Calendar Σάββατο, Μάρτιος 25, 2017
Text Size
   

Έχουμε πιστοποιηθεί κατά ISO 9001 για όλες της υπηρεσίες που παρέχουμε.

Κάντε κλικ για δείτε το πιστοποιητικό
iso

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ

Επιβαρύνσεις μέχρι 580 ευρώ φέρνει η μείωση του αφορολόγητου - Παραδείγματα.

Πρακτορεία Ταξιδίων

ΠΟΛ 1034/07.03.2017 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων,

ΠΟΛ 1034/07.03.2017 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων,

Απενεργοποίηση ΑΦΜ λόγω θανάτου-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΑ

Οι 15 κλάδοι που πρέπει να βάλουν υποχρεωτικά POS. Και οι λογιστές - φοροτεχνικοί στην λίστα Πηγή:

ΠΟΛ 1029/02.03.2017 Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση δικαιωμάτω

ΠΟΛ 1028/22.02.2017 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις απαλλαγές από τον φόρο ασφαλίστρων.

Χρόνος έκδοσης τιμολογίου από υπεργολάβο ανώνυμης τεχνικής εταιρείας για την εκτέλεση των εργασιών ε

Ρυθμίσεις ειδικότερων λεπτομερειών σχετικά με τη διενέργεια ελέγχου και τον τρόπο επιβολής προστίμου

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/01/2011) PDF Εκτύπωση E-mail
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

ΜΗΝ O Σ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

Ι. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Α) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
[άρθρου 101 Ν. 2238/94]

1. Καταβάλλεται η τρίτη δόση του φόρου εισοδήµατος και της προκαταβολής του φόρου από τα νοµικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ηµεδαπές Α.Ε., συνεταιρισµούς, ΕΠΕ, αλλοδαπές εταιρείες και οργανισµούς, δηµόσιες δηµοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις) που έκλεισαν ισολογισµό στις 30.6.2010 (Άρθρο 110 § 1 Ν. 2238/94).

2. Τα Νοµικά Πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., αλλοδαπές επιχειρήσεις, Συνεταιρισµοί, Δηµόσιες και Δηµοτικές επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα), εφ' όσον κλείνουν διαχείριση σε άλλη ηµεροµηνία υποβάλλουν δήλωση µέχρι την 10η του πέµπτου µήνα από τη λήξη της διαχειρίσεως. Ο φόρος καθώς και η προκαταβολή φόρου αποδίδονται σε οκτώ µηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης (Άρθρο 107 § 2 Ν. 2238/94).

Μέχρι 31

Ιανουαρίου

3. Νοµικά πρόσωπα υπό εκκαθάριση ή διαλυόµενα:

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο φόρος εισοδήµατος εφάπαξ για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο της εκκαθάρισης.

Μέσα σε ένα µήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης

– ΄Οταν παρατείνεται η εκκαθάριση πέραν του έτους καταβάλλεται εφάπαξ ο φόρος εισοδήµατος και η προκαταβολή φόρου για τα εισοδήµατα εκάστου έτους µε υποβολή προσωρινής δήλωσης, επιφυλασσοµένης της υποβολής της οριστικής δήλωσης µε τη λήξη της εκκαθάρισης. (Άρθρο 107 § 2 γ΄, δ και άρθρο 111 § 2 Ν. 2238/94). Τα νοµικά πρόσωπα του άρθρου 101 του ν. 2238/94 που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση που διαρκεί πέραν του έτους υποχρεούνται να συντάξουν στή λήξη κάθε έτους απογραφή όλων των στοιχείων της επαγγελµατικής περιουσίας, προσωρινό ισολογισµό, λογ. αποτ/των χρήσης και κατάσταση λογ/σµού εκµετάλλευσης. [Στο άρθρο 49 του κ.ν. 2190/1920 που διέπει τις Α.Ε., η § 6 καθορίζει το µέγιστο χρονικό διάστηµα που µπορεί να διαρκέσει η εκκαθάριση αυτών των εταιριών (5ετία ή 10ετία µετά από ειδική άδεια του Υπουργού Εµπορίου). Αντίθετα ο ν. 3190/1955, που διέπει τις Ε.Π.Ε., δεν θέτει περιορισµούς όσον αφορά τη χρονική διάρκεια του διαστήµατος που µπορεί να διαρκέσει η εκκαθάριση των εν λόγω εταιριών].

Σε ένα µήνα από τη λήξη εκάστου έτους.

– Τα διαλυόµενα νοµικά πρόσωπα, για τα οποία δεν επιβάλλεται από τον νόµο εκκαθάριση, υποβάλλουν δήλωση φόρου εισοδήµατος και σε κάθε περίπτωση πριν από τη διάθεση µε οποιονδήποτε τρόπο των περιουσιακών στοιχείων τους (Άρθρο 107 παρ 2δ΄. Ν. 2238/94).

Σε ένα µήνα
από τη διάλυση

Β) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Ο.Ε., Ε.Ε.) ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ [άρθρου 10 Ν. 2238/94]

1. Καταβάλλεται η τέταρτη δόση φόρου και της προκαταβολής του φόρου από επιχειρήσεις Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινοπραξίες και κοινωνίες αστικού δικαίου που τήρησαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και έκλεισαν ισολογισµό στις 30.6.2010 (Άρθρο 64 § 3 Ν. 2238/94).

2. Εταιρείες, κοινωνίες και κοινοπραξίες που διαλύονται, µετατρέπονται ή συγχωνεύονται:

 

Μέχρι 31 Ιανουαρίου

– Οι εταιρίες, κοινωνίες και κοινοπραξίες µε βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ και λήξη της διαχειριστικής περιόδου µέχρι 30.11 που µετατρέπονται, συγχωνεύονται ή διαλύονται, υποβάλλουν δήλωση αποτελεσµάτων. (Άρθρο 64 § 1 περ. δ’. Ν. 2238/94 και άρθρο 76 Ν. 1041/80).

– Παρόµοια δήλωση υποβάλλουν οι εταιρίες και κοινοπραξίες που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. (Άρθρο 64 § 1 περ. γ΄ Ν. 2238/94), Πολ. 1042/8.2.1993).

Μέσα σε 3 µήνες από τη διάλυση, συγχώνευση ή µετατροπή

Σε περίπτωση µετατροπής ή συγχώνευσης υπόχρεων προσώπων της § 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. σε οποιονδήποτε τύπο εταιρίας θα υπολογίζεται κανονικά προκαταβολή φόρου εισοδήµατος. Μείωση της βεβαιωθείσας προκαταβολής µπορεί να γίνει, µόνο εφόσον ακολουθηθεί η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 53 του Κ.Φ.Ε. και µόνο για τις µη ληξιπρόθεσµες δόσεις. Η προκαταβολή φόρου εισοδήµατος που µε βάση τα παραπάνω ορθά βεβαιώθηκε, εφόσον πρόκειται για µετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε. και επειδή από τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήµατος δεν υπάρχει υποχρέωση περαιτέρω υποβολής δήλωσης φορολογίας εισόδηµατος για την Ο.Ε., επιστρέφεται στο δικαιούχο µετά από σχετική αίτηση του στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. (ΠΟΛ. 1071/24.2.1993).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ως ηµεροµηνία λύσης των επιχειρήσεων της παρ. 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.) λαµβάνεται η ηµεροµηνία δηµοσίευσης της πράξης λύσης από το αρµόδιο πρωτοδικείο (σχετ. 1004671/118/Α0012/9.2.2000 έγγραφο).

Μέσα σε 3,5 µήνες από την ηµεροµηνία λήξεως της διαχειριστικής περιόδου

Γ) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ

1. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ - ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται εφάπαξ ο παρακρατηθείς φόρος 20% για εισοδήµατα από οµολογίες και χρεώγραφα ηµεδαπών προσώπων καθώς και από κινητές αξίες αλλοδαπής προέλευσης, που η εξαργύρωση των τοκοµεριδίων ή η είσπραξη των µερισµάτων από τον δικαιούχο πραγµατοποιήθηκε µέσα στον µήνα Δεκέµβριο. (Άρθρα 24§1, 54 § 4, και 60§2 Ν. 2238/94).

 

 

 

Μέχρι 17 Ιανουαρίου

2. ΤΟΚΟΙ - ΛΟΙΠΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται εφάπαξ ο παρακρατηθείς φόρος 20% για τόκους δανείων που συνοµολογούνται µεταξύ ιδιωτών ή παρέχονται από εταιρία προς τα µέλη της ή προς τρίτους (εξαιρούνται οι τόκοι από εµπορικές συναλλαγές) που καταβλήθηκαν ή έγινε εγγραφή στα βιβλία του οφειλέτη τον µήνα Δεκέµβριο. (Άρθρα 25 & 2, 54 & 4 και 60 & 2 Ν. 2238/94).

– Οµοίως αποδίδεται ο παρακρατηθείς φόρος 20% για τους τόκους που επιδικάζονται µε δικαστική απόφαση µε εξαίρεση τα αναφερόµενα στο τελευταίο εδάφιο άρθρ. 25 § 4 και στο άρθρο 48 § 4. (Άρθρο 24 § 1γ Ν. 2238/94).

 

Μέχρι 17 Ιανουαρίου

3. ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

α) Τόκοι καταθέσεων: Τα πιστωτικά ιδρύµατα που υπολογίζουν τόκους εφάπαξ κατ’ έτος υποχρεούνται στην υποβολή προσωρινής δήλωσης για την απόδοση του παρακρατηθέντος Φόρου 10% (άρθρο 12 παρ 1, 2 και 3 Ν. 2238/94) για τους τόκους που υπολογίστηκαν κατά το µήνα Δεκέµβριο. To ίδιο ισχύει και για τόκους από οµολογιακά δάνεια που εκδίδονται στην αλλοδαπή, καθώς και για εισοδήµατα από κάθε µορφής τίτλους που εκδίδονται από θυγατρικές εταιρείες ηµεδαπών τραπεζικών ιδρυµάτων στο εξωτερικό. Τα ίδια αφορούν και την είσπραξη τόκων οµολογιακών δανείων από εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αµοιβαία κεφάλαια υπό την προϋπόθεση ότι οι τίτλοι από τους οποίους προκύπτουν έχουν αποκτηθεί λιγότερο από 30 µέρες πριν από το χρόνο που έχει ορισθεί για την εξαργύρωση των τοκοµεριδίων (άρθρο 39 παρ.2 Ν.3371/2005 και 33 παρ. 2 Ν.3283/2004).

Μέχρι 17 Ιανουαρίου

β) Τόκοι από πράξεις repos και reverse repos: Οι Τράπεζες και τα µέλη του Χ.Α., όταν πιστώνουν τους δικαιούχους ή καταβάλλουν σ’ αυτούς εισοδήµατα από πράξεις repos (άρθρο 12 παρ. 1 και 2 Ν. 2238/94 και ΠΟΛ. 1011/2002) υποχρεούνται να διενεργούν ταυτόχρονα παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 10%, για εισοδήµατα που προκύπτουν από πράξεις που συνάπτονται από την 1 η Ιανουαρίου 2005 και µετά. Ο φόρος που παρακρατείται αποδίδεται στη
ΔΟΥ που υπάγονται οι Τράπεζες και τα µέλη του Χ.Α. εφάπαξ µε δήλωση, η οποία υποβάλλεται µέσα στο πρώτο 15νθήµερο του επόµενου από την παρακράτηση µήνα και περιλαµβάνει τα εισοδήµατα που πιστώθηκαν ή καταβλήθηκαν τον προηγούµενο µήνα (εν προκειµένω κατά το µήνα Δεκέµβριο), καθώς και το φόρο που παρακρατήθηκε.

