οι αποδέκτες των υπηρεσιών οφείλουν να αποστέλλουν στη Διεύθυνση μας, αντίγραφα των υφιστάμενων συμβάσεων καθώς και κάθε νέα σύμβαση που συνάπτεται με τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, φύλαξης κ.λ.π. (εργολάβων και υπεργολάβων), οι οποίες εν συνεχεία διαβιβάζονται στα αρμόδια Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. προκειμένου να διασταυρωθεί το περιεχόμενό τους, με αυτό των υποβληθεισών Α.Π.Δ. (Γεν. Έγγραφο Ε40/170/15-4-2009).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 68 του Ν.3863/2010 ορίζεται ότι, όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενημερώνουν εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Επίσης τον ενημερώνουν εγγράφως για τις πράξεις επιβολής προστίμου που αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις. Για τους φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., η επιβολή δεύτερης κύρωσης στον εργολάβο από τα ίδια όργανα θεωρείται υποτροπή και οδηγεί υποχρεωτικά : α) την καταγγελία της σύμβασης και β) επιφέρει από τον χρόνο επιβολής και δεύτερης κύρωσης, τον αποκλεισμό του εν λόγω εργολάβου από δημόσιους διαγωνισμούς για τρία χρόνια.

Ακολούθως με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 68 του παραπάνω νόμου, προβλέπεται ότι ο εργολάβος υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζόμενους με αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού ή απόσπασμα αυτής όταν απασχολούνται εκτός της έδρας της επιχείρησης.

ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εφόσον, κατά τον έλεγχο, διαπιστώνεται η απασχόληση προσωπικού που δεν ανήκει στο προσωπικό του εργολάβου αλλά σε άλλον που τυχόν έχει την ιδιότητα του υπεργολάβου, όπως αυτό προκύπτει από τις σχετικές συμβάσεις, τότε το αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. πρέπει να ενημερώνει άμεσα τη Διεύθυνσή μας, προκειμένου να ενημερωθεί η Κεντρική Υποστηρικτική Βάση Δεδομένων της υπηρεσίας μας, σύμφωνα με το Γενικό Έγγραφο Ε57/93/11-11-2003 Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ.. Εξυπακούεται ότι σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης συμβάσεων εργολαβίας - υπεργολαβίας, θα πρέπει να ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία.

Αν σε βάρος του εργολάβου ή υπεργολάβου που εκτελούν συγκεκριμένο έργο, διαπιστωθούν από τα αρμόδια όργανα παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, θα πρέπει τα αρμόδια Υποκαταστήματα να ενημερώσουν εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών, για τις σχετικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν, κοινοποιώντας το παράλληλα στην Διεύθυνσή μας.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, για την έκδοση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας σε εργολάβο ή υπεργολάβο παροχής υπηρεσιών θα ακολουθούνται οι οδηγίες της εγκυκλίου 45/2001 (παρ. 9.3) Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. περί συνυπεύθυνων επιχειρήσεων.

ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Φ11321/5924/270/04 (ΦΕΚ 722/τ.β'/04) απόφασης του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, από την τήρηση του Ειδικού Βιβλίου στο χώρο απασχόλησης, μπορούν να εξαιρούνται οι εργοδότες εκείνοι, των οποίων το προσωπικό δεν απασχολείται εντός της επιχείρησής τους, αλλά σε άλλους χώρους εκτός αυτής. Στις περιπτώσεις αυτές το Βιβλίο να τηρείται στην έδρα ή στα γραφεία του εργοδότη (εγκ. 95/2004 Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.).

Συν/να: 1 φύλλο

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

α/α

ΓΡ. ΑΞΙΩΤΑΚΗ

Add this to your website
 
IMAGE Advertising