Calendar Κυριακή, Φεβρουάριος 26, 2017
Text Size
   

Έχουμε πιστοποιηθεί κατά ISO 9001 για όλες της υπηρεσίες που παρέχουμε.

Κάντε κλικ για δείτε το πιστοποιητικό
iso

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΝΕΑ

Εφορία: Από την άνοιξη η λοταρία με τα δώρα για όσους χρησιμοποιούν πιστωτικές κάρτες

Ενίσχυση 65% στη Μεταποίηση για έργα ως 300.000 ευρώ

Μέχρι τον Μάρτιο η δράση ΕΣΠΑ για τις ΜμΕ τομέα υπηρεσιών

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 108645/17-10-2016 (ΦΕΚ Β΄ 3378) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος

ΟΑΕΔ: Παράταση στο πρόγραμμα επιχορήγησης για 10.000 προσλήψεις ανέργων.

Όλα τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση προκαταβολής επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξ

Ξεκινά η χρηματοδότηση για το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ και το Ταμείο Εξοικονομώ Ι

Καθεστώς Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ - Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Στήριξη των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσω απαλλαγής ΦΠΑ ηλεκτρικού ρεύματος που χρησιμοποιε

19,1 εκατομμύρια ευρώ για 2.500 περισσότερα νοικοκυριά στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».

ΙΚΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 74/01.11.2010 (Αρ. Πρωτ. Ε40/711) Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών - PDF Εκτύπωση E-mail
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Αθήνα 1/11/2010

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ                     Αριθμ. Πρωτ. Ε40/711

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ              ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. : 74

Δ I Ο Ι Κ Η Σ Η                                                                 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες : Α. Ζορμπά

Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 244

FAX : 210 52 23 228

E - mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΘΕΜΑ : Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών παροχής υπηρεσιών - υπεύθυνος εργοδότης»

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 3, 6 και 7 του άρθρ. 68 του Ν.3863/2010 (ΦΕΚ τ.Α'/115/15-7-2010) και παρέχουμε τις παρακάτω οδηγίες για την υλοποίησή τους.

ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 άρθρ. 68 του Ν.3863/2010, προβλέπεται ότι, ο εργολάβος παροχής υπηρεσιών που αναθέτει την εκτέλεση του έργου ή μέρος του έργου σε υπεργολάβο, υποχρεούται άμεσα να ενημερώνει εγγράφως, τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Ο εργολάβος και ο υπεργολάβος, ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον, έναντι των εργαζομένων για την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών.

Τόσο ο εργολάβος όσο και ο υπεργολάβος είναι υπόχρεοι υποβολής Α.Π.Δ. και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, ο καθένας ξεχωριστά για το δικό του προσωπικό. Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, ο εργολάβος και ο υπεργολάβος, που έχουν αναλάβει την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, καθίστανται συνυπεύθυνοι για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών και ως εκ τούτου για την λήψη αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

Οι αποδέκτες των υπηρεσιών οφείλουν να αποστέλλουν στη Διεύθυνση μας, αντίγραφα των υφιστάμενων συμβάσεων καθώς και κάθε νέα σύμβαση που συνάπτεται με τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού, φύλαξης κ.λ.π. (εργολάβων και υπεργολάβων), οι οποίες εν συνεχεία διαβιβάζονται στα αρμόδια Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. προκειμένου να διασταυρωθεί το περιεχόμενό τους, με αυτό των υποβληθεισών Α.Π.Δ. (Γεν. Έγγραφο Ε40/170/15-4-2009).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρ. 68 του Ν.3863/2010 ορίζεται ότι, όταν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) και του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενημερώνουν εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών. Επίσης τον ενημερώνουν εγγράφως για τις πράξεις επιβολής προστίμου που αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις. Για τους φορείς του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., η επιβολή δεύτερης κύρωσης στον εργολάβο από τα ίδια όργανα θεωρείται υποτροπή και οδηγεί υποχρεωτικά : α) την καταγγελία της σύμβασης και β) επιφέρει από τον χρόνο επιβολής και δεύτερης κύρωσης, τον αποκλεισμό του εν λόγω εργολάβου από δημόσιους διαγωνισμούς για τρία χρόνια.

Ακολούθως με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 68 του παραπάνω νόμου, προβλέπεται ότι ο εργολάβος υποχρεούται να εφοδιάζει τους εργαζόμενους με αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού ή απόσπασμα αυτής όταν απασχολούνται εκτός της έδρας της επιχείρησης.

ΕΝΕΡΓΕΙΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εφόσον, κατά τον έλεγχο, διαπιστώνεται η απασχόληση προσωπικού που δεν ανήκει στο προσωπικό του εργολάβου αλλά σε άλλον που τυχόν έχει την ιδιότητα του υπεργολάβου, όπως αυτό προκύπτει από τις σχετικές συμβάσεις, τότε το αρμόδιο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. πρέπει να ενημερώνει άμεσα τη Διεύθυνσή μας, προκειμένου να ενημερωθεί η Κεντρική Υποστηρικτική Βάση Δεδομένων της υπηρεσίας μας, σύμφωνα με το Γενικό Έγγραφο Ε57/93/11-11-2003 Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ.. Εξυπακούεται ότι σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης συμβάσεων εργολαβίας - υπεργολαβίας, θα πρέπει να ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία.

Αν σε βάρος του εργολάβου ή υπεργολάβου που εκτελούν συγκεκριμένο έργο, διαπιστωθούν από τα αρμόδια όργανα παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας, θα πρέπει τα αρμόδια Υποκαταστήματα να ενημερώσουν εγγράφως τον αποδέκτη των υπηρεσιών, για τις σχετικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν, κοινοποιώντας το παράλληλα στην Διεύθυνσή μας.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, για την έκδοση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας σε εργολάβο ή υπεργολάβο παροχής υπηρεσιών θα ακολουθούνται οι οδηγίες της εγκυκλίου 45/2001 (παρ. 9.3) Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. περί συνυπεύθυνων επιχειρήσεων.

ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Φ11321/5924/270/04 (ΦΕΚ 722/τ.β'/04) απόφασης του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, από την τήρηση του Ειδικού Βιβλίου στο χώρο απασχόλησης, μπορούν να εξαιρούνται οι εργοδότες εκείνοι, των οποίων το προσωπικό δεν απασχολείται εντός της επιχείρησής τους, αλλά σε άλλους χώρους εκτός αυτής. Στις περιπτώσεις αυτές το Βιβλίο να τηρείται στην έδρα ή στα γραφεία του εργοδότη (εγκ. 95/2004 Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.).

Συν/να: 1 φύλλο

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

α/α

ΓΡ. ΑΞΙΩΤΑΚΗ

Add this to your website
 

PATHFINDER - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

IMAGE Advertising