Σηµείωση: Όσον αφορά εισοδήµατα που προκύπτουν από πράξεις που έχουν συναφθεί µέχρι και την 31 η Δεκεµβρίου 2004, η ως άνω παρακράτηση διενεργείται µε συντελεστή 7%.

 

Μέχρι 17 Ιανουαρίου

γ) Τόκοι έντοκων τίτλων ειδικών πιστωτικών ιδρυµάτων: Υποβολή δήλωσης και απόδοση παρακρατούµενου φόρου (10%) στους τόκους που προκύπτουν από έντοκους τίτλους που εκδίδονται από 03/01/98 και µετά στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το Διεθνή Οργανισµό Χρηµατοδοτήσεως, τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως και την Ασιατική Τράπεζα Αναπτύξεως, κατά τη λήξη και εξόφληση των τοκοµεριδίων ή τη λήξη των τίτλων (όταν πρόκειται για οµόλογα χωρίς τοκοµερίδια) µέσα στο µήνα Δεκέµβριο από το διαχειριστή του δανείου ή από το νόµιµο εκπρόσωπο του ή από άλλο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο (άρθρο 12 παρ. 8 Ν. 2238/94)

Μέχρι 17 Ιανουαρίου

δ) Παράγωγα χρηµατοοικ/κά προϊόντα: Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος κατά τo µήνα Δεκέµβριο φόρου 15% στο εισόδηµα από συµβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηµατοοικ/κών προϊόντων, εφόσον ο δικαιούχος είναι κάτοικος Ελλάδας, και δεν είναι επιτηδευµατίας που τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ ή Εταιρεία Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου ή Αµοιβαίο Κεφάλαιο του Ν. 1969/91 (άρθρο 24 παρ.1 και 54 παρ. 3Ν 2238/94).

Μέχρι 17 Ιανουαρίου

4. ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

– Υποβολή δήλωσης και καταβολή του φόρου 1% (από 27/5/2009 έως 31/12/2010) που παρακρατήθηκε από την αξία του κατασκευαζόµενου έργου ή του µισθώµατος ενοικίασης δηµοσίων, δηµοτικών ή λιµενικών προσόδων που καταβλήθηκε κατά το µήνα Δεκέµβριο. Στην παρακράτηση υπόχρεος είναι το Δηµόσιο καθώς και κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που κάνει την εκκαθάριση ή την καταβολή. (Άρθρα 55 §1 περ. β΄ και 60 § 3 Ν. 2238/94 και άρθρο 3 §14 Ν. 2579/98).

 

Μέχρι 17 Ιανουαρίου

5. ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΣΙΤΩΝ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ Κ.ΛΠ. ΟΙΚΟΥΣ

– Καταβάλλεται µε υποβολή δήλωσης ο παρακρατηθείς φόρος 15% επί των αµοιβών ή προµηθειών των πρακτόρων, µεσιτών, αντιπροσώπων κλπ. που καταβλήθηκαν σ' αυτούς κατά τον µήνα Δεκέµβριο από αλλοδαπούς οίκους ή από αλλοδαπά εργοστάσια. (Άρθρο 55 §1 περ. γ΄ και 60 § 3 Ν. 2238/94 και άρθρο 3 §14 Ν. 2579/98).

 

 

Μέχρι 17 Ιανουαρίου

6. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, κ.λπ.

– Υποβάλλεται δήλωση από τους ανωτέρω υπόχρεους και αποδίδεται ο φόρος εισοδήµατος που παρακρατήθηκε τον µήνα Δεκέµβριο στην καθαρή αξία των αγαθών και υπηρεσιών που προµηθεύτηκαν από επιχειρήσεις.

Ο φόρος παρακρατείται κατά την καταβολή ή την έκδοση της εντολής πληρωµής και υπολογίζεται µε συντελεστή 1% για τα υγρά καύσιµα και τα τσιγάρα, 4% για τα λοιπά αγαθά και 8% για παροχή υπηρεσιών. Εξαιρούνται από την παρακράτηση: α) αγαθά και υπηρεσίες που δεν υπερβαίνουν τα 150 Ευρώ και δεν απαιτείται σύµβαση, β) οι λαµβανόµενες υπηρεσίες ή προµήθειες ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεγραφήµατα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, γραµµατόσηµα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά, γ) όπου προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου για τα ίδια έσοδα και δ) αγαθά και υπηρεσίες από τις ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ, ΕΛΒΟ, ΚΕΠΑ και ΑΝΕΜ (Άρθρα 55 § 1 περ. στ΄ και 60 § 3 ν. 2238/94 και άρθρο 4 § 19 Ν. 2873/2000).

Με το άρθρο 15 § 1 του ν. 2992/2002 οι οργανισµοί και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και οι δηµόσιες επιχειρήσεις (π.χ. ΟΤΕ, ΔΕΗ κ.λ.π.) ή εκµεταλλεύσεις εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση να παρακρατούν φόρο εισοδήµατος για την αξία των πιο πάνω προϊόντων που αγοράζουν ή τις υπηρεσίες που τους παρέχουν άλλες επιχειρήσεις για λόγους εξοµοίωσης προς τις λοιπές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν προβαίνουν σε παρακράτηση. (ΠΟΛ. 1228/20.9.2002).

 

 

Μέχρι 17 Ιανουαρίου

7. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΣΤΟΝ ΜΙΣΘΩΤΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται ο παρακρατηθείς φόρος 20% για την παραπάνω αποζηµίωση που καταβλήθηκε µέσα στο δίµηνο Νοεµβρίου-Δεκεµβρίου, βάσει δικαστικής απόφασης ή συµφωνίας των διαδίκων που παραιτήθηκαν της σχετικής δίκης (Άρθρο 55 § ΙΒ' Ν. 2238/94 & ΠΟΛ. 1267/28.12.99)

8. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- Υποβάλλεται στο αρµόδιο δηµόσιο ταµείο προσωρινή δήλωση απόδοσης του φόρου µισθωτών υπηρεσιών που παρακρατήθηκε το δίµηνο Νοεµβρίου - Δεκεµβρίου. (Άρθρα 57 και 59 Ν. 2238/94 και άρθρο 5 § 14 περ. ι. Ν. 2753/99).

9. Ο ΦΟΡΟΣ 20% ΕΠΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

- Ο φόρος αποδίδεται στο δηµόσιο ταµείο µε προσωρινή δήλωση που υποβάλλεται στον αρµόδιο έφορο και περιλαµβάνει τα παρακρατηθέντα ποσά φόρου του διµήνου Νοεµβρίου - Δεκεµβρίου (Άρθρο 58 § 1 Ν. 2238/94).

10. ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

- Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελµατίες που τηρούν βιβλία Β' ή Γ κατηγορίας Κ.Β.Σ., τράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα ή οργανισµοί, συνεταιρισµοί κ.λπ. που κατέβαλαν αµοιβές σε τρίτους για προµήθειες, µεσιτείες, κ.λπ. υποβάλλουν προσωρινή δήλωση και αποδίδουν τον παρακρατηθέντα φόρο 20% και τα τέλη χαρτοσήµου, εφόσον οι δικαιούχοι της αµοιβής δεν υποχρεούνται σε έκδοση θεωρηµένου αποδεικτικού στοιχείου του διµήνου Νοεµβρίου - Δεκεµβρίου (Άρθρα 55 § 1ε, 59 § 1 ν. 2238/94).

11. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

- Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται ο παρακρατηθείς φόρος από δηµόσιες υπηρεσίες, νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τράπεζες και πιστωτικούς οργανισµούς επί του ποσού των καταβληθέντων επιχορηγήσεων ή επιδοτήσεων επί της παραγωγής φυτικών ή ζωικών προϊόντων κατά το δίµηνο Νοεµβρίου - Δεκεµβρίου. (Άρθρο 12 παράγραφοι 7, 8 και 9 Ν. 2065/92, άρθρα 56 και 58 § 1 και 8 Ν. 2238/94 και άρθρο 3 § 18 του Ν. 2579/98).

12. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ)

- Υποβάλλεται στο αρµόδιο δηµόσιο ταµείο προσωρινή δήλωση απόδοσης του ΦΜΥ που παρακρατήθηκε τον µήνα Νοέµβριο - Δεκέµβριο από υπόχρεους που απασχολούν ή καταβάλλουν συντάξεις σε περισσότερα από 500 πρόσωπα, ανεξάρτητα από το διάστηµα που διαρκεί µέσα στο έτος η απασχόληση. (Άρθρα 59 παρ. 2 Ν. 2238/94 και άρθρο 5 §14 του Ν. 2753/99).

Ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:

1 έως 20/1

2 έως 21/1

3 έως 24/1

4 έως 25/1

5 έως 26/1

6 έως 27/1

7 έως 28/1

8 έως 31/1

9 έως 1/2

10, 20, 30,

40, και 50

έως 2/2

60, 70, 80, 90, και 00

έως 3/2

13. ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΄Η ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται από την επιχείρηση φόρος 15% στο ακαθάριστο ποσό της νόµιµης αµοιβής (πλέον ΟΓΑ 15% στο ποσό του φόρου) του αρχιτέκτονα ή πολιτικού µηχανικού που αναλαµβάνει την σύνταξη της µελέτης ή την επίβλεψη ανέγερσης οικοδοµής. (Άρθρα 13 § 3, 4 Ν. 2238/94).

 

Πριν από την έκδοση της πολεοδοµικής άδειας

14. ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

– Υποβάλλεται δήλωση για τον παρακρατηθέντα φόρο 15% που αφορά αµοιβές δικηγόρου κατά το µήνα Δεκέµβριο για εργατικές υποθέσεις από το Δηµόσιο, ΝΠΔΔ, Δηµόσιες Επιχειρήσεις, Ο.Τ.Α και Ν.Π.Ι.Δ. (Άρθρο 51 § 5 δ΄ Ν. 2238/94). Για την παρακράτηση φόρου στις αµοιβές δικηγόρων βλέπε και ΠΟΛ. 1035/9.2.2001 και 1220/21.9.2001.

 

Μέχρι 10 Ιανουαρίου

ΙΙ. ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

1. ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Κ.ΛΠ.

– Καταβάλλεται ο αναλογών φόρος 20% µε υποβολή σχετικής δήλωσης πάνω στην ωφέλεια ή το κέρδος που προέρχεται από την µεταβίβαση ολόκληρης της επιχείρησης µε τα άϋλα στοιχεία αυτής ή υποκαταστήµατος, εταιρικών µερίδων ή µεριδίων, ποσοστών συµµετοχής σε κοινωνία αστικού δικαίου, σε κοινοπραξία. (Άρθρο 13 § 1 περίπτ. α΄ Ν. 2238/94). [Με µεταβίβαση εταιρικών µεριδίων ή µερίδων εξοµοιώνεται και η µη συµµετοχή εταίρων στην αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου].

Σηµείωση: Προκειµένου για µεταβιβάσεις από επαχθή αιτία σε συγγενείς που υπάγονται στην Α΄ ή Β΄ κατηγορία του άρθρου 29 του ν. 2961/2001, η πραγµατική αξία πώλησης αυτών φορολογείται µε συντελεστή 5% και 10% αντίστοιχα (άρθρο 5§2 Ν. 3842/2010, ισχύει από 23.4.2010).

 

 

 

 

 

Πριν από τη µεταβίβαση

2. ΩΦΕΛΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

– Καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 20% µε υποβολή σχετικής δήλωσης επί της αξίας της ωφέλειας ή του κέρδους που προέρχεται από την µεταβίβαση ή εκχώρηση αυτοτελώς κάθε δικαιώµατος που είναι συναφές µε την άσκηση επιχείρησης ή επαγγέλµατος (όπως δικαιώµατος µίσθωσης, υποµίσθωσης, προνοµίου, διπλώµατος ευρεσιτεχνίας κ.λπ., αδείας κυκλοφορίας αυτοκινήτων και µοτοσυκλετών ΔΧ, παραίτησης από µισθωτικά δικαιώµατα). Για κάθε ποσό που καταβάλλεται πέραν από τα µισθώµατα προς τον εκµισθωτή, σε περίπτωση µίσθωσης ακινήτου (αέρας), καταβάλλεται φόρος 20%. (Άρθρο 13 § 1 περίπτ. β΄ και γ΄ Ν. 2238/94 και άρθρο 9§2 Ν. 3091/2002).

Πριν από τη µεταβίβαση

3. ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

– Καταβάλλεται ο αναλογών φόρος 5% µε υποβολή σχετικής δήλωσης πάνω στην πραγµατική αξία πώλησης µετοχών µη εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, που µεταβιβάζονται από ιδιώτες ή από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά. (Άρθρο 13 § 2 περ. α΄ Ν. 2238/94 και 3 § 4 Ν. 2753/99).

 

Πριν από τη µεταβίβαση

4. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ν. 2112/20 ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

– Αποζηµίωση Ν. 2112/20 λόγω απολύσεως µισθωτών: Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου 20% επί των αποζηµιώσεων λόγω απολύσεως των µισθωτών που καταβλήθηκαν µέσα στο µήνα Δεκέµβριο. Σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ.5 του Ν. 3842/23.04.2010, από τη δηµοσίευση του εν λόγω νόµου ο φόρος υπολογίζεται µε την εξής κλίµακα: 0 - 60.000 0%-60.001-100.000 10%, 100.001-150.000 20%, 150.001 και άνω 30%. 0 φόρος παρακρατείται κατά την πληρωµή της αποζηµίωσης στον δικαιούχο. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 45, οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης εφαρµόζονται αναλόγως και για κάθε εφάπαξ αποζηµίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσης εργασίας ή άλλης σύµβασης, η οποία συνδέει τον φορέα µε το δικαιούχο της αποζηµίωσης. Αν το ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο της αποζηµίωσης υπερβαίνει εκείνο που πρέπει να του καταβληθεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, το συνολικό ποσό της αποζηµίωσης που καταβάλλεται φορολογείται σύµφωνα µε την πιο πάνω κλίµακα (άρθρο 14 παρ. 1 Ν. 2238/94).

 

Μέχρι 31
Ιανουαρίου

5. ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ή ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

Σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 3842/23.04.2010 για ποδοσφαιριστές, καλαθοσφαιριστές, προπονητές, καθώς και άλλους αµειβόµενους αθλητές, το εισόδηµα που αποκτούν, κατά περίπτωση, εξαιτίας της υπογραφής συµβολαίου µετεγγραφής ή της ανανέωσης συµβολαίου συνεργασίας µε ποδοσφαιρικές ανώνυµες εταιρίες ή αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία, κατανέµεται ισοµερώς για να φορολογηθεί σε όλα τα έτη, για τα οποία διαρκεί το εκάστοτε συµβόλαιο. Κατά την καταβολή και ανεξάρτητα της σχέσης που τους συνδέει παρακρατείται φόρος µε βάση την κλίµακα του άρθρου 9 του Ν. 2238/1994 στο σύνολο του ετήσιου καταβλητέου ποσού που ανάγεται σε όσα έτη διαρκεί το εκάστοτε συµβόλαιο. Υποβολή δήλωσης και απόδοση του παρακρατηθέντος φόρου κατά το µήνα Δεκέµβριο σε ποδοσφαιριστές ή άλλους αµειβόµενους αθλητές από ποδοσφαιριστές ή ανώνυµες εταιρείες ή αναγνωρισµένα αθλητικά σωµατεία. Για την απόδοση του φόρου αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 60 του Ν. 2238/1994.

 

 

Μέχρι 31 Ιανουαρίου

6. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΙΩΝ Κ.ΛΠ.).

- Καταβάλλεται εφάπαξ ο παρακρατηθείς φόρος 35% µε υποβολή σχετικής δήλωσης για τους εκπιπτόµενους από τα ακαθάριστα έσοδα των ΑΕ τόκους ιδρυτικών τίτλων και προνοµιούχων µετοχών που δεν προέρχονται από τα κέρδη τους, καθώς και για τις αµοιβές µελών ΔΣ Ανων. Εταιριών που βαρύνουν την ίδια την ΑΕ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2190/20, άρθρο 24 § 2. Επίσης αποδίδεται ο φόρος 35% επί των παροχών σε χρήµα ή σε είδος που διενεργούνται από ηµεδαπή ΑΕ χωρίς νόµιµη ή συµβατική υποχρέωση προς διευθύνοντες ή εντεταλµένους συµβούλους ή προέδρους ή µέλη του ΔΣ ή διευθύνοντες και γενικά νοµίµους εκπροσώπους και επί των ποσών που λαµβάνουν οι κάτοχοι ιδρυτικών τίτλων κατά την εξαγορά τους, τα οποία καταβλήθηκαν ή µε τα οποία πιστώθηκαν οι λογαριασµοί των δικαιούχων κατά τον µήνα Δεκέµβριο µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, όταν τα πιο πάνω εισοδήµατα προέρχονται από ΑΕ µε ανώνυµες µετοχές που δεν είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο. Για εισοδήµατα που προέρχονται από ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες των οποίων οι µετοχές κατά την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου είναι εισηγµένες στο χρηµατιστήριο ο φόρος είναι επίσης 35%. (Άρθρα 54 § 4 και 60 § 2 Ν. 2238/94 και άρθρο 6 § 4 Ν. 2873/2000). [Το τέλος χαρτοσήµου 1,2% καταβάλλεται στο δηµόσιο εντός 5 ηµερών από την ηµέρα πίστωσης των µετόχων ή καταβολής των αµοιβών].

 

 

Μέχρι 17 Ιανουαρίου

7. ΜΙΣΘΟΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ - ΕΤΑΙΡΩΝ Ε.Π.Ε.

- Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται ο παρακρατηθείς φόρος για τους µισθούς που κατεβλήθησαν το δίµηνο Νοέµβριου - Δεκεµβρίου 2010 στα µέλη του Δ.Σ. Ανωνύµων Εταιριών ή στους εταίρους Ε.Π.Ε. που είναι ασφαλισµένοι σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταµείο, εκτός IΚΑ (Άρθρο 28 § 3 στ' Ν. 2238/94). Ο φόρος υπολογίζεται µε συντελεστή 35%.

Ο παραπάνω συντελεστής παρακράτησης φόρου εφαρµόζεται στο ποσό που προκύπτει µετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται και των αναλογούντων τελών χαρτοσήµου 1,2%. Οι ως άνω µισθοί θεωρούνται ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις και µε την παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου. (Άρθρα 55 § 1α και 59 §§ 1,2 Ν. 2238/94 και άρθρο 5 § 14 Ν. 2753/99).

[Όταν απασχολούνται περισσότερα από 500 πρόσωπα, τότε ο φόρος αποδίδεται µέσα στο πρώτο εικοσαήµερο του εποµένου από την παρακράτηση µήνα].

Με το άρθρο 13 § 5 του ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» ο φόρος αυξήθηκε από 25% σε 35% στους µισθούς και κάθε είδους απολαβές που καταβάλλει Ε.Π.Ε. σε εταίρους της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν βάσει ειδικής σύµβασης µίσθωσης, εργασίας ή εντολής, εφόσον για τις υπηρεσίες αυτές είναι ασφαλισµένοι, σε οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό Οργανισµό ή Ταµείο εκτός από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ισχύει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:

1 έως 20/1

2 έως 21/1

3 έως 24/1

4 έως 25/1

5 έως 26/1

6 έως 27/1

7 έως 28/1

8 έως 31/1

9 έως 1/2

10, 20, 30,

40, και 50

έως 2/2

60, 70, 80, 90, και 00

έως 3/2

8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Κ.ΛΠ.

– Καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 10% µε υποβολή σχετικής δήλωσης για τα ποσά αποζηµιώσεων ή δικαιωµάτων για τη χρήση τηλεοπτικών ή κινηµατογραφικών ταινιών, µαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκποµπές και για αναπαραγωγή βιντεοκασετών κ.λπ. που πιστώθηκαν ή καταβλήθηκαν το µήνα Δεκέµβριο σε αλλοδαπές εταιρίες και οργανισµούς µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. (Άρθρο 13 § 6 Ν. 2238/94).

 

 

Μέχρι 17 Ιανουαρίου

9. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ Α.Ε.

Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 10% κατά το µήνα Δεκέµβριο 2010 από τους ενεργήσαντες στην Ελλάδα εξαργύρωση ή καταβολή µερισµάτων από αλλοδαπές Α.Ε. σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους Ελλάδας. Για µερίσµατα που εισπράττονται από 1.1.2009 και µετά. Με την παρακράτηση εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων. (άρθρο 18 παρ. 3 Ν. 3697/2008, άρθρο 54 παρ. 3, 54 παρ. 7 και 60 παρ. 1 Ν.2238/1994).

 

Μέχρι 17 Ιανουαρίου

10. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

– Καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 25% µε υποβολή σχετικής δήλωσης για τα ποσά των λοιπών αποζηµιώσεων και δικαιωµάτων (για εκπαίδευση προσωπικού, εκµίσθωση µηχανηµάτων, οργάνωση επιχειρήσεων κ.λπ.) που πιστώθηκαν ή καταβλήθηκαν σε αλλοδαπές εταιρίες ή οργανισµούς ή σε ξένα καλλιτεχνικά συγκροτήµατα κατά το µήνα Δεκέµβριο, µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. (Άρθρο 13 § 6 Ν. 2238/94).

 

 

Μέχρι 17 Ιανουαρίου

11. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

– Καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 25% µε υποβολή σχετικής δήλωσης για τις πιστωθείσες ή καταβληθείσες κατά τον µήνα Δεκέµβριο ακαθάριστες αµοιβές της αλλοδαπής εταιρίας για κατάρτιση µελετών, σχεδίων και διεξαγωγή ερευνών µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. (Άρθρο 13 § 7 του Ν. 2238/94 και άρθρο 9 § 2 Ν. 3091/2000).

 

Μέχρι 17 Ιανουαρίου

12. ΦΟΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Υποβάλλεται δήλωση από την «ΑΕ Αποθετηρίων Τίτλων» και καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 1,5‰ στις πωλήσεις µετοχών εισηγηµένων στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών για συναλλαγές που πραγµατοποιούνται µέσω αυτού και αφορούν το µήνα Δεκέµβριο (Άρθρο 9 § 2 Ν. 2579/98 και άρθρο 22 Ν. 2742/99).

Την ίδια υποχρέωση – υποβολής δήλωσης και απόδοσης φόρου 0,15% επί της αξίας πώλησης – έχουν τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα για τις πωλήσεις που πραγµατοποιούν κατά το µήνα Ιανουάριο µετοχών τους εισηγµένων σε αλλοδαπά Χρηµατιστήρια ή διεθνώς αναγνωρισµένους χρηµατιστηριακούς θεσµούς.

Τα κέρδη τα οποία αποκτούν φυσικά και νοµικά πρόσωπα από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.), σε τιµή ανώτερη της τιµής απόκτησης τους, όταν οι µετοχές αυτές αποκτώνται µε οποιονδήποτε τρόπο από 1ης Ιανουαρίου 2011 και µετά απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήµατος, µε την προϋπόθεση ότι η πώληση λαµβάνει χώρα µετά την παρέλευση τριών (3) ή δώδεκα (12) µηνών από το χρόνο απόκτησης τους κατά περίπτωση. Για τον υπολογισµό του χρονικού αυτού διαστήµατος λαµβάνεται υπόψη και η ηµέρα απόκτησης των µετοχών. Αν οι πιο πάνω µετοχές πωληθούν εντός του χρονικού αυτού διαστήµατος τα κέρδη φορολογούνται. (Άρθρο 16 § 1 ν. 3842/2010, που ισχύει από 23.4.2010).

 

Μέχρι 17 Ιανουαρίου

13. ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο φόρος 20% που παρακρατήθηκε το µήνα Δεκέµβριο στις πάσης φύσεως παροχές που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται για τον πρώτο και δεύτερο βαθµό της τοπικής αυτοδιοίκησης (Άρθρο 13 § 10 και 60 § 3 Ν. 2238/94).

 

Μέχρι 17 Ιανουαρίου

14. ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο φόρος 20% που παρακρατήθηκε το µήνα Δεκέµβριο στα χρηµατικά ποσά που χορηγούνται σε αθλητές εθνικών οµάδων από το Δηµόσιο ως επιβράβευση. (Άρθρα 13 § 12 και 60 § 3 Ν. 2238/94).

 

Μέχρι 17 Ιανουαρίου

15. ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

–Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 10% στα εισοδήµατα µηνός Δεκεµβρίου από τόκους, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων (χωρίς να εξετάζεται η ιθαγένεια ή ο τόπος που διαµένουν ή κατοικούν ή έχουν την έδρα τους) και προκύπτουν από εθνικά δάνεια που εκδίδονται µε έντοκα γραµµάτια ή οµολογίες. (Άρθρο 12 § 8 Ν. 2238/94). Με το άρθρο 3 § 2 του Ν. 3091/2002 η φορολογική υποχρέωση εξαντλείται µόνο για τα φυσικά πρόσωπα και τις προσωπικές εταιρείες.

 

Μέχρι 17 Ιανουαρίου

16. ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΥΝ ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο παρακρατηθείς φόρος 15% ή 20% κατά περίπτωση, από τον καταβάλλοντα τόκους σε Αµοιβαία Κεφάλαια. (Άρθρο 48 § 2 Ν. 1969/91).

 

Μέχρι 17 Ιανουαρίου

17. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 101 ΤΟΥ Ν. 1892/90

– Καταβάλλεται ο αναλογών φόρος για τα κεφαλαιοποιούµενα αφορολόγητα αποθεµατικά διαφόρων αναπτυξιακών νόµων µε υποβολή σχετικής δήλωσης. Εξαιρούνται τα αποθεµατικά του άρθρ. 18 Α.Ν. 942/49, του άρθρου 10 § 4 του Α.Ν. 148/67, καθώς και αυτών που ρητά προβλέπεται η απαλλαγή τους µε την απόφαση Ε. 2665/88, το άρθρο 22 Ν. 1828/89 και το άρθρο 11 Ν. 1882/90. Τα κεφαλαιοποιούµενα αποθεµατικά φορολογούνται µε συντελεστή 5% για τις ΑΕ που έχουν µετοχές εισηγµένες στο χρηµατιστήριο και 10% για τις Α.Ε. που δεν έχουν µετοχές εισηγµένες στο χρηµατιστήριο, καθώς και για τις Ε.Π.Ε. Ο φόρος καταβάλλεται σε (4) ισόποσες τριµηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη µε την υποβολή της εµπρόθεσµης δήλωσης. (Άρθρο 101 § 1 και 7 Ν. 1892/90 και άρθρο 23 § 2 Ν. 2214/94).

 

 

Μέσα σ' ένα µήνα από τη δηµοσίευση στο ΦΕΚ της αύξησης κεφαλαίου

18. ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ Α.Ε., ΕΠΕ ΚΑΙ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ Ή ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

– Υποβάλλεται δήλωση του άρθρου 107 Ν. 2238/94 για τα διανεµόµενα ή κεφαλαιοποιούµενα αφορολόγητα αποθεµατικά των πιο πάνω νοµικών προσώπων, εφ' όσον η σχετική απόφαση ελήφθη από την επιχείρηση τον µήνα Δεκέµβριο. Ο φόρος που προκύπτει καταβάλλεται σε (3) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη µε την υποβολή της δήλωσης, οι δε επόµενες δύο την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των δύο επόµενων, από την υποβολή της δήλωσης, µηνών, µε εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Τα παραπάνω δεν έχουν εφαρµογή: α) σε αφορολόγητα αποθεµατικά για την κεφαλαιοποίηση των οποίων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 13 Ν. 1473/84 καθώς και του άρθρου 101 Ν. 1892/90 και β) όταν αφορούν αφορολόγητα αποθεµατικά που έχουν σχηµατίσει οι Ε.Π.Ε. µέχρι 30.6.1992 µε εξαίρεση τα σχηµατισθέντα βάσει αναπτυξιακών νόµων. (Άρθρο 23 § 2 του Ν. 2214/94 και άρθρο 106 § 4 Ν. 2238/94).

 

 

Μέχρι 17 Ιανουαρίου

19. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

– Καταβάλλεται φόρος 40%, µε υποβολή δηλώσεως, που παρακρατήθηκε στα εισοδήµατα από κινητές αξίες (δεν συµπεριλαµβάνονται µερίσµατα και τόκοι από µετοχές και ιδρυτικούς τίτλους που προέρχονται από διανεµόµενα κέρδη ηµεδαπών Α.Ε.), που αποκτήθηκαν µέσα στο µήνα Δεκέµβριο στην Ελλάδα, από εταιρείες αλλοδαπές και οργανισµούς που δεν έχουν µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα, µη υποχρεωµένου του δικαιούχου να υποβάλει ετήσια φορολογική δήλωση. (Άρθρα 114 § 2 και 60 § 2 Ν. 2238/94 και άρθρο 6 § 2 Ν. 2873/2000).

Σηµειώνεται πως στους τόκους που καταβάλλονται από ηµεδαπή ανώνυµη εταιρεία ή µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα εταιρείας κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδεδεµένη εταιρεία άλλου κράτους-µέλους ή σε µόνιµη εγκατάσταση συνδεδεµένης εταιρείας κράτους-µέλους ευρισκόµενη σε άλλο κράτος-µέλος, δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 114 παρ. 3 του Ν. 2238/1994.

 

 

Μέχρι 17 Ιανουαρίου

20. ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται το τέλος συνδροµητών κινητής τηλεφωνίας για τους λογ/σµούς που εκδόθηκαν κατά το µήνα Δεκέµβριο. (Άρθρο 12Ν. 2579/1998).

 

Μέχρι 17 Ιανουαρίου

III. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

– Οι παραπάνω καταστάσεις υποβάλλονται από τους επιτηδευµατίες που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του ΚΒΣ και οι οποίοι διενεργούν πράξεις ή συνάπτουν συµβάσεις επί παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων. Εξαιρούνται οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίων και αµοιβαίων κεφαλαίων. (Άρθρο 16α παρ. 9 Ν. 2459/97).

 

 

Μέχρι 31 Ιανουαρίου

2. ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ Ή ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

- Υποβάλλεται αίτηση από επιχειρήσεις που κλείνουν διαχείριση την 30.6.2010 για την απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης ή την κατά διάφορο τρόπο ρύθµιση αυτής, για τον καθορισµό του είδους ως ουσιώδους ποιοτικής διάκρισης των αγαθών -για την εφαρµογή των διατάξεων του ΚΒΣ- και για τον χαρακτηρισµό του επιτηδευµατία ως πωλούντος αγαθά ή παρέχοντος υπηρεσίες (άρθρο 37 §§ 3, 4 του ΚΒΣ).

 

 

Εντός του µηνός Ιανουαρίου

IV. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΔΑΝΕΙΩΝ

– Καταβάλλεται το χαρτόσηµο: α) Των δανείων µεταξύ των εµπόρων ή εµπορικών επιχειρήσεων ή τρίτων, β) Των καταθέσεων ή αναλήψεων χρηµάτων από εταίρους ή µετόχους από ή προς επιχειρήσεις που καταχωρήθηκαν στα βιβλία των εταιριών µέσα στο µήνα Δεκέµβριο. [Το χαρτόσηµο υπολογίζεται ως εξής: (α) για δάνεια µεταξύ εµπόρων τα τέλη χαρτοσήµου ανέρχονται σε 2%, (β) για δάνεια µεταξύ εµπόρων και εµπορικών εταιριών και τρίτων σε 3%, (γ) για δάνεια µεταξύ Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και τρίτων σε 2%. (Τα τέλη χαρτοσήµου καταβάλλονται προσαυξηµένα κατά 20% υπέρ ΟΓΑ) και (δ) για καταθέσεις ή αναλήψεις χρηµάτων από εταίρους ή µετόχους προς εταιρίες σε 1%]. Όταν συνάπτεται γραπτή σύµβαση δανείου, το χαρτόσηµο αποδίδεται εντός 5 ηµερών.

 

Μέχρι 17 Ιανουαρίου

V. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. ΠΟΛΥΩΡΟΦΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

– Υποχρεούνται σε υποβολή αντιγράφου της οικοδοµικής άδειας που εκδόθηκε, όσοι ανεγείρουν πολυώροφες οικοδοµές. (Άρθρο 18 του Ν. 820/78).

 

 

Πριν από έναρξη εργασιών

2. ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

– Θα πρέπει να καταθέτουν αντίγραφο του συµφωνητικού και να γνωστοποιούν τα στοιχεία του εργολάβου, όσοι αναθέτουν εργολαβίες ή υπεργολαβίες εκτέλεσης τεχνικών έργων αξίας πάνω από 6.000 ευρώ (Άρθρο 19 Ν. 820/78, άρθρο 3 § 1 Ν. 4045/60, 16 § 2 Ν. 1828/89, Εγκ. Υπ. Οικον. 1055500/ΠΟΛ. 1165/90 και άρθρο 2 § 5 Ν. 2954/2001).

 

Πριν αρχίσουν οι εργασίες

3. ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

– Οι εκµισθωτές που εκµισθώνουν ακίνητα, θα πρέπει να προσκοµίζουν τα ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης στην αρµόδια ΔΟΥ για θεώρηση. (Άρθρο 16 § 2 Ν. 1828/89 και Εγκ. Υπ. Οικον. 1055500/ΠΟΛ. 1165/90 και άρθρο 22 § 1 Ν. 2238/94).

 

Μέσα σε 30 ηµέρες από την σύνταξή τους

4. ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

– Υποβάλλονται στο Πολεοδοµικό γραφείο πληροφοριακά στοιχεία για το έργο που θα εκτελεσθεί. (Άρθρο 37 § 2 του Ν. 2859/2000 και Απόφαση Υπ. Οικον. ΠΟΛ. 1181/88).

 

Με την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση της άδειας

5. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ Κ.ΛΠ.

– Υποβάλλεται στην αρµόδια ΔΟΥ του δικαιούχου, το σχετικό αντίγραφο της απόφασης για οφειλόµενες αποζηµιώσεις και αµοιβές βάσει δικαστικής ή διαιτητικής απόφασης ή οποιασδήποτε αναγνώρισης ή συµβιβασµού από εταιρίες ή επιτηδευµατίες προς οιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο. Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί, ολόκληρο το ποσό, προστίθεται στα λογιστικώς ή εξωλογιστικώς προσδιοριζόµενα καθαρά κέρδη. (Άρθρα 55 § 4 και 71 του Ν. 2065/92).

 

 

Μέσα σε ένα µήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου

6. ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ -ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Κ.ΛΠ.

Οργανώσεις, σύλλογοι, σωµατεία, ιδρύµατα, οργανισµοί κλπ όταν πραγµατοποιούν χορούς, συγκεντρώσεις, δεξιώσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. που υπάγεται το κέντρο διασκέδασης ή το ξενοδοχείο αίτηση στην οποία επισυνάπτεται το συµφωνητικό µε το κέντρο κ.λπ. και αναφέρεται ο σκοπός της εκδήλωσης, η επιβάρυνση κατά άτοµο και ο αριθµός των προσκλήσεων που θα εκδοθούν. Εντός πέντε (5) ηµερών από την πραγµατοποίηση του χορού ή της συγκέντρωσης ή της δεξίωσης οι πιο πάνω φορείς υποχρεούνται να προσκοµίσουν στην πιο πάνω. Δ.Ο.Υ. φωτοτυπία του τιµολογίου του κέντρου διασκέδασης ή του ξενοδοχείου Ν 2523/97 (άρθρο 82 §4 Ν. 2238/94).

Με την Εγκ. 1007025/28 ΠΟΛ. 1015/19-1-98 δόθηκαν οι εξής οδηγίες:

Όταν κατατεθούν τα συµφωνητικά αυτά στη Δ.Ο.Υ. αποστέλλονται άµεσα µε FAX στο αρµόδιο Σ.Δ.Ο.Ε. το οποίο συγκροτεί συνεργείο ελέγχου. Τα αποτελέσµατα ελέγχου των Περ. Δ/νσεων του Σ.Δ.Ο.Ε. θα πρέπει να αποστέλλονται στις Δ.Ο.Υ. και να τηρούνται σ' αυτές µαζί µε το σχετικό συµφωνητικό, το τιµολόγιο του κέντρου διασκέδασης ή του ξενοδοχείου και τις τυχόν εκδοθείσες καταλογιστικές πράξεις σε χωριστό φάκελο, ώστε να είναι δυνατός, σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος από τους αρµόδιους Επιθεωρητές.

Επισηµαίνεται ότι η υποχρέωση υποβολής αυτών των συµφωνητικών και κατά συνέπεια η υποχρέωση γνωστοποίησης στις Δ.Ο.Υ. πριν από την πραγµατοποίηση του χορού της συγκέντρωσης κλπ. είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την µη επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

 

 

Μέσα σε 5

ηµέρες από την πραγµατοποίηση

της εκδήλωσης

7. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Κ.ΛΠ.

– Για κάθε σύµβαση µίσθωσης εργασίας ή έργου µεταξύ τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης, αναψυκτηρίων ή συναυλιών και οποιουδήποτε αντισυµβαλλοµένου, για την άσκηση του επαγγέλµατός του, καταρτίζεται συµφωνητικό, το οποίο κατατίθεται από τον αντισυµβαλλόµενο του τραγουδιστή µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη σύνταξή του, στον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας, που είναι αρµόδιος για τη φορολογία του. Το συµφωνητικό αυτό υποβάλλεται σε τρία (3) αντίτυπα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρηµένο σε αυτόν που τα προσκόµισε και το άλλο διαβιβάζεται στον προϊστάµενο της αρµόδιας για τη φορολογία του τραγουδιστή, δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας.

 

 

Μέσα σε 10

ηµέρες από την κατάρτιση

8. ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ

Με την Υπουργική Απόφαση Αριθµ. 1065606/7222/ΔΕ - Β'/18-7-2000 από 1-7-2000 ισχύει νέος τρόπος υποβολής των συµφωνητικών:

α) Τα συµφωνητικά που καταρτίζονται µεταξύ επιτηδευµατιών ή τρίτων καταχωρούνται σε κατάσταση, η οποία υποβάλλεται από κάθε υπόχρεο επιτηδευµατία για θεώρηση στην αρµόδια ΔΟΥ, µέχρι την 20ή ηµέρα των µηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου, Ιανουαρίου εκάστου έτους, στην οποία (κατάσταση) συµπεριλαµβάνονται τα συµφωνητικά που κατάρτισαν το αµέσως προηγούµενο ηµερολογιακό τρίµηνο.

β) Στην παραπάνω κατάσταση αναγράφονται τα στοιχεία κάθε συµφωνητικού (αριθµός-ηµεροµηνία - ονοµατεπώνυµο - επάγγελµα - διεύθυνση - ΑΦΜ κάθε συµβαλλόµενου στο συµφωνητικό - αντικείµενο συµφωνητικού - ποσό - διάρκεια συµφωνητικού - λοιπές παρατηρήσεις).

γ) Η κατάσταση, µε τα αναγραφόµενα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' και β', υποβάλλεται µόνο από κάθε συµβαλλόµενο επιτηδευµατία στην αρµόδια για τη φορολογία του εισοδήµατος του ΔΟΥ προς θεώρηση.

Για τον τόπο και χρόνο φύλαξης των συµφωνητικών και καταστάσεων της προηγούµενης παραγράφου, ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις του π.δ. 186/92 περί ΚΒΣ.

Εξαιρούνται οι χρηµατιστηριακές επιχειρήσεις από την υποχρέωση υποβολής στην αρµόδια ΔΟΫ των συµφωνητικών που καταρτίζουν µε τους πελάτες τους, και αφορούν πράξεις σχετιζόµενες µε µετοχές που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών.

– Με την εγκ. Υπ. Οικον. ΠΟΛ. 1270/16.11.2000 δίνονται µεταξύ άλλων και οι εξής διευκρινίσεις:

«Συµφωνητικά, µε τα οποία επέρχονται τροποποιήσεις συµπληρώσεις µεταβολές, ακυρώσεις, λύσεις, παύσεις, κ.τ.λ., επί των αρχικών συµφωνητικών, συµπεριλαµβάνονται στην υποβαλλόµενη αντίστοιχη τριµηνιαία κατάσταση και στην στήλη "Λοιπές παρατηρήσεις" γίνεται, από τον υπόχρεο επιτηδευµατία, σχετική µνεία του αρχικού συµφωνητικού και της τριµηνιαίας κατάστασης στην οποία καταχωρήθηκε τούτο και η οποία (κατάσταση) υποβλήθηκε στην ΔΟΥ».

 

Μέχρι 10 Ιανουαρίου

VI. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ Κ.ΛΠ. ΦΟΡΟΙ

1. ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΣΙΜΩΝ (ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ Ή ΜΗ) ΥΔΑΤΩΝ

– Καταβάλλεται µε υποβολή δήλωσης στο δηµοτικό ή κοινοτικό ταµείο το δικαίωµα υδροληψίας µηνός Δεκεµβρίου και αποστέλλεται το γραµµάτιο είσπραξης στο δικαιούχο Δήµο ή Κοινότητα. (Άρθρο 12 ΒΔ 24-9-58 και άρθρο 2 Ν. 1080/80).

 

 

Μέχρι 10 Ιανουαρίου

2. ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ CAMPINGS,
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Κ.ΛΠ.

– Καταβάλλεται µε υποβολή δήλωσης στο δηµοτικό ή κοινοτικό ταµείο το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων του µηνός Δεκεµβρίου (Άρθρο 6 § 4 του Ν. 1080/80 και άρθρου 17 του Ν.2093/1992).

 

 

Στην προθεσµία που αποδίδεται ο Φ.Π.Α., αν υπόκεινται σε Φ.Π.Α., άλλως µέχρι 10 Ιανουαρίου

3. ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ, ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ Κ.ΛΠ.

– Καταβάλλεται µε υποβολή δήλωσης στο δηµοτικό ή κοινοτικό ταµείο του τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων του µηνός Δεκεµβρίου των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων κ.λπ..

Το τέλος αυτό επιβάλλεται υπέρ των Δήµων και Κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστηµα του αντικειµενικού προσδιορισµού της αξίας των ακίνητων, στα ακαθάριστα έσοδα των κάθε είδους µορφής και ονοµασίας καταστηµάτων στα οποία πωλούνται -είτε για κατανάλωση µέσα στο κατάστηµα είτε σε πακέτο- φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκοµικά και γλυκίσµατα εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσµατα επί των ζυθοπωλείων και µπαρ ανεξάρτητα από ιδιαίτερη ονοµασία και κατηγορία, καθώς επίσης και επί των καντινών. Στο τέλος αυτό υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήµατα των ανωτέρω περιπτώσεων τα οποία λειτουργούν µέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και τα οργανωµένα τµήµατα των super market στα οποία πωλούνται έτοιµα φαγητά.

Όσον αφορά τα νυχτερινά κέντρα, τις αίθουσες χορού και άλλα καταστήµατα µε ποτό και θέαµα, κέντρα διασκέδασης κ.λπ. καθώς και χορευτικά κέντρα µε µουσική, το τέλος αυτό επιβάλλεται σε ποσοστό 5%.

 

[Το τέλος στα ακαθάριστα έσοδα στις περιπτώσεις που προβλέπεται σε ποσοστό 2% στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (ΦΕΚ 136Α΄), όπως ισχύει, ορίζεται από 1.1.2009 σε ποσοστό 0,5%. Εξαιρούνται από την ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου τα έσοδα από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός Καζίνο. Άρθρο 23 § 2 ν. 3756/31.3.2009].

 

 

Στην προθεσµία που αποδίδεται ο Φ.Π.Α.

4. ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ ΕΠΙ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MOTELS, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ, BUNGALOWS κ.λπ.).

– Καταβάλλεται, µε υποβολή δήλωσης το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων του µηνός Δεκεµβρίου. (Άρθρο 6 § 6 του Ν.1080/80, άρθρο 17 του Ν.2093/1992 και άρθρο 17 § 6 Ν.2130/93).

 

 

Μέσα στην προθεσµία που αποδίδεται από τον υπόχρεο ΦΠΑ

5. ΤΕΛΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Με τον νόµο 2880/2001 επαναδιατυπώθηκε το περιεχόµενο των διατάξεων της Δ΄ κατηγορίας της παραγρ. 1 του άρθρου 15 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ. (ΦΕΚ 171Α).

Σύµφωνα µε τις νέες διατάξεις:

α. Για διαφηµίσεις που γίνονται µε ηµερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη µε διαφηµιστικές παραστάσεις ή λέξεις ή µε άλλο παρόµοιο τρόπο, καθώς και για διαφηµίσεις που γίνονται από τον αέρα µε οποιονδήποτε τρόπο, το τέλος ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήµισης.

Τα ένθετα διαφηµιστικά φυλλάδια, που διανέµονται µαζί µε τις εφηµερίδες και τα περιοδικά, υπόκεινται στο ανωτέρω τέλος διαφήµισης.

β. Η προβολή προϊόντων σε χώρους καταστηµάτων, που γίνεται είτε µε την τοποθέτησή τους σε ειδικά σηµεία εντός του καταστήµατος, είτε µε έντυπα δώρα, επιγραφές κάθε είδους, είτε µε άλλο παρόµοιο τρόπο, θεωρείται διαφήµιση και υπόκειται σε τέλος διαφήµισης, βάσει των εκδιδοµένων από τα καταστήµατα τιµολογίων παροχής υπηρεσιών. Το τέλος υπολογίζεται µε συντελεστή 2% επί της διαφηµιστικής δαπάνης που καταβάλλεται για τις πράξεις αυτές.

Προβολή προϊόντων, που εντάσσεται στην παραπάνω έννοια της διαφήµισης, συνιστούν οι εξής ενέργειες:

– η ενοικίαση χώρων σε ειδικά ράφια,

– η τοποθέτηση προϊόντων σε ειδικές προθήκες ή περίπτερα,

– η διανοµή δοκιµαστικών προϊόντων,

– εκδηλώσεις - εκπλήξεις (“Happenings”) στους χώρους του καταστήµατος.

– Με απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης µπορεί να καθορίζονται και άλλες ενέργειες που συνιστούν διαφήµιση κατά τα ανωτέρω οριζόµενα.

γ. Η απόδοση του τέλους, για όλες τις ενέργειες της κατηγορίας αυτής, γίνεται πάντοτε από τον διαφηµιζόµενο, µέχρι τη λήξη προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Η καταβολή πραγµατοποιείται σε οποιοδήποτε γραφείο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων λειτουργεί σε Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) και αποδεικνύεται µε την παροχή ανάλογου παραστατικού στοιχείου (διπλότυπου).

δ. Ως δαπάνη διαφήµισης για τις διαφηµίσεις της παρούσας κατηγορίας λογίζεται το ποσό που καταβάλλεται από τον διαφηµιζόµενο για τη διενέργεια της διαφήµισης, βάσει του εκδιδόµενου, για κάθε περίπτωση, φορολογικού στοιχείου.

Όταν τα οφειλόµενα τέλη καταβάλλονται εκπρόθεσµα, οι σχετικές δαπάνες διαφήµισης δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα.

 

Μέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος

VII. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ

1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ [ΠΟΛ. 1240/21.10.2002]

Α) Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ για το φόρο τριµήνου Οκτωβρίου - Δεκεµβρίου 2010.

Με την ΠΟΛ. 1063/28.6.2004 ορίστηκε ότι οι περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. των υπόχρεων που τηρούν βιβλία Α και Β κατηγορίας του ΚΒΣ επιτρέπεται να υποβάλλονται προαιρετικά, µε ηλεκτρονικό τρόπο, µέσω του συστήµατος Τaxisnet, για φορολογικές περιόδους που αρχίζουν από 1.7.2004 και εφεξής.

 

Ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:

1,2 έως 20/1

3, 4, έως 21/1

5, 6, έως 24/1

7, 8 έως 25/1

9,0 έως 26/1

Β) Επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ για το φόρο του µηνός Δεκεµβρίου 2010.

[Η ίδια ηµέρα θεωρείται ως καταληκτική για τις πληρωµές των οφειλόµενων ποσών µέσω Τραπεζών].

Με την ΠΟΛ. 1240/21.10.2002 ορίζεται ότι η υποβολή των αρχικών εµπρόθεσµων περιοδικών δηλώσεων µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet παρατείνεται µέχρι την 26η ηµέρα του επόµενου µήνα που ακολουθεί την λήξη της φορολογικής περιόδου στην οποία αφορά.

Γ) Επίσης επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ µπορούν να υποβάλλουν στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. την αρχική εκπρόθεσµη περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. του µηνός Δεκεµβρίου, ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, εφόσον:

– Έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια, αφού προηγουµένως έχει υποβληθεί σχετική δήλωση µεταβολών,

– Πρόκειται για επιχειρήσεις που µετασχηµατίζονται, µετατρέπονται, συγχωνεύονται, απορροφώνται ή διασπώνται,

– Πρόκειται για υποβολή δηλώσεων από το Δηµόσιο, τα Ν.Π.Π.Δ., τους Δήµους, τις Κοινότητες, τους Συνεταιρισµούς και γενικά Ν.Π. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα & από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Μέχρι 26
Ιανουαρίου

[µέσω Internet υποχρεωτικά]

Ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:

1,2 έως 20/1

3, 4, έως 21/1

5, 6, έως 24/1

7, 8 έως 25/1

9,0 έως 26/1

Δ) Οι υποκείµενοι στο ΦΠΑ που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ εφόσον είναι εγκεκριµένοι αποθηκευτές αλκοολούχων ποτών και άλλων αλκοολούχων προϊόντων υποβάλλουν την αρχική εµπρόθεσµη περιοδική δήλωση του µηνός Δεκεµβρίου ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. ( ΠΟΛ. 1019/2003)

Μέχρι 26 Ιανουαρίου

Ε) Οι υποκείµενοι στο ΦΠΑ υποβάλλουν τις αρχικές εµπρόθεσµες περιοδικές δηλώσεις µε πιστωτικό ή µηδενικό υπόλοιπο του µηνός Δεκεµβρίου ηλεκτρονικά µέσω του ειδικού δικτύου Taxisnet ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ. (ΠΟΛ. 1060/2006).

• Οι υποκείµενοι στο ΦΠΑ που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., για πράξεις που διενεργούν από την 1η Ιανουαρίου 2002, υποχρεούνται πλέον να υποβάλλουν τις αρχικές εµπρόθεσµες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., µε τη χρήση αποκλειστικά και µόνο ηλεκτρονικής µεθόδου επικοινωνίας (Internet) µέσω του ειδικού συστήµατος Taxisnet.

Σε ειδικές και µόνο περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας υποβολής των παραπάνω δηλώσεων µέσω του συστήµατος Taxisnet ή πληρωµής αυτών µέσω των πιστωτικών ιδρυµάτων και του διατραπεζικού συστήµατος ΔΙΑΣ, δύνανται οι υποκείµενοι να υποβάλουν αυτές στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. (ΠΟΛ. 1257/14.11.2001). Επίσης στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. υποβάλλονται οι εκπρόθεσµες και οι τροποποιητικές περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.

Μέχρι 31 Ιανουαρίου

2. ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.  (ΠΟΛ. 1019/4.2.2003)

Οι υποκείµενοι στον φόρο που πραγµατοποιούν πράξεις χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, τα µη υποκείµενα στον φόρο νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όταν πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν.2859/2000 (δηλαδή οι ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις φορολογούνται, υποχρεωτικά η προαιρετικά, στην Ελλάδα), υποβάλλουν περιοδική δήλωση µόνο για τις περιόδους κατά τις οποίες πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις και ο φόρος που προκύπτει καταβάλλεται µε µία ενιαία έκτακτη περιοδική δήλωση µέχρι τη 15η ηµέρα του επόµενου µήνα που ακολουθεί τον µήνα που κατέστη απαιτητός ο φόρος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του Ν.2859/2000..

Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο, δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλουν εκκαθαριστική δήλωση. Αντίθετα, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση Ιntrastat, εφόσον έχουν υπερβεί το κατώφλι εξοµοίωσης και ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή παραδόσεων, κατά περίπτωση, µε τις προϋποθέσεις και µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται από τις οικείες αποφάσεις.

Έκτακτη περιοδική δήλωση υποβάλλεται για µία αιτία ή ενιαία για περισσότερες αιτίες µέχρι τη 15η ηµέρα του επόµενου µήνα που ακολουθεί τον µήνα:

i. κατά τον οποίο έγινε η σχετική πίστωση του λογαριασµού του προµηθευτή στα βιβλία του υπόχρεου εφόσον τηρεί βιβλία ή από τη λήψη του σχετικού παραστατικού και το αργότερο µέχρι την έγκριση του απαιτούµενου συναλλάγµατος από τη µεσολαβούσα τράπεζα ή την αποστολή του σχετικού εµβάσµατος ή την καταβολή της οφειλής ή

ii. έκδοσης του φορολογικού στοιχείου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Υποκείµενοι στον φόρο µε δικαίωµα έκπτωσης του φόρου εισροών τους οι οποίοι καθίστανται υπόχρεοι υποβολής έκτακτης δήλωσης σύµφωνα µε την υπ' αριθ. 1105799/1797/8881/0014/ΠΟΛ.1214/19.9.1994 απόφαση του Υπουργείου Οικονοµικών, όταν ο υπόχρεος στον φόρο που είναι εγκατεστηµένος σε τρίτη χώρα, δεν όρισε ως όφειλε φορολογικό αντιπρόσωπo υποβάλλουν έκτακτη περιοδική δήλωση.

β) Υποκείµενοι στον φόρο, των οποίων η επιχείρηση έχει τεθεί σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, στην περίπτωση πώλησης παγίου αποδίδουν τον ΦΠΑ που αναλογεί στη συναλλαγή αυτή µε έκτακτη περιοδική δήλωση.

γ) Τα λοιπά πρόσωπα (π.χ. ιδιώτες; οι οποίοι καθίστανται υπόχρεοι στον φόρο (Ν.2859/2000, άρθρο 35) και οι εκµεταλλευτές Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητων (ΤΑΞΙ), όταν βάσει συµφωνίας αναλαµβάνουν τη µεταφορά προσώπων για την οποία εκδίδουν τιµολόγια παροχής υπηρεσιών, αποδίδουν τον ΦΠΑ µε έκτακτη περιοδική δήλωση µε το Έντυπο 050-ΦΠΑ, Φ2 TAXIS.

δ) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δηµιουργηθεί υποχρέωση απόδοσης του φόρου και δεν ορίζεται άλλος χρόνος για την υποβολή της έκτακτης περιοδικής δήλωσης (απόφαση 1003644/194/27/0014/ ΠΟΛ. 1019/4.2.2003 του Υπουργείου Οικονοµικών).


3. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

– Οι υποκείµενοι στο φόρο που πραγµατοποιούν πράξεις χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, τα µη υποκείµενα στο φόρο νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, όταν πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και δεν καλύπτονται από την παρέκκλιση της παραγράφου 2 του άρθρου 11 N. 2859/ 2000 (δηλαδή οι ενδοκοινοτικές τους αποκτήσεις φορολογούνται, υποχρεωτικά ή προαιρετικά στην Ελλάδα), υποβάλλουν περιοδική δήλωση µόνο για τις φορολογικές περιόδους, κατά τις οποίες πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις ή παραδόσεις και ο φόρος που προκύπτει, καταβάλλεται µε έκτακτη περιοδική δήλωση στις δεκαπέντε (15) του επόµενου µήνα που ακολουθεί το µήνα που κατέστη απαιτητός ο φόρος, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 16 και 18 του Ν. 2859/2000.

Τα παραπάνω πρόσωπα δεν έχουν υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης. Αντίθετα, υποχρεούνται στην υποβολή δήλωσης Intrastat και ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή παραδόσεων, κατά περίπτωση, µε τις προϋποθέσεις και µέσα στις προθεσµίες που ορίζονται από τις οικείες αποφάσεις µας. (Άρθρο 3 § 1, ΠΟΛ. 1308/ 19.12.2000).


4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Σε περίπτωση οριστικής παύσης των εργασιών του υπόχρεου, η φορολογική περίοδος θεωρείται ότι λήγει την ηµεροµηνία της οριστικής παύσης εργασιών, η δε περιοδική δήλωση υποβάλλεται µέσα σε 20 ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης της φορολογικής περιόδου, ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του ΚΒΣ, που τηρούσε ο υπόχρεος. Στην περίπτωση αυτή, δεν έχουν εφαρµογή οι πιο πάνω προθεσµίες, που είναι ανάλογες µε τον ΑΦΜ. (Άρθρο 36 § 1 γ΄ Ν. 2859/2000).


5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ

Υποβολή ετήσιας εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ για υποκείµενους των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει άλλη ηµεροµηνία από οποιαδήποτε αιτία ή λόγω οριστικής παύσης εργασιών ή διακοπής των υπαγόµενων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, µετά την 1/1/2010 ( Πολ. 1141/2009)

Ι. Μέχρι την 20ή ηµέρα του τρίτου µήνα από το τέλος του µήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή τnς οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγόµενων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

II. Μέχρι την 20ή ηµέρα του πέµπτου µήνα από το τέλος του µήνα της λήξης της διαχειριστικής περιόδου ή της οριστικής παύσης εργασιών ή της διακοπής των υπαγόµενων σε Φ.Π.Α. δραστηριοτήτων, εάν κατά τη λήξη τηρούσαν βιβλία Γ κατηγορία του Κ.Β.Σ.


6. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΦΠΑ

– Υποβάλλεται δήλωση µε την αξία των αποθεµάτων κατά συντελεστή ΦΠΑ και καταβάλλεται ο φόρος. (Άρθρο 39 §§ 10 και 11 του Ν.2859/2000).

 

Μέσα σε 2 µήνες από τη µετάταξη

7. ΕΝΤΑΞΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

– Υποβάλλεται δήλωση νέων αγροτών για ένταξη στο κανονικό καθεστώς του ΦΠΑ. (Άρθρο 41 § 13 του Ν. 2859/2000).

 

Μέσα σε 20 ηµέρες από την έναρξη των αγροτικών εργασιών

8. ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση έναρξης εργασιών της ατοµικής ή εταιρικής δραστηριότητος. Σαν έναρξη εργασιών θεωρείται ο χρόνος που πραγµατοποιείται η πρώτη συναλλαγή. Για τα νοµικά πρόσωπα, σαν χρόνος έναρξης θεωρείται ο χρόνος της νόµιµης σύστασης αυτών και δεν θεωρείται εκπρόθεσµη η πιο πάνω δήλωση, αν υποβληθεί σε τριάντα ηµέρες από τη σύσταση του Ν.Π. (Άρθρο 36 § 1α Ν.2859/2000). Από 1.1.2002 καταργούνται τα τέλη χαρτοσήµου που επιβάλλονται στις βεβαιώσεις που χορηγούνται από τις Δ.Ο.Υ για την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών. (ΠΟΛ. 1281/7.12.2001).

 

Πριν από την έναρξη των εργασιών

9. ΑΥΤΟΨΙΑ

– Με την υποβολή της δήλωσης έναρξης ή µεταβολής εργασιών και σε κάθε περίπτωση αλλαγής της επαγγελµατικής εγκατάστασης, εκδίδεται από τον προϊστάµενο της αρµόδιας Δ.Ο.Υ. εντολή ελέγχου για την διαπίστωση της ύπαρξης ή µη της δηλούµενης επαγγελµατικής εγκατάστασης. (Άρθρο 7, ΠΟΛ. 1169/9-6-98, βλ. όµως και πρόσφατη υπ’ αριθµ. 1220/4.9.2002 ΠΟΛ που παρέχει οδηγίες περιορισµού του ελέγχου σε ορισµένες περιπτώσεις).


10. ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

– Για οποιαδήποτε µεταβολή όπως: αλλαγή της επωνυµίας, του αντικειµένου εργασιών, του τόπου επαγγελµατικής εγκατάστασης (υποκαταστήµατος - γραφείου - αποθήκης), αλλαγής µελών ή εταίρων, ίδρυσης ή κατάργησης υποκαταστήµατος - γραφείου - αποθήκης, καθώς και κάθε άλλη αλλαγή που δεν συνεπάγεται την οριστική παύση εργασιών, υποβάλλεται η αντίστοιχη δήλωση µεταβολής εργασιών στην αρµόδια Δ.Ο.Υ.

Η δήλωση µεταβολής υποβάλλεται από την ηµεροµηνία µεταβολής και πριν από την πραγµατοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής, µε εξαίρεση την µίσθωση ακινήτου για επαγγελµατική στέγη. (Άρθρο 5, ΠΟΛ. 1169/9-6-98, άρθρο 36 § 1 Ν. 2859/2000 και άρθρο 11 § 1 Ν. 3052/2002). Με την Πολ. 1042/4.3.2003 παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλονται οι σχετικές δηλώσεις µεταβολής είτε ηλεκτρονική (µε e-mail) είτε µέσω fax ή ταχυδροµικά.

 

Μέσα σε 30 ηµέρες από τη µεταβολή

11. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΥΣΗΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

– Από 1.1.93 οι εταιρείες είναι υποχρεωµένες να δηλώνουν έναρξη ή παύση πραγµατοποίησης ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών καθώς και παραδόσεων αγαθών προς άλλα κράτη-µέλη της Ε.Ε. µε την υποβολή της σχετικής δήλωσης µεταβολών. (Άρθρο 29 § 5 του Ν.1642/86 και Εγκ. Υπ. Οικον. 1131481/7043/0014/23.12.92).

 

 

Μέσα σε 30 ηµέρες από τη µεταβολή

12. ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση για την οριστική παύση των εργασιών των φυσικών ή νοµικών προσώπων. Χρόνος εξαφάνισης για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. θεωρείται εκείνος της δηµοσίευσης της πράξης λύσης στο Πρωτοδικείο, για τις ΕΠΕ η δηµοσίευση περίληψης πράξης λύσης στο ειδικό ΦΕΚ και για τις ΑΕ η καταχώρηση πράξης λύσης στο οικείο βιβλίο Α.Ε. της Νοµαρχίας. (Άρθρο 36 § 1β΄ Ν. 2859/2000 και ΠΟΛ.1032/4.2.99).

– Για τα φυσικά πρόσωπα που η αιτία παύσης των εργασιών είναι ο θάνατος, η δήλωση διακοπής υποβάλλεται από τους κληρονόµους µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη λήξη της προθεσµίας αποποίησης που ορίζεται από το άρθρο 1847 του Αστικού Κώδικα. Σε περίπτωση κληρονοµικής διαδοχής επιχείρησης ως συνόλου, η δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται από τους κληρονόµους µέσα στην παραπάνω προθεσµία και πάντοτε πριν από την ενεργό ανάµιξή τους στην επιχείρηση που κληρονοµείται.

– Με την δήλωση διακοπής εργασιών υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση άρθρου 8, Ν. 1599/1986 µε την οποία δηλώνεται ότι δεν υφίστανται αποθέµατα της επιχείρησης πάγια ή εµπορεύµατα (Άρθρο 6 Πολ. 1169/9.6.98 και Πολ. 1068/19.3.2001).

 

Μέσα σε 10 ηµέρες
από το χρόνο
οριστικής παύσης των εργασιών προκειµένου για φυσικά πρόσωπα και µέσα σε 30 ηµέρες για τα νοµικά πρόσωπα

13. ΑΔΡΑΝΕΙΑ Ή ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Περιοδική δήλωση δεν υποβάλλουν οι επιχειρήσεις που δήλωσαν ότι βρίσκονται σε αδράνεια ή αναστολή εργασιών, για χρονική περίοδο πέραν του έτους, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική δήλωση µεταβολών µετάταξης και έχουν ακυρωθεί τα στοιχεία του ΚΒΣ (Άρθρο 11§37 Ν.2386/96).


14. ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΦΠΑ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

α) Υποβολή δήλωσης INTRASTAT για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές που πραγµατοποιήθηκαν τον µήνα Δεκέµβριο 2010 ταυτόχρονα µε την υποβολή της προσωρινής δήλωσης.

Υποχρέωση υποβολής της δήλωσης αυτής έχουν µόνο οι πραγµατοποιούντες ενδοκοινοτικές συναλλαγές µεγαλύτερες από ένα όριο «κατώφλι εξοµοίωσης», το οποίο για το έτος 2009 είχε καθοριστεί στο ύψος των 100.000 EURO προκειµένου για τις αφίξεις και 75.000 EURO προκειµένου για τις αποστολές και για το έτος 2010 έχει καθοριστεί στο ύψος των 130.000 EURO προκειµένου για τις αφίξεις και 90.000 EURO προκειµένου για τις αποστολές (Άρθρο 36 § 5 περίπτ. γ Ν. 2859/2000).

 

 

Μαζί µε την περιοδική δήλωση Φ.Π.Α

β) Ειδικά για τους τηρούντες Α΄ ή Β΄ κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ η δήλωση INTRASTAT αποδεσµεύεται από τον χρόνο υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και θα υποβάλλεται κάθε µήνα:

• Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α΄ και Β΄ κατηγορίας Κ.Β.Σ. και όσον αφορά τους δύο πρώτους µήνες του ηµερολογιακού τρίµηνου αναφοράς (κατά τους οποίους δεν υποβάλλονται αντίστοιχες δηλώσεις Φ.Π.Α), οι δηλώσεις INTRASTAT θα συνεχίσουν να υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ µηνιαία.

• Οι προθεσµίες υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT για το διάστηµα των δύο πρώτων µηνών του τριµήνου αναφοράς, θα ακολουθούν τις ηµεροµηνίες του τρίτου µήνα (του εν λόγω ηµερολογιακού τριµήνου αναφοράς), που καθορίζονται στις προαναφερόµενες Α.Υ.Ο, για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α, σε έντυπη µορφή στη Δ.Ο.Υ.


• Οι προθεσµίες υποβολής των δηλώσεων INTRASTAT για τον τρίτο µήνα του τρίµηνου αναφοράς, θα ακολουθούν τις ηµεροµηνίες που καθορίζονται στις προαναφερόµενες Α.Υ.Ο, για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.

• Εξυπακούεται ότι, και µόνο για τον τρίτο µήνα της τρίµηνης περιόδου αναφοράς, στην περίπτωση που η περιοδική δήλωση Φ.Π.Α υποβληθεί µέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet, η δήλωση INTRASTAT θα υποβάλλεται στις Δ.Ο.Υ εµπρόθεσµα, εντός των προθεσµιών που ισχύουν για την ηλεκτρονική υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α., βάσει των προαναφεροµένων Α.Υ.Ο.

Ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ:

1, 2 έως 20/1

3, 4 έως 21/1

5, 6 έως 24/1

7, 8 έως 25/1

9, 0 έως 26/1

γ) Υποχρεωτική υποβολή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα ηλεκτρονικά µέσω TAXISnet για τις αποκτήσεις αγαθών, παραδόσεις αγαθών, παρεχόµενων υπηρεσιών και λήψεων υπηρεσιών του µηνός Δεκεµβρίου από τους τηρούντες Β’ και Γ κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ (Άρθρα 11,12,14 § 2 περ. α’, 15 § 2,19 παρ. 3, 28 § α’ και γ’, 29, 36 παρ. 5 περ. α’, β’ και δ’, 5α’, 5β΄ 6 περ. ε’, 9 περ. γ’ και 11 Ν. 2859/2000 και ΑΥΟ πολ. 1127/25.9.2009].

Εξαιρούνται:

– οι υποκείµενοι στο φόρο που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α.,

– οι υποκείµενοι στο φόρο που πραγµατοποιούν µόνο παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, που δεν τους παρέχουν κανένα δικαίωµα έκπτωσης,

– το Ελληνικό Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, οι δήµοι, οι κοινότητες, οι συνεταιρισµοί και γενικά τα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

– οι υποκείµενοι που έχουν δηλώσει παύση εργασιών ή έχουν τεθεί σε αδράνεια, εκκαθάριση ή πτώχευση, εφόσον έχουν υποβάλλει ανάλογη δήλωση µεταβολών στην αρµόδια Δ.Ο.Υ., κατά το χρόνο υποβολής του ανακεφαλαιωτικού πίνακα,

– οι επιχειρήσεις που µετασχηµατίζονται, µετατρέπονται, συγχωνεύονται, διασπώνται ή απορροφώνται,

– οι υποκείµενοι που διενήργησαν παύση και επανέναρξη εργασιών εντός της ίδιας ηµερολογιακής περιόδου και για τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες που έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν για πράξεις που διενήργησαν από την ηµεροµηνία επανέναρξης µέχρι το τέλος της οικείας ηµερολογιακής περιόδου αναφοράς, εφόσον προηγήθηκε υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα για πράξει που διενεργήθηκαν την περίοδο προ της παύσης εργασιών και·για την ίδια ηµερολογιακή περίοδο και

– η Τράπεζα της Ελλάδος

που υποβάλλουν τους αρχικούς εµπρόθεσµους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. σε έντυπη µορφή σε (2) αντίγραφα.

Eπίσης οι φορολογητέες αξίες των πράξεων που περιλαµβάνονται στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες αναγράφονται σε «ευρώ». Στην περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης πράξεων για τις οποίες τα στοιχεία της φορολογητέας αξίας εκφράζονται σε νόµισµα άλλου κράτους-µέλους το οποίο δεν έχει ενταχθεί στη ζώνη του ευρώ, η αξία θα µετατρέπεται σε «ευρώ» λαµβάνοντας υπόψη την ισοτιµία του νοµίσµατος του κράτους-µέλους προς το «ευρώ», όπως αυτή προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.

Τέλος η υποβολή των διορθωτικών ή εκπρόθεσµων ανακεφαλαιωτικών πινάκων πραγµατοποιείται υποχρεωτικά αποκλειστικά και µόνο σε έντυπη µορφή στην αρµόδια Δ.Ο.Υ.

Μέχρι 26 Ιανουαρίου

[µέσω Internet υποχρεωτικά]

15. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΠΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ.

– Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο αναλογών ΦΠΑ όταν το ελάχιστο κόστος κατασκευής της οικοδοµής δεν καλύπτεται µε δικαιολογητικά. Ο φόρος καταβάλλεται µέσα σε δυο µήνες από την έγκριση παροχής του ηλεκτρικού ρεύµατος. (Άρθρα 53 Ν. 2065/92,35 Ν. 2238/94, Α.Υ.0.1277/94 και ΠΟΛ. 1327/95).


16. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΩ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

– Γίνεται γνωστοποίηση στην αρµόδια ΔΟΥ του πωλητή ή του παρέχοντα τις υπηρεσίες τουλάχιστον τέσσερις (4) µήνες πριν από την πραγµατοποίησή τους για τα ποσοστά των εκπτώσεων που θα χορηγηθούν λόγω τζίρου. (Άρθρο 11 §1 Ν.2386/96).


VIΙI. ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

– Αποδίδεται από τον δανειοδοτούµενο η εισφορά 0,6% επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγµα από πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα του εξωτερικού, που ελήφθησαν µέσα στο µήνα Δεκέµβριο. (ΑΥΟ 1095776/1997, άρθρο 18 Ν.2703/99 και ΠΟΛ. 1261/19.9.97).

 

Μέχρι 29 Ιανουαρίου

ΙΧ. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Υποβάλλεται δήλωση απόδοσης τελών χαρτοσήµου 1,2% εντός δύο µηνών από την έγκριση του ισολογισµού της Α.Ε. από την γενική συνέλευση των µετοχών.


X. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟ

- Κάθε ηµερολογιακό δίµηνο και µέχρι την 20ή ηµέρα του µήνα που ακολουθεί το δίµηνο καταβάλλεται από το διαφηµιζόµενο ή, εφόσον µεσολαβεί διαφηµιστής κατ' εντολή του διαφηµιζόµενου, από το διαφηµιστή, ο µεν ειδικός φόρος υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου σε τράπεζες συµβεβληµένες µε αυτό, το δε αγγελιόσηµο σε τράπεζες συµβεβληµένες µε το ΤΣΠΕΑΘ και ΕΔΟΕΑΠ, κατά περίπτωση. Για την καταβολή των ποσών αυτών εκδίδονται δύο (2) παραστατικά της Τράπεζας, ένα (1) για τον ειδικό φόρο κι ένα (1) για το αγγελιόσηµο. Από την τράπεζα χορηγούνται σε κάθε υπόχρεο δύο (2) αντίγραφα του κάθε παραστατικού από τα οποία το ένα (1) επισυνάπτεται στο σχετικό τιµολόγιο που λαµβάνει ο υπόχρεος για τη συγκεκριµένη διαφήµιση και το άλλο αποστέλλεται στον εκδότη του τιµολογίου και το οποίο πάντως πρέπει να έχει περιέλθει σ' αυτόν το αργότερο µέχρι την 25η ηµέρα του µήνα της καταβολής, για την ενηµέρωση του ηµερολογίου διαφηµίσεων και την επισύναψη του στο σχετικό τιµολόγιο. Στις περιπτώσεις αµφισβήτησης ως προς την απαλλαγή των υπόχρεων από την καταβολή των παραπάνω επιβαρύνσεων προσκοµίζεται βεβαίωση που εκδίδεται από την αρµόδια Δ.Ο.Υ. ή το ΤΣΠΕΑΘ κατά περίπτωση. (Απόφαση Υπ. Οίκον. 1086567/40/ΠΟΛ.1217/29.7.96, άρθρο 12 του Ν. 2328/1995 όπως ισχύει µε το άρθ. 33 του Ν. 2429/1996).

 

Μέχρι 20 Ιανουαρίου

ΧΙ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

– Υποβάλλεται δήλωση και αποδίδεται ο φόρος για το σύνολο των εισιτηρίων που εκδόθηκαν κατά το µήνα Δεκέµβριο από επιχειρήσεις εκµετάλλευσης κινηµατογράφων (άρθρο 38 Ν. 3220/2004 και Πολ. 1009/2004).

 

Μέχρι 31 Ιανουαρίου

­ΧΙΙ. ­­ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ­ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ­ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ­ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

– Υπο­βάλ­λε­ται δή­λω­ση ­και απο­δί­δε­ται ­ο φό­ρος 10% ­από ­τους τη­λε­ο­πτι­κούς σταθ­µούς ­και άλ­λους φο­ρείς ­για ­τα τη­λε­ο­πτι­κά δι­καιώ­µα­τα ­των αθλη­τι­κών σω­µα­τεί­ων, ­των Τµη­µά­των Αµει­βο­µέ­νων Αθλη­τών, ­των Αθλη­τι­κών ­Α.Ε. ­και Αθλη­τι­κών Ορ­γα­νι­σµών µη­νός Δεκεµβρίου ( ΠΟΛ. 1008/23.1.2006).

 

Μέχρι 26 Ιανουαρίου

ΧΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ (άρθρο 17, ν. 3833/2010)

1. Υποβάλλεται δήλωση και καταβάλλεται ο ειδικός φόρος πολυτελείας µηνός Δεκεµβρίου.

2. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται για κάθε φορολογική περίοδο εντός της οποίας προκύπτει υποχρέωση καταβολής του ειδικού φόρου πολυτελείας. Ως φορολογική περίοδος ορίζεται ο εκάστοτε ηµερολογιακός µήνας. Η απόδοση του ειδικού φόρου πολυτελείας ενεργείται µέχρι την 26η του εποµένου µηνός από τη λήξη της φορολογικής περιόδου.

3. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τους υπόχρεους που τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., στην αρµόδια αυτών Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήµατος σε δύο (2) αντίτυπα από τα οποία το ένα παραδίδεται στον υπόχρεο µετά την καταβολή του ειδικού φόρου πολυτελείας.

4. Τα ποσά του ειδικού φόρου πολυτελείας που οφείλονται και αναλογούν στην αξία επιβολής του φόρου, καταχωρούνται σε ξεχωριστό λογαριασµό στα βιβλία των υπόχρεων επιχειρήσεων.

5. Η δήλωση υπογράφεται από φυσικό πρόσωπο λογιστή φοροτεχνικό, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285). (Σχετ. Πολ. 1107/25.6.10, 1117/27.7.10, 1119/3.8.10)

 

Μέχρι 26 Ιανουαρίου

ΙV. ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

1. Υποβολή δήλωσης από τα τηλεοπτικά µέσα ενηµέρωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος κατά τον µήνα Δεκέµβριο του 2010 ειδικού φόρου 20% επί των διαφηµίσεων (άρθρο 5§12 Ν. 3845/2010).

 

Μέχρι 20 Ιανουαρίου

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 10/2010 – 12/2010, Δ.Χ. 2010

(δεν αφορά το Δηµόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού)

Εργοδότες Οικιακού Προσωπικού, Διαχειρίσεις Κτιρίων, των οποίων το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε:

Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. σε Υποκαταστήματα
ή Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

 

ΑΠΟ

ΕΩΣ

1 και 2

03/01/2011

11/01/2011

3 και 4

03/01/2011

12/01/2011

5 και 6

03/01/2011

13/01/2011

7 και 8

03/01/2011

14/01/2011

9, 10, 20 και 30

03/01/2011

17/01/2011

40, 50, 60, 70, 80, 90 και 00

03/01/2011

18/01/2011

Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, Οικιακού Προσωπικού & Διαχειρίσεις Κτιρίων, των οποίων το τελευταίο ψηφίο του Α.Μ.Ε. λήγει σε:

Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου

 

ΑΠΟ

ΕΩΣ

1

01/01/2011

21/01/2011

2

01/01/2011

22/01/2011

3

01/01/2011

23/01/2011

4

01/01/2011

24/01/2011

5

01/01/2011

25/01/2011

6

01/01/2011

26/01/2011

7

01/01/2011

27/01/2011

8

01/01/2011

28/01/2011

9

01/01/2011

29/01/2011

10, 20,30, 40 και 50,

01/01/2011

30/01/2011

60, 70, 80, 90 και 00

01/01/2011

31/01/2011

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 12/2010

 

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

Υποβολή σε Υποκατάστημα ή Παράρτημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΑΠΟ

 

ΕΩΣ

03/01/2011

-

10/01/2011

 

Εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων

Υποβολή μέσω διαδικτύου

ΑΠΟ

 

ΕΩΣ

01/01/2011

-

31/01/2011


Add this to your website
 
IMAGE Advertising